⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

5 Sykefravær, HMS og kompetanse

5.1 Sykefravær

Denne tertialrapporteringen omhandler sykefravær for 1. kvartal 2018 1. Det er klare sesongmessige variasjoner i sykefraværet, og sykefraværet for første kvartal er tradisjonelt sett høyere enn resten av året. Sykefraværsutviklingen må derfor ses over tid.

Det samlede sykefraværet for 1. kvartal 2018 er på 9,7 % og er 0,9 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2017. Det er en økning både på korttids- og langtidsfravær.

Figur 5.1 Sykefravær per måned 2015 - 2018

Sykefraværet har gått noe ned fra februar til mars og gjelder korttidsfraværet. Det er grunn til å anta at dette har en sammenheng med influensasesongen. Statistikk fra Folkehelseinstituttet vedrørende ukerapportering over influensasesongen i 2018, viser at influensautbruddet nådde toppen i uke 7. Selv om forekomstene av influensatilfeller var avtagende, var antallet fremdeles på middels nivå i intensitet flere av de påfølgende ukene.

Alle tjenesteområder2 . har et høyere sykefravær i 1. kvartal 2018 sammenlignet med samme periode i 2017, men det er forskjeller både mellom områdene og innad i de ulike tjenesteområdene. Helse og velferd har det høyeste sykefraværet med 10,8 %, mens By- og samfunnsplanlegging har det laveste sykefraværet med 5,4 %.

Figur 5.2. Sykefravær fordelt på tjenesteområdene, 1. kvartal

Innenfor utvalgte områder i Oppvekst og utdanning og Helse og velferd, er det størst økning innenfor sykehjemmene fra 8,8 prosent i 2017 til 11,4 % i 2018. Dette gjelder hovedsakelig langtidsfraværet. Barnehageområdet har en økning på 0,9 prosentpoeng. Skoleområdet øker med 0,8 prosentpoeng og hjemmebaserte tjenester med 0,7 prosentpoeng.

Lærlinger har en reduksjon på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2017. Korttidsfraværet har økt med 1,8 prosentpoeng, men samtidig har langtidsfraværet gått ned med 2,1 prosentpoeng.

Figur 5.3 Sykefravær fordelt på utvalgte tjenester, 1. kvartal

Figur 5.3 Sykefravær fordelt på utvalgte tjenester, 1. kvartal

*Inkludert nye Lervig sykehjem samt Blidensol sykehjem fra 1. mars 2018

Sykefraværet overvåkes kontinuerlig på ulike nivåer i organisasjonen og utover allerede igangsatte tiltak på system- eller individnivå vurderes det kontinuerlig nye løsninger eller tiltak. Et eksempel på et etablert tiltak er de faste samarbeidsmøtene innenfor Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. Her møtes virksomhetsledere, kommunalsjef og Støtte og utvikling ved rådgivere fra HR og Budsjett og økonomi for å drøfte og analysere blant annet sykefraværstallene. Kompetansebygging, erfaringsoverføring, råd og veiledning er en del av oppfølgingen.

Sykefravær i ASSS-kommunene

Sammenligner en sykefraværsutvikling i 2018 med de øvrige ASSS-kommunene ser en at de fleste av de  som har innrapportert, har en økning i 1. kvartal sammenlignet med 2017.

Figur 5.4 Sykefravær 1. kvartal i ASSS- kommunene

5.2 Årsverksutvikling

Fra 1. januar 2018 ble ny administrativ organisering av kommunen iverksatt. Dette betyr at sammensetningen av tjenesteområdene er ulik fra 2017 til 2018. Oppvekst og levekår er fordelt på to tjenesteområder; Helse og velferd og Oppvekst og utdanning. By- og samfunnsplanlegging (tidligere Kultur og byutvikling) er endret. Beredskap og samsfunnsikkerhet inngår nå som en del av avdelingen, samtidig som Kultur ble overført til innbygger og samfunnskontakt. Tidligere Personal og organisasjon og Økonomi er hovedsakelig fordelt på to stabs/støtteområder som er henholdsvis Strategi og styring og Støtte og utvikling. Det nye tjenesteområdet Innbygger og samfunnskontakt består av innbyggerservice, kommunikasjon, kultur, næring, smartby og politisk sekretariat.

Det er per 30. april ansatt 10 914 personer i Stavanger kommune på fastlønn. Dette inkluderer fast ansatte, vikarer, lærlinger, og ansatte i lønnet permisjon. Dette utgjør totalt 7 903 årsverk, og er 165 årsverk mer enn ved årsskiftet.

