⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

6 Bystyrets tekstvedtak HØP

Tekstvedtak som følges opp per 1. tertial 2018

      
1Forebygging og hjelp20Kongress og arrangementsturisme39Flere VTA-plasser
2Ressurssenteret21Reorganisering Stavanger Forum AS40Spaniaplassene
3Framtidens sykehjemstruktur22Universitets- og høgskolebyen41Evaluering av signalanlegget på sykehjem
4Cricketbane23Stavanger sentrum42Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene
5Fordeling av midler mellom skolene24Lyse AS43Engøyholmen - status som fartøyvernsenter
6Ny skole i Storhaug bydel25Frivillige lag og organisasjoner44Verdensarv
7Lervig sykehjem26Eiendomsskatt – statens taksering45MUST, Holmeegenes
8Seniorsenter27Fremtidens skole – Stavangerskolen 202546Kunst i offentlig rom
9Demenslandsby28IKT i skolen47Rogaland Filmkraft
10Økologisk gård29Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi48Idrettshaller
11Brannstasjoner30Entreprenørskapskompetanse49Norsk Lydinstitutt
12Folkebad i Jåttåvågen31Godeset skole50Bedre fremkommelighet på veiene
13Sikkerhet i sentrum32SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse51Vedlikehold/skjøtsel av friområdene
14Områdeløft for Hillevåg33Skolevegringsprosjekt52Kommunal ladestrategi
15Områdeløft for Storhaug34Rus og psykiatri53Sykkelstrategien revideres
16Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder35Helhetlig tilbud til rusavhengige54Tou scene - byggetrinn to
17Sykkelstrategi36Levekårsløft55Garderobeanlegg på Hinna
18Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS37Psykisk helse 56Stavanger Bolig KF
19Kjøkken og kantinedrift38Nye boligformer57Vålandsbassengene
Tabell 6.1 Tekstvedtak som følges opp per 1. tertial 2018
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak fra HØP 2015-2018

1. Forebygging og hjelp

Innenfor barnehage og skole er det tre gode fagmiljøer: Ressurssenteret for barnehagene, Psykologisk, Pedagogisk tjeneste (PPT) og Lenden (for hjelp til elever med behov for utredning og tiltak i skolen). Bystyret ber om en sak til kommunalstyret for oppvekst der det utredes hvordan disse miljøenes kompetanse og ressurser kan benyttes bedre på tvers av avdelingene, og med det enkelte barns behov i sentrum. PPT og Lenden styrkes med en samlet post på 3 millioner kroner.

Status per 1. tertial 2018:

På bakgrunn av endringer i barnehageloven og revidert rammeplan i 2017 ble det igangsatt et arbeidet for å utnytte den samlede kompetansen på tvers best mulig, nærmest mulig barna. Sak 17/18 i kommunalstyret for oppvekst: «Ny organisering av «Rett hjelp tidlig» gjennom samhandling og tverrfaglig innsats i bydelene» ble vedtatt 07. mars. I tråd med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Videre skal barnehagen legge til rette for og gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


Tekstvedtak fra HØP 2016-2019

2. Ressurssenteret

Bystyret ber om at det legges fram en sak til kommunalstyret for oppvekst, hvor det sees på forholdet mellom ressurssenteret og ressursene ute i barnehagene, med tanke på best mulig utnyttelse av ressursene.

Status per 1. tertial 2018:

I tråd med føringene i rammeplanen skal barnehagen tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger. Videre skal det legges til rette for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Dette innebærer et tett samarbeid mellom barnehagesjefen, PP-tjenester, ressurssenteret og barnehagene.

Arbeidet med implementering av rammeplanens føringer i alle barnehager pågår kontinuerlig, og det ansees ikke naturlig med en egen orienteringssak om dette.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


3. Framtidens sykehjemstruktur

Fremtidens sykehjemstruktur må planlegges i dag. I løpet av 2017 vil” Leve hele livet” ha vært i drift i 4 år. Bystyrets mål er at behovet for sykehjemsplasser skal ned, mens tilbudet i hjemmet skal økes. For å være rustet for fremtiden settes det av midler for å forsere arbeidet med planleggingen av fremtidens sykehjemstruktur og nye sykehjem. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med kommunalstyret for levekår sitt vedtak 58/2015 «Revisjon omsorg 2025».

Status per 1. tertial 2018:

I kommunalstyret for levekår sak 58/2015 ble det vedtatt at Omsorg 2025 skal erstattes av en temaplan for helse-, sosial- og omsorgstjenesten, og at det parallelt skal utarbeides en ny plan for utbygging av sykehjem, bofellesskap og alternative boformer for ulike grupper kalt Omsorgsbygg 2030. Sak om mulighetsstudie demenslandsby på Ramsvigtunet ble behandlet i kommunalstyret for Levekår i januar 2016, sak 7/16.

Arbeidet med Temaplan for helse-, sosial- og omsorgstjenester pågår. Sak om innsatsområder ble behandlet i kommunalstyret for levekår i 1. tertial 2017.

Mulighetsstudie for etablering av demenslandsby på Ramsvigtunet ble vedtatt av Bystyret i sak 129/17 den 27. november, og arbeidet med prosjektering starter opp i 2018.

Arbeidet med temaplanen og plan for omsorgsbygg er stilt i bero i en periode pga. andre prioriterte oppgaver. Arbeidet gjenopptas når nye ressurser er rekruttert. Ny sak om demenslandsbyen legges fram til politisk behandling 2. tertial 2018. Se også pkt. 9 under.


4. Cricketbane

Det har lenge vært stor etterspørsel fra deler av den internasjonale befolkningen etter en cricketbane i Stavangerområdet. Dette søkes løst i samarbeid med nabokommunene.  Bystyret avsetter 1 million kr til dette formålet i 2016.

Status per 1. tertial 2018:

Disposisjonsplan for Lassa Idrettspark ble vedtatt i sak 35/17 i KMU 7. mars. Spørsmål om cricketbane ble tilbakesendt for forprosjektering. Forprosjektet ble lagt fram i sak 138/17 for KMU i møte 5. september, men tilbakesendt for ytterligere bearbeidelse.

Disposisjonsplan ble behandlet og vedtatt i KMU i sak 67/18 i møte 10. april. Det ble vedtatt en utstrakt bruk av kunstgras. Gjennomføring av tiltakene er ikke finansiert. Prosjektering vil bli igangsatt i løpet av året.  En vil komme tilbake til finansiering i forbindelse med kommende handlings- og økonomiplan.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


Tekstvedtak fra HØP 2017-2020

5. Fordeling av midler mellom skolene

Bystyret ber rådmannen legge frem en ny forenklet modell for fordeling av midler til skolene. Sak legges fram for kommunalstyret for oppvekst og kommunalstyre for finans. Ny modell for fordeling av midler skal være på plass til skolestart 2017/2018. Bystyret ber om at rådmannen snarest legger fram en sak for kommunalstyret for oppvekst. Saken skal også gi en oversikt over hvordan sammenlignbare storbyer har løst problemstillingen rundt ulike levekårssoner.

Status per 1. tertial 2018:

Sak 61/17 om ny modell for ressurstildeling til skolene ble lagt fram for kommunalstyret for oppvekst i juni 2017. Saken ble deretter sendt på høring.

Sak 94/17 Ny modell for ressurstildeling til skolene ble endelig behandlet i kommunalstyret for oppvekst 13. desember 2017. Saken ble også behandlet i kommunalstyret for finans 22. januar 2018.

