⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

7 Innovasjon, digitalisering og utvikling

7.1 Innovasjons, og utviklingsmidler

Kommunale innovasjons- og utviklingsmidler

Det ble vedtatt i kommunalstyret for administrasjon 6. mars (Sak 8/18) å tildele midler til 7 innovasjon- og utviklingsprosjekter innenfor en ramme på kr 5 mill. Prosjektene mottok midlene i april 2018, og status på prosjektene vil rapporteres i tertialrapportering per 31. august 2018.  Denne rapporteringen vil danne utgangspunkt for rapportering til administrasjonsutvalget om hvordan midlene er disponert, og hvilke gevinster som er oppnådd gjennom bruken av midlene.

SøkerProsjektBevilget
Stavanger byarkivPublic Oppvekst 1 425 000
ITAutomatisering av arbeidsprosesser -ROBin 870 000
Kommunikasjons- avdelingenSamskapingshuset 990 000
ByggesakForenkling og automatisering av byggesaksbehandling, Norkart 1 000 000
Fysio- og ergoterapitjenesteAktiv skole 300 000
Eiganes og Tasta miljøter. enhetAktivitetsbasert nettverksgruppe for mennesker med nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsnivå 200 000
BarnevernForprosjekt - Bruk av smart teknologi i barnevernet 215 000
Sum  5 000 000
Tabell 7.1 Innovasjonsprosjekter 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler

Fylkesmannen i Rogaland tildeler prosjektskjønnsmidler til gjennomføring av innovasjons- og fornyingsprosjekt i kommunene etter søknad. Beslutning om tildeling foretas i sommer. Nærmere informasjon vil komme i andre tertial 2018.

På vegne av andre kommuner i Rogaland har Stavanger kommune som prosjektførende by sendt inn søknad om midler til følgende prosjekter:

Stavanger har inngått regionalt samarbeid sammen med 8 kommuner på Nord-Jæren. Gjennom samarbeidet ønsker partene å høste felles erfaringer og etablere en system- og kompetansemessig plattform som utjevner ulikheter og forsterker og forenkler innsatsen på digitaliseringsområdet. Dette innebærer blant annet å etablere felles faglige arenaer, tilgang til kompetanse gjennom felles ressurser, koordinert mottak av statlige og felleskommunale prosjekter samt koordinering av regionale anskaffelser på områder der man er moden for det. Dette samarbeidet utvides nå til å omfatte alle kommuner i fylket som ønsker å delta. Stavanger kommune er bedt om å ta en aktiv og ledende rolle i dette samarbeidet.

Dette er en videreføring av et samarbeidsprosjekt med 18 Rogalandskommuner og Helse Stavanger, hvor en vil teste ut en innovativ modell for et ambulerende rehabiliteringsteam for oppfølging av individ, samhandling mellom de ulike partene og kommunal kompetanseheving. Dette som ledd i den nasjonale opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og hvor særlig de yngre brukergruppene vil ha fokus.

7.2 Andre områder

Smartbyen

Smartbykontoret har så langt i 2018 arbeidet med etablering av en bred prosjektportefølje, hvor størstedelen av prosjektene vil kunne skape bedre og mer utstrakt samarbeid mellom kommunens tjenesteområder og avdelinger, og ut mot næringslivet. I tillegg har Smartbyen introdusert ny teknologi som kan forenkle og effektivisere drift, gjennom tilgjengeliggjøring og bruk av et bydekkende sensornettverk. Smartbyen har i første halvår 2018 utviklet en handlingsplan for å målrettet kunne følge opp og gjennomføre av retningen i Veikartet for Smartbyen, som samtidig er avstemt med de overordnede målene til tjenesteområdet Innbygger- og samfunnskontakt, hvor Smartbyen er innplassert. Handlingsplanen vil bli implementert fra og med andre halvår 2018.

Handlingsplan – Smartby

Handlingsplanens strategiske fokusområder:

Teknologi : Samling, foredling og analyse av data, skal sette Stavanger kommune bedre i stand til å ta gode beslutninger, som samtidig forenkler og forbedrer tjenestene til innbyggerne

Klima og miljø: Gjennom økt oppmerksomhet på bærekraftig teknologi og sømløs mobilitet skal kommunen og innbyggerne bli gode på å ta i bruk utslippsreduserende løsninger

Samarbeid: Gjennom praktiske fellesprosjekter med eksperimentering, pilotering og samskaping, vil man legge til rette for utstrakt offentlig – privat samarbeid og forskning.

Næringsutvikling: Aktiv deltagelse i klynger og nettverk, med mål om å lære og bli kjent med nye løsninger, vil sammen med utprøving og innovative anskaffelser, legge til rette for at næringslivet i større grad kan kommersialisere smartbyløsninger.

Innbyggerinvolvering: Gjennom å forenkle budskapet om Smartbyen og samtidig legge til rette for utstrakt deltagelse i uttesting av nye løsninger, vil man enklere kunne involvere innbyggerne som en naturlig del av alle prosjekter

Innovasjonspartnerskap innenfor helse

Prosedyre for innovasjonspartnerskap

Prosedyren for Innovasjonspartnerskap legger til rette for at oppdragsgiver kan utvikle et innovativt produkt eller tjeneste i tett samarbeid med en eller flere utvalgte partnere, og deretter kjøpe produktet eller tjenesten uten å utlyse ny konkurranse. Dette betyr at kommunene og leverandørene kan jobbe sammen gjennom hele prosessen. Prosedyren ble tilgjengelig i nytt anskaffelsesregelverk fra 1. januar 2017.

Stavanger kommune er først ute i Norge med å teste prosedyren for innovasjonspartnerskap, og får støtte fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og Difi.

Stavanger kommune har våren 2018 inngått partnerskapskontrakter med to leverandører om utvikling av løsninger som skal gjøre brukere i korttidsopphold mest mulig aktive og selvhjulpne.

Innocom AS skal utvikle aktiviseringsroboten Berntsen, som gir brukerne støtte og veiledning til å mestre hverdagen og kan bo hjemme så lenge som mulig. Robotens hovedoppgave blir å gi motivasjon og støtte slik at brukeren opprettholder sitt funksjonsnivå og får økt livskvalitet. TOPRO Industri AS skal utvikle, industrialisere og kommersialisere en smartrullator som kan registrere aktivitet og bevegelse hos brukeren. Dette skal kombineres med brukertilpassede applikasjoner på for eksempel et nettbrett, som kan gi veiledning og instruksjoner for aktivitet. Den skal kunne settes opp til å kommunisere og dele informasjon med pårørende og helsepersonell.

Storbyforskningsprosjektene

Stavanger kommune deltar i Program for storbyrettet forskning. Programmet er et samarbeid mellom storbyene1 og KS om forskningsprosjekter for storbyene, og skal blant annet være et verktøy for storbyenes utvikling av tjenesteyting og planlegging. Programstyret består av en representant fra hver kommune og ledes av Oslo kommune.

Det er for perioden 2016-2019 fire programområder;

Følgende forsknings- og utviklingsprosjekter er under arbeid:

7.3 Vekstfondet

Stavanger kommune har satt av kr 40 mill. til et Vekstfond, som skal bidra til å utvikle smartbyen, bidra til næringsutvikling og skape arbeidsplasser. Det er i løpet av første tertial gjort vurderinger knyttet til innretningen av vekstfondet og man vil komme tilbake med mer informasjon i løpet av 2018. Det er ikke gjort tildelinger i første tertial, men allerede innvilgede prosjekter fra 2016 og 2017 er fulgt opp med møter og ulike typer kontaktpunkt.