⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

8 Brukerundersøkelser

Brukerundersøkelsene måler tilfredshet med utvalgte kommunale tjenester og er viktige i kommunenes dialog med brukerne. Undersøkelsene gir informasjon om opplevd kvalitet på tjenesteproduksjonen i kommunen, og brukernes tilbakemeldinger bidrar til å forme utviklingen av tjenestetilbudet.

Undersøkelsene tilpasses virksomhetsområdet, men tema som servicenivå, informasjon, brukermedvirkning og helhetlig vurdering av tjenesten er gjennomgående for en stor del av undersøkelsene. Undersøkelsene følges opp i den enkelte virksomhet i ettertid og forbedringstiltak blir utarbeidet.

Følgende brukerundersøkelser og spørreundersøkelser skal gjennomføres i 2018, i tråd med plan i Handlings- og økonomiplan 2018 -2021:

UndersøkelseGjennomførtPlanlagt
Oppvekst og utdanning  
Skole 3,6 og 9 trinn (foresatte) November/desember 2018
Skole 7 og 10 trinn (elever) November/desember 2018
Barnehage November/desember 2018
SFO 2.trinnFebruar/mars 2018 
Helse og velferd  
Stavanger legevaktPågående måling 
Praksisplasser for funksjonshemmede Høsten 2018
Fysio- og ergoterapitjenesten Mai/juni 2018
Flyktningseksjonen Høsten 2018
Bymiljø og utbygging  
Idrett Høsten 2018
Destinasjonsparker (ParkCheck) Høsten 2018
Nabolagsparker (ParkCheck) Høsten 2018
Plan og anlegg Mai/juni 2018
Andre  
Internbruker Juni 2018
Tabell 8.1 Brukerundersøkelser 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Gjennomførte undersøkelser

SFO 2.trinn

Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2018, primært blant foresatte på 2. trinn. Det er Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse som benyttes. Svarprosenten totalt var på 78 %, mens på skolenivå varierte resultatene fra 49 % til 100 %. Resultatene er jevnt over gode, og gir et hovedbilde av at foreldrene i Stavanger er fornøyde med SFO-tilbudet. Resultatene ligger over nasjonalt nivå på de tre målte indeksene for SFO; Trivsel, personalet og aktivitetstilbud, Informasjon og samarbeid og Måltid.

Stavanger legevakt

Legevakten har en automat for live-måling av kundetilfredshet. I første tertial 2018 har 2 002 besøkende på legevakten gitt en smilefjes-indikator som svar på spørsmålet; Er du fornøyd med ditt møte med legevakten i dag? Det blir tilsendt resultater fra målingen ukentlig og månedlig som legges fram for de ansatte på legevakten. Per 30. april 2018 har 65 % gitt Stavanger legevakt beste tilbakemelding.

Figur 8.1 Hvor fornøyd er du med ditt møte med legevakten i dag?

Planlagte undersøkelser

Skole 3,6 og 9 trinn (foresatte)

Undersøkelsen gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet blant foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i grunnskolen i Stavanger. Undersøkelsen oppfordrer elevenes foresatte til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø og samarbeidet mellom hjem og skole. Planlegges gjennomført i november/desember.

Skole 7 og 10 trinn (elever)

Gjennomføres i regi av Utdanningsdirektoratet for å gi elever muligheten til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Planlegges gjennomført i november/desember.

Barnehage

Foreldreundersøkelsen vil bli gjennomført i Stavangerbarnehagene i november/desember 2018. Det er Utdanningsdirektoratets landsdekkende undersøkelse som benyttes. Undersøkelsen kartlegger graden av tilfredshet blant foresatte med barn i Stavangerbarnehagen.

Praksisplasser for funksjonshemmede

Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse for deltakere på praksisplasser for funksjonshemmede (PFF) jamfør vedtak i kommunalstyret for levekår (sak 22/17). Planleggingen av undersøkelsen vil skje i 2. tertial, og selve gjennomføringen innen utgangen av året.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Det gjennomføres en brukerundersøkelse for Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune i mai/juni. Undersøkelsen vil bli gjennomført postalt, med mulighet for elektronisk besvarelse. I den elektroniske løsningen tilrettelegges det for besvarelse på engelsk.

Flyktningseksjonen

Brukerundersøkelsen knytter seg til introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Undersøkelsen er en oppfølging av Forvaltningsrevisjon av integrering og bosetting, behandlet i bystyret i mai 2016. Undersøkelsen er forsinket utfra opprinnelig plan, men planlegges gjennomført i løpet av 2018.

Idrett

Formålet med undersøkelsen er å få tilbakemelding på tilfredshet med idrettsanlegg og kontakt med idrettsadministrasjonen. Undersøkelsen planlegges gjennomføres høsten 2018.

Destinasjonsparker (ParkCheck) og Nabolagsparker (ParkCheck)

Undersøkelsen skal måle tilfredshet med de ulike fasilitetene i parkene i Stavanger kommune, og er planlagt gjennomført i andre halvår 2018.

Plan og anlegg

Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse i noen utvalgte ferdigstilte kommunale vei-, vann- og avløpsprosjekter i Stavanger kommune. Det ønskes tilbakemelding fra grunneiere/beboere og næringsliv som har vært berørt av prosjektene. Undersøkelsen planlegges gjennomført i mai/juni.

Internbruker

I juni 2018 planlegges det å gjennomføre en internbrukerundersøkelse vedrørende støttetjenester (regnskap, HR og bedriftshelsetjenesten, innkjøp, budsjett og økonomistyring, IT, Stavanger eiendom og Park og vei) blant alle virksomhetsledere, fagsjefer, direktører og daglige ledere i kommunale foretak. Undersøkelsen gjennomføres for å få et inntrykk av hvordan støttetjenestene i Stavanger kommune oppleves.