Kommunalstyret for oppvekst har godkjent forslaget til ny modell for ressurstildeling til skolene i Stavanger som det framgår av saken. Modellen som ble tatt i bruk 1. januar 2018 innføres over to år og evalueres etter 4 år.

Kommunalstyret for oppvekst er blitt informert om endringer for skolene som følge av modellen. Rådmannen vil til neste budsjettår kunne beregne levekårstildeling etter nye kriterier og på bakgrunn av dette tildele levekårspotten mer treffsikkert. Rådmannen tar sikte på å legge fram en sak til kommunalstyret for oppvekst med orientering om skoleøkonomien ved inngangen til nytt skoleår.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


6. Ny skole i Storhaug bydel

Det avsettes 172 millioner kroner for å komme i gang med ny skole på Storhaug i 2019 og 2020. Endelig framdrift legges fram i egen sak når tomt er avklart.

Status per 1. tertial 2018:

Elevtallsframskrivinger fra sommeren 2017 bekrefter at det er behov for å utvide skolekapasiteten i Storhaug bydel. Med kapasitetsutvidelsene som er foretatt ved Storhaug skole og Nylund skole siste år, er behovet midlertidig dekket fram til ny skole står klar.

Det er med bakgrunn i bystyrevedtak 31/17 anskaffet areal til offentlige formål, blant annet til ny barneskole, på Storhaug. Bystyret har i tilknytning til HØP 2018-2021 vedtatt å avsette en ramme på kr 273,0 mill. til oppføring av den nye skolen.

Rådmannen vil starte utviklingen av skoleprosjektet i løpet av 2. tertial 2018.


7. Lervig sykehjem

Bystyret vil sikre full drift av Lervig sykehjem fra 2018. Rådmannen bes legge frem sak som beskriver hvordan også beboere ved Domkirken sykehjem kan flytte inn fra 2018 (se eget punkt). Saken skal vise oppdaterte budsjetter, bruk av legekontorareal, fysioterapiavdeling, kjøkken m.m.

Status per 1. tertial 2018:

Oppfølging av budsjettvedtaket vedr. eventuell overføring av Domkirken Sykehjem til Lervig ble behandlet av Stavanger formannskap i møte 7. desember, sak 207/17. Det ble vedtatt å invitere styret i Domkirken Sykehjem til et møte med den politiske ledelsen og direktør for Helse og velferd for å finne fram til en løsning. Ett møte er gjennomført i 2017, og nytt møte er gjennomført i 2018. Endelig avklaring foreligger ikke. Dialogen fortsetter.


8. Seniorsenter

Bystyret vil snarest gå i dialog med Stiftelsen Domkirkens sykehjem vedrørende overføring av sykehjemsplassene til Lervig sykehjem.

Ulike modeller kan drøftes bl.a. virksomhetsoverdragelse, men slik at dagsenteret og omsorgsboligene drives på ordinært vis inntil videre.

Domkirkens sykehjem har lang erfaring innen eldreomsorg som bør videreføres. Eierstiftelsen inviteres til utvikling av området i samarbeid med både Stavanger Utvikling KF/Bolig KF og Stavanger kommune.

Det vurderes i første omgang å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av eier og aktuelle foretak. Stiftelsen skal eie og drive det nye anlegget. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak når spørsmål om eventuell virksomhetsoverdragelse og mulig videreutvikling er drøftet med eier.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om handlingsrom innenfor anskaffelsesregelverk ble behandlet i Stavanger formannskap i desember, sak 207/17. Videre avklaringer med styret i Domkirken Sykehjem pågår, jf. foregående tekstvedtak om Lervig sykehjem.


9. Demenslandsby

Ramsviktunet sykehjem vurderes som en del av en demenslandsby. Bystyret ønsker at det skal legges til rette for flere boenheter i form av omsorgsboliger som kan kjøpes, ev. leies. Videre skal det legges til rette for butikker, helsetjenester m.m.

Bystyret ber rådmannen snarest legge fram en sak for politisk behandling.

Status per 1. tertial 2018:

Mulighetsstudie for etablering av demenslandsby på Ramsvigtunet sak 129/17 ble vedtatt av bystyret 21. november. Det legges fram sak til politisk behandling 2. tertial 2018.


10. Økologisk gård

Bystyret opprettholder avtale om tilskudd til Økologisk gård fram til 2020. Bystyret ber Rådmannen legge fram en sak for kommunalstyret for miljø og utbygging vedrørende status i byggeprosjektet. Utbetaling avventes til prosjektet er igangsatt.

Status per 1. tertial 2018:

Det ble fremlagt en orienteringssak 106/17: Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård til KMU den 6. juni 2017, angående status for prosjektet med nytt næringsbygg og stiftelsens ønske for anvendelsen av kommunens tilskudd. Stiftelsens årsrapport for 2016 ble vedlagt saken.

Første møte med stiftelsen ble avholdt den 23. februar 2017. Den 7. september 2017 ble det avholdt et nytt statusmøte med stiftelsen. Hovedtema for møtet var å drøfte grunnlaget for en ny søknad om økt økonomisk støtte til oppføring av nytt næringsbygg.

Stiftelsen har levert en ny søknad om disponering av det tidligere avsatte tilskuddet. Det jobbes med å få stiftelsen til å utdype premissene for søknaden, herunder hvordan de skal møte kommunens behov for sikkerhet, slik at saken kan legges frem for KMU/Formannskapet. Saken vil også gi en status på de ulike avtaleforhold mellom kommunen og stiftelsen.


11. Brannstasjoner

Bystyrets klare målsetting er å ha på plass en forsvarlig brannstasjonsstruktur i Stavanger innen 2021. Midlene til nybygg avsettes og bystyret ønsker at lokalisering avklares så raskt som mulig.

Status per 1. tertial 2018:

Planforslaget om brannstasjon i Lervig har vært til behandling i Kommunalstyret for byutvikling, men ble sendt tilbake for å vurdere alternative tomter i bydelen.

Tomtevurdering ble fremmet for bystyret i sak 24/18: Ny brannstasjon i Stavanger øst, overordnet alternativvurdering den 19. mars 2018, med anbefaling om at det reguleres brannstasjon på tomtealternativ J2 i Lervig.

Bystyrets flertallsvedtak:

Bystyret går inn for at brannstasjonen i Stavanger Øst lokaliseres i Lervig, slik den er foreslått i alternativ J2 med ny utfylling i Lervig.

Gangstien mellom brannstasjonen og kaien skal alltid være åpen for publikum utenom ved utrykninger med båt. Det arrangeres en arkitektkonkurranse for å velge utforming av den nye brannstasjonen. Det forutsettes at den må gis en estetisk moderne og urban utforming som harmonerer med omkringliggende bebyggelse.

Minimum 50% av byggets takflate skal være tilgjengelig for publikum og integreres som en del av parkarealet i nord for stasjonen- Tilkomst og takflate skal ha universell utforming.

Det skal gjennomføres en begrenset arkitektkonkurranse i løpet av høst 2018. Ny reguleringsplan vil fremmes med bakgrunn i resultatet fra konkurransen.

