⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

9 Internkontroll, tilsyn og revisjoner

9.1 Internkontroll

Den 15. januar tok bystyret sak 6/18 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll» til orientering. Kommunens overordnede internkontroll skal systematiseres og implementeres i rapporteringen gjennom året og nye verktøy vil bli vurdert. Internkontrollen skal koordineres bedre på tvers i organisasjonen. Blant annet skal det gjøres tydeligere at internkontroll inngår i den enkelte leders ansvar.

Stavanger kommune deltar i et storbyforskningsprosjekt om internkontroll i storbyene, som ledes av Bergen kommune. Forskningstemaet er hvordan storbykommunene kan utvikle og implementere en risikobasert og dokumentert internkontroll som styrker kommunens interne styring. Prosjektet hadde oppstart i januar og skal være ferdig innen utgangen av året. Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap til å gjøre strategisk valg ved utvikling og implementering av internkontrollen, som en del av kommunens samlede virksomhetsstyring. Prosjektets første fase handlet om kartlegging, den andre fasen vil ha oppmerksomhet på forbedringer. Formålet med kartleggingsfasen har vært å se på hvilke felles utfordringer og forbedringsmuligheter det er i dagens system for internkontroll i storbyene.

9.2 Tilsyn og kontroll

Tabell 9.1 viser en oversikt over pågående tilsyn og kontroller.

Tilsyn og kontrollKommentar
Fylkesmannen 
Statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland i 2018 ( Samarbeid Mattilsynet- Arbeidstilsynet – Arkivverket – Kartverket – Skatt Vest og Statens Vegvesen) 
Tilsyn med kommunens plikter etter introduksjonslovenGjennomføres høst 2017 - oppfølging i 2018
Tilsyn med EMbo Stavanger – Fylkesmannen 2018
Tilsyn med EMbo Stavanger - Bufetat – årlig etterkontroll av godkjente private og kommunale barnevernsinstitusjoner2018
Mattilsynet 
Tilsyn Haugåstunet sykehjemVår 2018
Tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke – Søra Bråde bofelleskap   Avsluttet
Rogaland revisjon 
Forvaltningsrevisjon Innovasjon ved offentlige anskaffelserUnder behandling – bystyret 23.4.18
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvernUnder behandling – bystyret 23.4.18
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeidUnder behandling – bystyret 28.05.18
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesakerUnder behandling – bystyret 28.05.18
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjonUnder behandling – bystyret 28.05.18
Forvaltningsrevisjon varslingsrutiner og konflikthåndteringUnder behandling – beh. i bystyret 5.2.18 – i HAMU 17.04.18 – sak til kommunalstyret for administrasjon.
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKSUnder behandling – oppfølging / tilbakemelding til KU innen 20.5.18
Forvaltningsrevisjon Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefraværOppstart revisjon – under arbeid
Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhetOppstart revisjon – under arbeid
Forvaltningsrevisjon vedlikehold av bygg/vedlikeholdsetterslepOppstart revisjon – under arbeid
Forvaltningsrevisjon SkolehelsetjenestenBestilt revisjon – under arbeid
Selskapskontroll Stavanger konserthusTil bestilling -under arbeid
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKSOppstart selskapskontroll – under arbeid
Forvaltningsrevisjon av Stavanger kommunes arkiv – og dokumentbehandling Ny Oppfølging høsten 2018
Forvaltningsrevisjon Beredskap på virksomhetsnivåTilbakemelding ang. ansvarsdeling
Forvaltningsrevisjon InternkontrollFerdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt
Forvaltningsrevisjon BarnevernFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon Øremerkede midler / statlige tilskuddFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon Integrering og bosettingFerdigbehandlet
Forvaltningsrevisjon KlimagassutslippFerdigbehandlet
Stavanger kommune ved Helsesjefen 
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2018 
Tilsyn ved helseinstitusjoner i 2018 
Tilsyn ved videregående skoler i 2018 
Tilsyn ved tatoveringsstudioer 2018 
Tilsyn ved alle badeanlegg iht. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu i løpet av juni 2018 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Rogaland Brann- og redning IKS – Forprosjekt/Pilotprosjekt – Innføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger i 10 eierkommuner 
Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. Forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren er en av hovedprioriteringene i 2018-2019
Tilsyn ved Ramsviktunet sykehjem 
Tilsyn ved Vågedalen sykehjem 
Tilsyn ved Haugåstunet sykehjem 
Tilsyn ved Bergåstjern sykehjem 
Tilsyn ved Øyane sykehjem 
EL-tilsyn 
Kommunale boliger/bofellesskap/eiendommer – kontroll av elektriske anlegg 2018 
Tabell 9.1 Tilsyn og kontroll
Last ned tabelldata (Excel)