Saken er, etter anmodning fra representantene Eirik faret Sakariassen (SV), Daria Maria Johnsen (MDG) og Sara Nustad Mauland (Rødt), oversendt departementet for lovlighetskontroll.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


12. Folkebad i Jåttåvågen

Bystyret ønsker å få realisert et Folkebad i Jåttåvågen med byggestart så snart som mulig. Det nedsettes en egen prosjektgruppe hvor politikere, administrasjon og medlemmer fra svømmemiljøet kommer samme for å se på en løsning. Nabokommuner inviteres til å delta. Prosjektgruppen arbeider frem et forslag til utbygging, samarbeidsmodell med aktuelle nabokommuner, og finansieringsplan for bygging og drift.

Status per 1. tertial 2018:

Formannskapet behandlet sak 66/17 om organisering av prosjektarbeidet knyttet til folkebadet 6. april 2017. Formannskapet ga sin tilslutning til organisering og mandat til å utføre videre utredninger av prosjektet folkebadet med formål om å ferdigstille sak til bystyre første kvartal 2018. Formannskapet vedtok videre at styringsgruppen består av kommunalutvalgets medlemmer. Det er også etablert en administrativ prosjektgruppe med representanter fra aktuelle avdelinger samt representanter fra Idrett.

Revidert romprogram er presentert for styringsgruppen. Det er gjennomført kartlegging av eksisterende skolebasseng i Stavanger. Kartlegging av grunnforhold pågår. Det pågår også markedsundersøkelse blant aktuelle OPS-leverandører og markedsundersøkelse i forhold til publikumsbesøk på sammenlignbare anlegg i andre deler av landet. Det er utarbeidet markedsundersøkelse for besøkspotensialet og hvilke funksjoner som bør inkluderes i Folkebadet.

Det arbeides videre med utredninger for 2 romprogram, ett med stupefunksjon inkludert i 50m basseng og ett romprogram med stup i separat basseng.

Sak til Kommunalutvalget i mai og Formannskapet og Bystyret i juni 2018 er utarbeidet. Saken inneholder estimater for byggekostnader, driftskostnader og vurdering av spillemidler og inntekter for anlegget.


13. Sikkerhet i sentrum

Bystyret ber Rådmannen snarest mulig sette i gang innkjøp av nytt kameraovervåkningsutstyr innen egne budsjettrammer. Videre bes det om forsterket samarbeidet med politi og vekterne i sentrum vedr. lys og overvåkning på det aktuelle områder i sentrum. Bystyret ber Rådmannen holde kommunalutvalget orientert.

Status per 1. tertial 2018:

Kameraene er i operativ drift, passordbeskyttet og kan bare brukes av politiet. Det er fortsatt ikke avklart brukerrettigheter mellom Stavanger kommune og politiet etter krav fra datatilsynet. Stavanger eiendom som har eier- og driftsansvar har per i dag ikke tilgang til kameraene og kan derfor ikke følge opp driftsansvaret. Saken ligger hos Sør-Vest politidistrikt, som skal opprette en databehandleravtale med kommunen for disse to kameraene. En slik avtale er ett nødvendig krav etter dagens regelverk, jfr. politiregisterloven.

Sør-Vest politidistrikt kommer tilbake til kommunen i løpet av mai, og planen er å få underskrevet avtalen før ferien.


14. Områdeløft for Hillevåg

Bystyret ber om at det gjennomføres et områdeløft for Hillevåg med start i 2017. Det avsettes totalt 7 million kroner i perioden til dette arbeidet.

Status per 1. tertial 2018:

Det ble lagt frem en sak 63/17 til behandling i Kommunalutvalget i juni. Saken legger til grunn at levekårsløftet skal avgrenses til sonene Kvalaberg, Saxemarka og Bekkefaret. Tiltak i levekårsløftet skal være basert på lokalbefolkningens ønsker og behov. Dette forutsetter en supplering av eksisterende kunnskap i levekårsundersøkelsene, og det skal derfor utarbeides en sosiokulturell stedsanalyse som skal ligge til grunn for det videre arbeidet.

Forskingsinstituttet IRIS har høsten 2017 snakket med en rekke aktører i Hillevåg for å få synspunkter på hvordan det er å bo i Hillevåg og hva som behøves av forbedringer. Forskningsinstituttet IRIS har pr 30. april 2018 levert en foreløpig sosiokulturell stedsanalyse, som ferdigstilles i løpet av mai. Det er utarbeidet en framdriftsplan for høringer og workshops der IRIS legger fram sine funn og anbefalinger.


15. Områdeløft for Storhaug

Gjennom en rekke målrettede tiltak er det blitt jobbet systematisk for å bedre levekårene i den nordøstre delen av Storhaug bydel i løpet av de siste tre årene. Arbeidet er ikke sluttført og områdeløftet videreføres i 2018 og 2019.

Status per 1. tertial 2018:

Levekårsløftet på Storhaug har fortsatt arbeidet med fysiske, sosiale og miljømessige tiltak i de utvalgte levekårssonene. Det er blant annet gjort utvidede kartlegginger i Bergeland og sentrum levekårssone basert på omfattende innspill og dialog med lokalbefolkningen. I tillegg har prosjektet støttet en rekke nærmiljøtiltak.

I 2017 ble det inngått en intensjonsavtale mellom staten og Stavanger kommune om gjennomføring av en områdesatsing i Storhaug bydel i årene 2018-2024. Fra 01.01.18 er det ansatt en prosjektleder i 100 % stilling. Avtalen angir tre satsingsområder:

En overordnet plan for områdesatsingen, handlingsplaner for de ulike satsingsområder og sak om bruk av statlige midler knyttet til områdeløftet vil bli behandlet i møte i Kommunalutvalget 22. mai 2018. Bydelsutvalget på Storhaug får planene til høring i forkant av dette møtet.

Ordningen med nærmiljøtilskudd er videreført.


16. Økt opparbeidelse friområder og hundeluftegårder

Det vises til vedtak HØP 2016–2019. Bystyret viderefører satsningen på opparbeidelse av friområder og setter av 1,5 millioner kroner i 2017 og 2 millioner kroner i 2018 og 2019. I tillegg avsettes det kr 400 000 kroner skal disponeres til hundeluftegårder jf. bystyrevedtak.

Status per 1. tertial 2018:

Forslag til disponering av midlene er innarbeidet i sak 11/17 Årsprogram for Park og vei 2017 vedtatt 31. januar 2017. Vedtatt arbeid er under gjennomføring. Plassering av hundeluftingsråde i Tasta er vedtatt i sak 142/17 til KMU i september og vil bli gjennomført innen utgangen av året.

Forslag til plasseringer i Hundvåg bydel som er lagt fram i sak 108/17 til KMU i juni og i Eiganes og Våland bydel som er lagt fram i sak 143/17 til KMU i september, er tilbakesendt for å vurdere alternative plasseringer.

Det forberedes sak vedrørende Hundvåg bydel og Eiganes og Våland i løpet av året.


17. Sykkelstrategi

Sykkelsatsningen i Stavanger er et sentralt virkemiddel i å nå vedtatte målsettinger om tryggere sykkelveier, bedre folkehelse og reduserte klimautslipp. Det er derfor viktig å opprettholde investeringsnivået for sykkeltiltak. Bystyret viderefører investeringsnivået fra 2016 og 2017 ut perioden. Sykkelsatsningen videreføres med 20 millioner i pr år fra 2018. Bruk av midlene avventes til sykkelstrategiplanen revideres. Rådmannen bes for øvrig søke delfinansiering gjennom statlige støttemidler for sykkeltiltak.

Status per 1. tertial 2018:

Forslag til revidert sykkelstrategi, sak 34/18, som ble framlagt til KMU i møte 27. februar, ble vedtatt lagt ut på høring. Endelig behandling i KMU sitt møte i juni.


18. Kongress- og arrangementsturisme og Stavanger Forum AS

Bystyret følger opp sin vedtatte satsing med investeringen i Stavanger Forum AS og på økt kongress- og arrangementsturisme i regionen. Det settes av 5 mill. i 2017 og 5 mill. i 2018 og 2,5 mill. i 2019 som øremerkes økt investering i Stavanger Forum AS for å finansiere satsningen ”Stavanger Convention Bureau”.

Status per 1. tertial 2018:

Første del av kapitalforhøyelsen (2017) der Stavanger kommune deltok med kr 5 mill. ble foretatt på ekstraordinær generalforsamling 31. januar 2018. Planlagt kapitalforhøyelse i 2018 på kr 5 mill. vil kunne foretas etter FSK sin behandling av sak 33/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» og behandlingen av rapporten per 1. tertial 2018. Det tas videre sikte på at ny kapitalforhøyelse gjennomføres i 2019, jf. bystyresak 177/16.


19. Kjøkken og kantinedrift

God og næringsrik mat er viktig for både helse og trivsel. Rådmannen bes gjennomgå kommunens tjenester innenfor drift av kjøkken, kantiner og levering av mat. Målet er å sikre kvalitet og næringsinnhold, samt at tjenestene drives på en mest mulig kostnadseffektiv måte. I denne sammenheng skal det sees på kommunens egne kjøkken og kantiner, i tillegg til private og frivillige som mottar støtte fra kommunen.

Bystyrets tekstvedtak til budsjettet må sees i sammenheng med formannskapets vedtak i sak 71/17, i møte 4. mai 2017, punkt 4 og 5 der det heter:

4. Kommunens kompetanse på hvordan fremme matglede og et sunt kosthold for alle kommunens brukere og på en rasjonell drift skal videreutvikles. Rådmannen bes derfor arbeide videre med, og legge frem en egen sak om:

-hvordan kommunen kan videreutvikle og spre kompetanse om sunt kosthold og matglede gjennom samarbeid med kompetansemiljø som Måltidets hus og restaurantbransjen m.fl. i Stavanger

-hvordan kjøkken og kantiner i kommunen kan samarbeide om utvikling av personalets kompetanse og en god utnyttelse av personell, utstyr og lokaler

-hvordan samarbeid mellom Byggdrift, kommunale kjøkken og kjøkken ved de ideelle sykehjemmene kan styrkes ytterligere.

5. Det skal gjøres en vurdering av å etablere et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat i Stavanger. Senterets intensjoner skal bl. a. være forskning, utviklingsarbeid, veildningsarbeid, tilrettelegging for produktutvikling og dietter, arrangere seminarer, kurs for både kokker og ansatte ved sykehjem mm. Det skal søkes samarbeid med Måltidets Hus både i forhold til kompetanse og organisering.

Rådmannen vil gjøre en helhetlig vurdering av hvordan disse vedtakene skal følges opp, herunder behov for å engasjere ekstern kompetanse og kapasitet på grunn av oppdragets kompleksitet og omfang. Rådmannen vil komme tilbake med en plan for oppfølging i neste tertialrapport.

Status per 1. tertial 2018:

Driften av kantinen i Olav Kyrresgate er i perioden 1. januar 2016 til og med 31. desember 2018 satt ut til Stavanger byggdrift KF. Avtalen gir rom for prolongering med et år av gangen. Rådmannen vurdere det som hensiktsmessig at organisering og drift av kantine fremover inngår som en del av tjenesteutviklingsprosjektene i Nye Stavanger.

Kvalitetsmeldingen for sykehjem var til behandling i fjor (Bystyresak 42/17) og hadde ernæring som et viktig tema. Underernæring hos eldre er et sentralt tema i kvalitetsarbeidet på alle sykehjem. Etter en politisk beslutning i forbindelse med kvalitetsmeldingen har de fleste flyttet middagen til ettermiddagstid. I en oppfølgingssak til kvalitetsmeldingen som ble behandlet i desember (KL-sak 94/17) ble det fattet følgende vedtak:

For å forebygge underernæring, øke inntaket av mat og bidra til gode spiseopplevelser på sykehjemmene skal det gjennomføres ulike tiltak. Herunder nevnes:

Kommunen er med på en søknad som NOFIMA står for og som gjelder ernæring hos eldre. I tillegg vil ernæring for eldre være et helt sentralt tema i regjeringens Leve hele livet-reform som nylig er lansert. Rådmannen anbefaler ikke å gå videre med å vurdere etablering av et nasjonalt kompetansesenter for sykehjemsmat da tiltakene nevnt over bidrar i ønsket retning.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

20. Kongress og arrangementsturisme

Bystyret legger til rette for utvikling av eksisterende næringer, omstilling og aktivitet i regionen. Det settes av 30 millioner kroner i eget fond. Fondet skal videreføre og styrke kongress- og arrangementssatsingen i regionen. Fondet skal bidra til etablering og forsterkningen av fagkonferanser, næringsutstillinger, publikumsutstillinger, større nasjonale og internasjonale sportsarrangementer, større regionale, nasjonale og internasjonale kulturarrangementer, by-jubileer og andre større byarrangementer. Stavanger har opparbeidet seg solid kompetanse på gjennomføring av ulike arrangement. Fondet vil bidra til at denne kompetansen opprettholdes, og kommer til nytte videre.

Fondet skal i tillegg tilføres årlige tilskudd. Det skal utbetales ulike former for økonomisk støtte fra fondets avkastning og årlige overføringer fra kommunen, til relevante arrangementer og kongresser som bygger opp under kommunens næringssatsinger, samt til markedsføring. Fondet overtar ansvaret og midlene avsatt til å følge opp kommunens inngåtte avtaler knyttet til arrangementsturisme.

Det etableres et eget råd for fondet. Stavanger Forum AS blir sekretariat for rådet. Kommunalutvalget vil fungere som styret for fondet. Rådmannen bes legge frem en sak for bystyret for hvordan fondet skal settes opp.

Status per 1. tertial 2018:

Formannskapet behandlet den 15. mars 2018 sak 32/18 – «Styrking av kongress- og arrangementssatsingen». Formannskapet fattet da slikt vedtak: «Saken utsettes». Det legges til grunn at saken kommer opp igjen til behandling i løpet av 2. tertial 2018. Den aktuelle saken er første ledd i etableringen av et fond på 30 mill. i tråd med bystyrets vedtak.


21.  Reorganisering Stavanger Forum AS

Stavanger Forum AS er et av kommunens viktigste verktøy for videre utvikling av kongress- og arrangementsturisme. Vi må reorganisere forholdet mellom Stavanger kommune og Stavanger Forum AS.

Bystyret ber derfor rådmannen legge frem en sak om overføring av kommunens bygg og eiendom på Stavanger Forum-området som kapital til Stavanger Forum AS. I tillegg må det settes av midler til renovering av kongressenteret før det overføres som kapital til Stavanger Forum AS. Forum Expo videreføres med eierskapet som i dag. Disse egenkapitalendringene må skje i samarbeid med Rogaland fylkeskommune.

Status per 1. tertial 2018:

Sak fremmes til behandling i FSK bystyret i løpet av 1. tertial 2018.

Rådmannen fremmet sak 33/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling» for behandling i formannskapet den 15. mars 2018. Formannskapet fattet da slikt vedtak: «Saken utsettes». Det legges til grunn at saken vil sluttbehandles i 2. tertial 2018.


22.  Universitets- og høyskolebyen

Stavanger kommune skal fornye avtalen med Universitetet i Stavanger og lage en ny samarbeidsavtale med VID. Med UiS skal Stavanger blant annet samarbeide om utviklingen av Ullandhaug, forskning og studentarbeidet. I tillegg er det ønskelig å opprette egne universitetsbarnehage og –skole gjennom læringsavtaler mellom skolen og uis.

Bystyret vil legge til rette for ny og utvidet campus på Misjonsmarka. Som en del av campus er det også en mulighet til å få lokalisert kommunale tjenestetilbud som kan nyttiggjøre seg den kompetansen VID representerer på viktige fagområder.

Ullandhaug 2023

Etableringen av nytt universitetssykehus, helsefakultet og teknologibygg på Ullandhaug er et løft for regionen og universitetsområdet. Det er viktig at det tilrettelegges for at nye aktører kan etablere seg og at området får tilført ytterligere kunnskap og kompetanse, da dette kan gi positive synergieffekter.

Stavanger kommune inviterer alle de sentrale aktørene på Ullandhaug med formål om å sammen lage en felles strategi for en helhetlig utvikling av området mot 2023.

Status per 1. tertial 2018:

Samarbeid UiS / Campus Ullandhaug

Samarbeid VID / Campus Misjonsmarka

Melding om universitetsbyen

Studentrådet


23. Stavanger sentrum

Utviklingen av Stavanger sentrum er viktig for byen og regionen. Bystyret har høyt ambisjonsnivå for den kommende sentrumsplanen. Aktuelle aktører inviteres til aktiv deltakelse i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av samarbeidsmøter. Bystyret matcher tilskuddet fra staten til City Impact District (CID). Rådmannen legger frem en sak til bystyret hvor kommunalutvalget blir kommunens sentrumsutvalg som koordinerer og samordner diverse råd, utvalg og styrer som i dag ivaretar ulike sider av kommunens myndighet i Stavanger sentrum.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om forvaltning og koordinering av kommunens roller i forbindelse med sentrum er under utarbeidelse i et samarbeid mellom BMU og BSP (by- og samfunnsplanlegging). Saken framlegges i løpet av andre tertial.


24. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 1. tertial 2018:

Rådmannen har innledet samtaler med Lyse AS og andre aksjonærer vedrørende lån til Lyse AS. Det vil legges fram sak vedrørende behov og rammer for nye lån til politisk behandling i 3. tertial 2018.


25. Frivillige lag og organisasjoner

Til neste års handlings- og økonomiplan ber bystyret rådmannen endre budsjettopplegget for tilskudd til lag og organisasjoner. Finans og formannskapet vedtar budsjettrammen og de respektive kommunalstyrene vedtar tildelingen og vedtas endelig i formannskapet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Endring i rådmannens anbefaling. Rådmannen legger fram budsjettsaken på vanlig måte. De respektive kommunalstyrene behandler tildelingene (oppvekst, levekår og kultur/idrett) og innstiller før endelig behandling.

Status per 1. tertial 2018:

Tekstvedtaket følges opp i forbindelse med HØP 2019-2022.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


26. Eiendomsskatt – statens taksering

Bystyret ber kommunalstyret for finans legge frem en sak om å utrede hva det vil innebære å gå over til statens taksering av eiendomsskatt. Det blir ikke lagt inn noen kostnader før dette.

Status per 1. tertial 2018:

Utredningsoppdraget inngikk i rådmannens budsjettforslag til prosjektkostnader 2018, som en del av en helhetlig vurdering og styring av takseringsprosjektet, inkl. prosjektledelse og -ressurser. Etter vedtak om kommunesammenslåing må takseringen samkjøres mellom kommunene.

Sak om eiendomsskatt skal behandles og vedtas i fellesnemnda. Planlagt framdrift er juni 2018. Saken med protokoll sendes deretter til kommunalstyret for finans til orientering.


27.  Fremtidens skole – Stavangerskolen 2025

Våre barn er byens fremtid. Bystyret starter arbeidet med hvordan Stavangerskolen skal utvikle seg mot 2025. Målet er moderne og fleksible undervisningsmetoder, hensiktsmessig organisering av skoleledelse, spesialundervisning og integrering av nye innbyggere. Målet er videre en smartby-skole, med full integrering av teknologi og digitalisering i undervisning, samt en fremtidsrettet politisk og administrativ ledelsesstruktur for skolen. Rådmannen legger frem en sak for kommunalstyret for oppvekst og formannskapet om hvordan dette arbeidet på kort og lang sikt skal organiseres. Driftsstyrene vurderes nedlagt fra høsten 2018. og vurderes erstattet med en modell som gir økt eierstyring og bedre kontakt mellom virksomhetene/skolene og kommunalstyret for oppvekst.

Status per 1. tertial 2018:

Sak til kommunalstyret for oppvekst og FSK i 2. tertial. Driftsstyrene vurderes i sammenheng med oppfølging av vedtak i KO sak 5/18 den 31. januar.


28.  IKT i skolen

I forbindelse med gjennomføring av vedtatt strategiplan for IKT i Stavangerskolen fremheves grundig opplæring i bruk av verktøyene, implementering av chromebooks på barneskolene og videreføring av IKT-strategien. Lærernes kompetanse blir avgjørende for satsingen. IKT-satsingen må settes inn i en større helhetlig pedagogisk sammenheng for å lykkes og for å kunne bruke de digitale verktøyene til å utvikle undervisningen.

Status per 1. tertial 2018:

Vedtaket ivaretas av gjeldende IKT-strategi for stavangerskolen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


29.  Ny skole på Storhaug – modellskole for smartteknologi

Det utarbeides nå en mulighetsstudie for området rundt Haugesundskvartalet hvor flere funksjoner ses i en sammenheng. Skolen bygges som en smartskole der det i planleggingen legges til rette for at moderne teknologi blir en integrert del av undervisning og drift. I prosjekteringsfasen rekrutteres det et lederteam som skal delta i utformingen av bygget, trekke på nasjonale og internasjonale erfaringer, og ha ansvaret for driften av skolen etter oppstart. Skolen realiseres så raskt som praktisk mulig.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om beliggenhet for brannstasjon må vedtas før en mulighetsstudie kan gjennomføres. Se tekstvedtak 11 Brannstasjoner, for status angående lokaliseringsspørsmålet.

Ref. pkt. 6 om ny skole på Storhaug. Prosjektgruppen vil spille på kompetansen til Smartbyen i planlegging og gjennomføring av prosjektet.


30.  Entreprenørskapskompetanse

Det legges frem en sak som beskriver hvordan vi ved for eksempel bruk av ideverksteder og elevbedrifter kan fremme entreprenørskapskompetanse hos elevene og hvordan man kan la dem jobbe med utfordringer knyttet til for eksempel smartyby-satsingen eller levekårsløftet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Ønskes så raskt som mulig.

Status per 1. tertial 2018:

Sak vil bli lagt fram til politisk behandling i 3. tertial.


31. Godeset skole

Godeset skole får flere elever fra høsten 2018 som en konsekvens av at Gautesete skole går fra 1. – 10. skole til ren ungdomsskole. Det har tidligere vært vurdert behov for modulbygg. Det fremkommer likevel at skolen vil få store lokaliseringsutfordringer. Det fremlegges snarest en sak som vurderer hvordan dette skal løses.

Status per 1. tertial 2018:

Saken (4/18) ble fremmet for kommunalstyret for oppvekst 31. januar og den (15/18) ble fremmet for formannskapet 8. februar. Kommunalstyret for miljø og utbygging har behandlet saken (68/18) i møte 10. april.

Tekstvedtaket er med dette ferdigbehandlet.


32.  SFO for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse

Bystyret ber om at det fremmes en egen sak vedrørende tilbudet om skolefritidsordningen for funksjonshemmede elever fra 5. til 10. klasse. Det innføres en ordning om redusert og differensiert foreldrebetaling for SFO-plasser for funksjonshemmede elever fra høsten 2018. Det legges inn en million kroner til dette arbeidet.

Vedtak i FSK 15. mars:

Framlegges egen sak 2. tertial 2018.

Status per 1. tertial 2018: 

Framlegges egen sak 2. tertial 2018.


33.  Skolevegringsprosjekt

Stavanger skal bli ledende i arbeidet mot skolevegring. Det fremlegges en sak som beskriver omfanget og konsekvenser. Det skal på bakgrunn av dette utarbeides en egen plan som viser målsettinger, tiltak, organisering, samarbeid internt i kommunen, samarbeid med spesialisthelsetjenesten med mer. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av personer med ulike profesjoner fra virksomheter som stab og spesialisthelsetjenesten, politikere med flere. Det søkes departementet om prosjektmidler.

Status per 1. tertial 2018:

Det legges fram en sak til kommunalstyret oppvekst 2. tertial.


34.  Rus og psykiatri

Stavanger kommune tar en nasjonal rolle for å få belyst hvilke tiltak som virker for gruppen innen rus og psykiatri. Bystyret ber om at det legges frem en egen sak til politisk behandling som skisserer arbeidet og bruk av de avsatte midlene på 10 millioner. Det søkes om finansiering fra staten og KS involveres i prosessen.

Status per 1. tertial 2018:

Det er gjennomført et bredt anlagt seminar i regi av kommunalstyret for Levekår for å belyse utfordringsbildet knyttet til brukere med rus/psykiske lidelser, og Stavanger har sammen med de andre storbyene sluttet seg til prosjektet «De vanskelig bosettbare» drevet av Oslo kommune.

Det rekrutteres en prosjektleder med erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid som sammen med representanter for brukere, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester utarbeider en prosjektskisse for bruk av de avsatte midlene. Stillingen finansieres av de avsatte midlene. Prosjektskissen legges fram til politisk behandling i kommunalstyret for levekår i løpet av 3. tertial.


35.  Helhetlig tilbud til rusavhengige

Ruspolitisk handlingsplan revideres, og det helhetlige tilbudet skal forsterkes. Rehabiliteringsseksjonen styrkes med 500 000 kr til dagsentertilbudet «Huset», og dekkes fra restbeløpet til den statlige opptrappingsplanen/rus.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om organisering og finansiering av aktivitetstilbudet ved «Huset» ble behandlet i kommunalstyret for levekår den 28. november 2017, sak 86/17. Budsjettvedtaket er en oppfølging av vedtaket i denne saken. Saken er avklart og ferdigbehandlet.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


36. Levekårsløft

Bystyret har store forventinger til grepene som tas i levekårsløftene. Erfaringene fra Storhaug må løftes frem ved oppstarten av prosjektet i Hillevåg, samt levekårsprosjektet i Kvernevik. Det understrekes betydningen av at ulike virkemidler må tas i bruk – både internt i den kommunale organisasjonen og gjennom frivillige lag og organisasjoner.

Kommunalutvalget er politisk styringsgruppe for prosjektene på Storhaug og i Hillevåg, med samtlige kommunalstyrer som høringsinstanser.

Bystyret viser til de statlige midlene til levekårsløftet på Storhaug. Det fremmes en sak om bruken av disse midlene. Homestart-prosjektet er ett av slike prosjekter som kan være aktuelle å prøve ut.

Bystyret viser til den bevilgningen som er tildelt i Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplan. Grusbanen ved Kvaleberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, skal søkes tilrettelagt for kunstgress i forbindelse med det. Det fremlegges egen sak som viser mulighet for både intern- og ekstern finansiering.

Prosjektet ”Nye muligheter for Kvernevik” videreføres i 2018 og 2019. Målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering. Rådmannen bes legge frem en ”midtveis-rapport” for kommunalstyret for levekår i løpet av 2018.

Lavinntektsfamilier – kampen mot barnefattigdom

Bystyret styrker innsatsen mot barnefattigdom. Det skal etableres prosjekter mot barnefattigdom, både i forhold til barnehagebarns overgang til skolen, og egne prosjekter i forhold til skolebarns overgang til videregående opplæring. I tillegg skal det etableres nytt prosjekt som samordner eksisterende tiltak rettet mot foreldre i lavinntektsfamilier. Rådmannen legger frem sak for kommunalstyret for levekår og formannskapet. Hovedformålet er å bekjempe barnefattigdom, og å redusere sosiale ulikheter. Alle barn i lavinntektsfamilier skal følges opp på en helhetlig måte. Videre vurderes en utvidelse av ordningen med ”opplevelseskortet” hvor dette også gjøres om til et vanlig årskort for barn og unge. I tillegg ber bystyret rådmannen starte prosessen med å fornye og rullere ”Eg vil lære” og tiltaksplanen ”Barn vil være med!” i løpet av 2018.

Stavanger er opptatt av å møte kampen mot barnefattigdom med kunnskap, og det skal tas initiativ til en årlig nasjonal konferanse kalt ”Kampen mot barnefattigdom” i Stavanger. I forbindelse med dette skal det etableres samarbeid med Universitetet i Stavanger, ViD og andre forskningsmiljøer for innhenting av kunnskap og deling av erfaringer. Det vurderes en etablering av en referansegruppe.

Bystyret bevilger tre millioner kroner særskilt til dette arbeidet i tillegg til allerede vedtatte satsinger.

Vedtak i FSK 15. mars:

  1. Saken om bruk av statlig midler til levekårsløftet på Storhaug fremmes til kommunalutvalget i mars. Det legges opp til dialog med Storhaug bydelsutvalg.
  2. Saken om mulighet for intern og ekstern finansiering av tilrettelegging for kunstgress på grusbanen ved Kvalaberg skole og det nylig opparbeidede uteområdet, der det vises til bevilgingen til Hillevågsløftet i handlings- og økonomiplanen, legges frem for kommunalstyret miljø og utbygging og FSK. Sak om bygging av kunstgrasbane legges først fram for KMU. Både grunnundersøkelser og avklaringer med Lyse vedrørende framføring av fjernvarmeledning som er planlagt å krysse under banen, må avklares før kostnads- beregning kan foretas. Statusrapport vil bli lagt fram for KMU i løpet av første halvår 2018.
  3. Saken med midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter for Kvernevik, der målet er å bedre det tverrfaglige samarbeidet om barn og unge i området og stimulere til innbyggerinvolvering, fremmes til kommunalstyret for levekår 2.tertial.
  4. Saken om å bekjempe barnefattigdom og å redusere sosiale ulikheter legges fram for kommunalstyret for levekår og til FSK. 3. tertial 2018.

Status per 1. tertial 2018:

  1. Det er utarbeidet en statusrapport for 2017 om levekårsløftet på nordøstre del av Storhaug sak (5/18) til behandling i kommunalstyret for byutvikling den 18. januar. Saken (21/18) har også vært behandlet i kommunalstyret for miljø og utbygging 23. januar, og i kommunalstyret for levekår (sak 7/18) den 30. januar.

I 2017 ble det inngått en intensjonsavtale om en områdesatsing i Storhaug bydel i årene 2018 – 2024. Fra 01.01.18 er det ansatt prosjektleder i 100 % stilling.

  1. Det blir framlagt sak om bygging av banen i KMU-møtet 12. juni 2018.
  2. Midtveisrapport om prosjektet Nye muligheter i Kvernevik fremmes for kommunalstyret for levekår 11. september 2018.
  3. Revidert tiltaksplan «Barn vil være med» legges fram for kommunalstyret for levekår og FSK tertial 2018.

37.  Psykisk helse

Dagsentertilbud

Det skal fremlegges en egen sak til kommunalstyret for levekår: «Status dagsentertilbud/psykisk syke». Saken skal redegjøre for tilbudene i kommunal- og privat sektor. Saken skal inneholde en oversikt over bruk, behov, økonomi og organisering. Det skal videre vurderes om dagens dagsenterstruktur er tilpasset brukernes ønsker, samt en vurdering av kvalitet i tilbudene.

Lavterskeltilbud til barn og unge

Tidlig innsats er viktig for å forebygge psykiske lidelser hos barn og unge. Stavanger skal ha et godt tilbud. Bystyret ber derfor om at det utarbeides en sak for kommunalstyret for levekår der en ser på hvordan lavterskeltilbud for barn og unge med psykiske utfordringer best kan utformes. Stavanger Universitetssykehus inviteres som deltagere i prosjektet.

Bystyret ber om at kommunalstyret for levekår snarest mulig får forelagt en sak om tilbudet og kapasiteten på Helsestasjonens familiesenter.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om tilbud og kapasitet på Helsestasjonens familiesenter ble lagt fram til politisk behandling i kommunalstyret for levekår i mars 2018, jf. sak 17/18. De øvrige to sakene kommer som planlagt i 2. tertial.


38.  Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte insentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans vedrørende en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 1. tertial 2018:

Rådmannen har gitt Stavanger utvikling KF i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for alternative boformer. Foruten Mosheim er det utviklingsmuligheter både på Teknikken og på Bekkefaret. Samtidig er det en rekke kommunale utbyggingsbehov som skal løses i dette området. Stavanger Utvikling KF er derfor anmodet om å foreta en helhetlig studie der både alternative boformer og øvrige behov belyses med utgangspunkt i flere definerte tomter.

Det forutsettes at konklusjonen fra denne studien inngår i kommunens kommende handlings- og økonomiplan, eventuelt at det fremmes en samlet sak til behandling i bystyret 1. halvår 2019.


39.  Flere VTA-plasser

Bystyret ønsker at det over tid skal etableres et større antall VTA-plasser i Stavanger kommune. Det fremlegges en sak snarest for kommunalutvalget som skisserer hvordan kommunen kan sikre et høyere statlig tilskudd – og eventuelt at kommunen dekker kostnadene i sin helhet. Det er satt av midler i rådmannens budsjett (linje 148 – arbeidstreningsseksjonen). Det bes om en sak som redegjør for bruken av disse midlene.

Status per 1. tertial 2018:

Sak om VTA-plasser og økning i antall praksisplasser for funksjonshemmede ble behandlet i kommunalstyret for Levekår i mars, sak 11/18 og i FSK, sak 36/18 i mars 2018.


40.  Spaniaplassene

Bystyret vil fortsatt gi eldre i Stavanger et tilbud om rehabiliterings- og helseopphold i Spania. Det legges i 2018 frem en sak med forslag til flere former for opphold, der det forutsettes at deler av tilbudet skal kunne være selvfinansierende.

Status per 1. tertial 2018:

Sak fremlegges til politisk behandling i 2. tertial.


41.  Evaluering av signalanlegget på sykehjem

Videre anskaffelser av signalanlegg utsettes inntil erfaringer fra Lervig er lagt frem i en sak til kommunalstyret for levekår.

Status per 1. tertial 2018:

Arbeidet med anskaffelse av ny rammeavtale for signalanlegget er i oppstartfasen. Evaluering av anlegget på Lervig gjennomføres etter minimum 6-8 måneders stabil drift.


42.  Tilrettelegge for økt aktivitet i svømmehallene

Stavanger kommune har bygget flere nye svømmeanlegg som gir byens innbyggere gode muligheter for svømming og fysisk aktivitet. Bystyret avsetter 1,15 millioner til tiltak som hinderløype i vann og vannsklie.

Status per 1. tertial 2018:

Det ble lagt fram sak 16/18 til KKI den 14. mars om hvordan dette kunne løses.


43.  Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Det framlegges egen sak til kommunalstyret for kultur og idrett som vurderer muligheten for å søke om status som statlig fartøyvernsenter.

Kystkulturvernsenteret bevilges et tillegg 150 000 kroner.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak til kultur og idrett høst 2018.

Status per 1. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.


44.  Verdensarv

Rogaland og Stavangers kulturarv er av nasjonal og internasjonal betydning. Ivaretakelsen av fylket som sjøfarts-, kraftindustri- og hermetikkhistorie samt kloster og steinkirker vurderes fremmes som aktuell kandidat på UNESCO’s verdensarvliste. Rogaland fylkeskommune og aktuelle kommuner kontaktes med formål å utarbeide en felles søknad til UNESCO.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram sak høsten 2018.

Status per 1. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak blir fremmet etter det.


45. MUST, Holmeegenes Engøyholmen – status som fartøyvernsenter

Rehabilitering og bruk av leiligheten skal avklares i en politisk sak før det tas endelig stilling til de 2,8 millionene avsatt i budsjettet.

Status per 1. tertial 2018:

Hovedbygningen er ennå ikke ferdig rehabilitert, og avtale med MUST er ennå ikke fremforhandlet.

Saken sees i sammenheng med behandlingen av forslag til ny kulturplan 2018.


46.  Kunst i offentlig rom

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett der en ser på hvordan byen kan bli bedre til å tilrettelegge for kunst i det offentlige rom.

Vedtak i FSK 15. mars:

Legges fram høsten 2018.

Status per 1. tertial 2018:

Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018. Sak fremmes etter det.


47.  Rogaland Filmkraft

Bystyret er opptatt av at Filmkraft kan utvikle seg videre i Stavanger. Det fremlegges snarest en sak vedrørende eierstrategi og mulighetene for videreutvikling av Rogaland Filmkraft i samarbeid med de andre eierne, og hvilke ringvirkninger dette kan gi for byen.

Status per 1. tertial 2018:

Rådmannen vil legge fram en sak vedrørende kommunens eierskap i Filmkraft Rogaland AS for Kommunalstyret for kultur og idrett den 20. juni og Kommunalutvalget den 21. august.


48.  Idrettshaller

Når den nye doble Hetlandshallen står klar for bruk høsten 2018, legges det til rette for en prøveordning der idrettslagene står for tilsyn og vakthold når de ulike idrettslagene benytter hallene. Egen sak til kommunalstyret for idrett og kultur.

Vedtak i FSK 15. mars:

Det legges fram en sak til kommunalstyret for kultur og idrett, KKI, 2. tertial.

Status per 1. tertial 2018:

Det blir lagt frem en sak til KKI den 23. mai som svar på vedtaket i bystyret.


49.  Norsk Lydinstitutt

Norsk Lydinstitutt i Stavanger har en unik platesamling innen klassisk musikk. Instituttet jobber med en krevende digitaliseringsprosess som instituttet alene ikke vil kunne klare å gjennomføre. Derfor oppfordrer Stavanger kommune til tettere samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Status per 1. tertial 2018:

Det er gjennomført møter med Lydinstituttet. Saken blir omtalt i forslag til ny kulturplan høsten 2018.


50.  Bedre fremkommelighet på veiene (tidligere flaskehalsprosjektet)

Det er behov for en revidering av prosjektet da nye utfordringer med fremkommelighet er synligjort, ikke minst i Hillevåg/bussveien. Formålet er å finne gode løsninger i nært samarbeid med staten, fylkeskommunen. Kommunen setter av 12 millioner i perioden. Det fremlegges en egen sak til kommunalstyret for miljø og utbygging og formannskapet.

Asfaltering

Det settes av tre millioner kroner hvert år i perioden til asfaltering av kommunale veier. Kommunalstyret for miljø og utbygging godkjenner den endelige listen av prosjekter.

Status per 1. tertial 2018:

Sak 58/18 om prioritering av asfalteringsmidlene er lagt fram til KMU og godkjent i møte 10. april.

Arbeidet med framkommelighet, med førsteprioritet Hillevågsveien, er startet i et samarbeid med Statens vegvesen, fylkeskommunens samferdselsavdeling og tidligere transportplanleggere fra By- og samfunnsplanlegging. Første trinn har vært å endre signalopplegget for å se om dette kan gi bedre flyt. Det er gjennomført registreringer av effekten. Vi venter på tilbakemelding fra SVV vedrørende disse resultatene samt en redegjørelse fra dem om hvilke strategier SVV vil anvende for å øke framkommeligheten på Hillevågsveien. Det er foreløpig uvisst når slik tilbakemelding kommer.


51.  Vedlikehold/skjøtsel av friområdene

Det avsettes to millioner hvert år i perioden til gjennomføring av skjøtselsplaner, vedlikehold og tilrettelegging av friområdene. Det skal i 2018 være spesiell oppmerksomhet på tilretteleggelse av turstier og Mosvannsområdet både i et dyre-, fuglevern- og friluftsperspektiv. Det framlegges egen sak for kommunalstyret for miljø og utbygging.

Status per 1. tertial 2018:

Forslag til oppfølging av de ovenforstående punktene er innarbeidet i årsprogram for forvaltning, drift og vedlikehold 2018 for Park og vei, vedtatt i sak 10/18 KMU møte 23. januar.

Oppfølgingen er ytterligere redegjort for i justering av årsprogrammet vedtatt i KMU 27. februar, hvor programmeringen og fordelingen av midlene ble fastlagt.

Egen sak om utvikling av naturinformasjonssenter på Mostun kommer i andre tertial. Oppstart av forprosjekt prosjektering av fugleholmer i Mosvatnet i løpet av året.


52.  Kommunal ladestrategi

Det er vedtatt en omfattende satsning på elbil og ladestrategi. I 2025 er det et mål at alle nybilkjøp er nullutslippsbiler.

Kommunale elbilanlegg

Det er et kommunalt ansvar å legge til rette for flere ladepunkter i kommunale parkeringsanlegg i sentrum. Det bør vurderes om det er ønskelig å legge spesielt tilrette for elbiler i parkeringsanlegget under Domkirkeplassen.

Videreutvikle gatelys i trehusbyen

Når gatelys i trehusbyen etterhvert byttes, skal det legges inn ladepunkt i gatelysene.

Vedtak i FSK 15. mars:

Oppfølgingssak 12. juni.

Status per 1. tertial 2018:

Tiltak fra ladestrategien er tatt med i forslag til ny klima- og miljøplan som nylig er lagt på høring. Mer miljøvennlig transport for reduserte klimagassutslipp står helt sentralt i forslag til ny klima- og miljøplan som nå er utarbeidet. Høringsfrist er satt til 30. juni 2018. Planen og tilhørende handlingsplan ligger tilgjengelig her: www.stavanger.kommune.no/klimaplan


53.  Sykkelstrategien revideres

Det skal brukes 80 millioner kroner på gjennomføring av sykkelstrategien de neste fire årene. Sykkelstrategi med handlingsplan legges fram for kommunalstyret for miljø og utbygging så raskt som mulig.  Det skal i større grad søkes å gjennomføre hele strekninger framfor mer punktvis utbedringer.

Status per 1. tertial 2018:

Forslag til sykkelstrategi ble lagt fram til kommunalstyret for bymiljø og utbygging i sak 34/18 den 27. februar. Forslaget har nå vært på høring og endelig forslag framlegges for KMU i junimøtet.


54.  Tou scene – byggetrinn to

Bystyret forutsetter at byggetrinn to på Tou scene gjennomføres etter opprinnelige planer og kostnader. Kommunalstyret for miljø og utbygging holdes løpende orientert om videre fremdrift av byggetrinnet.

Status per 1. tertial 2018:

Prosjektgruppen holder KMU AU løpende orientert om utviklingen.

Tekstvedtaket er med dette ferdig behandlet.


55.  Garderobeanlegg på Hinna

Det skal legges tilrette for utvidet lagerplass i kommunens garderobeanlegg på Hinna. Det avsettes inntil en million kroner til tiltaket. Det skal søkes å utvide kapasiteten på en så rimelig og enkelt som mulig.

Status per 1. tertial 2018:

Arkitekt er valgt.  Arbeider med forenklet forprosjekt pågår. Forutsetningene for forprosjektet er å lyse ut konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag. Forenklet forprosjekt forutsettes ferdigstilt per 1. juli.


56.  Stavanger Bolig KF

Formålet med etableringen av boligforetaket var å sikre en bedre og mer forsvarlig forvaltning av kommunens utleieboliger.

Bystyret ber rådmannen legge frem en sak til kommunalstyret for finans og til formannskapet for å se på utfordringene knyttet til utbyggingsprosjekter som blir bestilt av foretaket, men som ikke bærer seg selv økonomisk gjennom husleie fra beboere. Ordningen som må utredes er en modell der bestiller (Levekår) blir leietaker hos foretaket for å hindre fratrekk fra husleie fra den enkelte.

Boliger for unge

Det skal være enkelt og attraktivt å etablere seg i Stavanger, for nyutdannet ungdom og oppstartsbedrifter: KFI bes utrede nye former for tiltak innenfor områder som rekrutteringsboliger, leie-for-eie, etableringsstøtte, garantiordninger for etableringslån og lignende.

Status per 1. tertial 2018:

Det vil legges fram en sak for kommunalstyret for finans og formannskapet i løpet av 2. tertial 2018.


57.  Vålandsbassengene

Bystyret avventer videre behandling av prosjektet «Vålandsbassengene» til etter kommunalstyret for miljø og utbygging har fått sak vedrørende mulighetene for eksterne investeringsmidler og modeller for effektiv drift med mer. Det forutsettes at det ikke foretas økning av vannavgiften i 2018 som er øremerket finansiering av prosjektet.

Status per 1. tertial 2018:

Det arbeides med å legge fem en sak til kommunalstyret for miljø og utbygging 12. juni. Det er sendt mange søknader om ekstern finansiering, og dersom det ikke er mottatt tilstrekkelig med svar på innsendte søknader til å trekke en konklusjon vil rådmannen vurdere å utsette saken til 2. halvår 2018.