Økningen i årsverk er størst i Helse og velferd som følge av overtakelsen av Blidensol 1. mars 2018. Mosheim og Vålandstunet sykehjem samt St. Petri Aldershjem ble nedlagt i januar 2018 og årsverkene er flyttet over til nye Lervig sykehjem som startet opp 1. januar 2018.

I tabellen under vises bemanningsutviklingen for tjeneste- og stab/støtte områdene og utvalgte tjenester fra januar og hittil i 2018.

 Årsverk per 31.12.2017Årsverk Januar 2018Årsverk Februar 2018Årsverk Mars 2018Årsverk April 2018
Oppvekst og utdanning 4275425842604266
Helse og velferd 2690269328072806
Bymiljø og utbygging 213215217219
By- og samfunnsplanlegging 95989998
Innbygger- og samfunnskontakt 60626364
Støtte og utvikling  232229228228
Rådmannens stabsenheter  29 31 31 32
Annet  195 191 190 189
Totalsum * 7 738 7 789 7 775 7 895 7 903
*     
Antall årsverk i lønnet permisjon (inkludert i totalsummen) 226 244 238 234 248
Noen utvalgte områder     
Kommunale barnehager 1 215 1 216 1 210 1 208 1 208
Grunnskole 2 036 2 044 2 040 2 041 2 050
Barn, unge og familie 424 418 418 416 415
Hjemmebaserte tjenester 538 547 547 550 549
Bofellesskap 581 584 590 593 588
Sykehjem 642 648 653 751 749
Tabell 5.1. Årsverksutvikling for tjeneste- og stab/støtte områdene og utvalgte virksomhetsområdene
Last ned tabelldata (Excel)

5.3 Lederskap, kompetanse og HMS

Ledelse og ledelsesutvikling

Ledelsesutvikling må ses i sammenheng med pågående prosess med å etablere Nye Stavanger. Rådmannen har i den anledning igangsatt et arbeid for å etablere prinsipper for ledelse og styring i Nye Stavanger. I dette arbeidet vil det bli gjennomført en høringskonferanse 6. juni for ledere og tillitsvalgte i de tre kommunene.

Lederutviklingsprogram i ny organisasjon

Rådmannen har startet arbeidet med å lage et nytt lederutviklingsprogram for de tre øverste ledernivåene i kommunen. Lederutviklingsprogrammet legges ut på anbud i august, programmet har oppstart i januar 2019 og vil inkludere aktuelle ledere i Nye Stavanger.

Rekrutteringsutfordringer

Sykepleiemangelen i regionen er fremdeles stor. Rådmannen har opprettet egne internettsider for jobb i helse for å samle ledige stillinger og å bygge omdømme. Det gjennomføres faste profileringskampanjer for å vise Stavanger kommunes satsing på helse for å bidra til økt rekruttering av sykepleiere og sykepleierstudenter. I tillegg arbeides det med å se på stimuleringsordninger for etterutdanning og nye løsninger for organisering av arbeidet.

Ny pedagognorm i barnehager trer i kraft fra 1. august 2018. Endringen i pedagognormen vil kreve stor innsats for å rekruttere flere pedagoger til en region som over tid har ligget over landsgjennomsnittet på antall dispensasjoner fra utdanningskravet i barnehagen. Kartlegging i de kommunale barnehagene viser at det er behov for 65 nye barnehagelærere. For de private barnehagene er det anslagsvis behov for 30 nye barnehagelærere. Rådmannen har opprettet en egen intranettside for barnehager for å samle alle ledige stillinger og for å bygge omdømme i Stavangerbarnehagen. Rådmannen vil også styrke muligheten for at assistenter og faglærte kan få stipend til å videreutdanne seg til barnehagelærere og er i dialog med Universitetet i Stavanger om rekrutteringsutfordringene.

HMS-system

Arbeidet med internkontroll og gode, tilrettelagte systemer for HMS pågår. Forbedringsarbeid innen helse, miljø og sikkerhet forankres i HMS-gruppen på den enkelte arbeidsplass, arbeids-miljøutvalgene (AMU) og hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Det er en positiv utvikling ved at enkelte HMS-grupper melder opp arbeidsmiljøsaker til AMU for aktuelt tjeneste- eller stab/støtteområde. Det jobbes videre med å sikre at arbeidsmiljøsaker behandles på rett nivå i organisasjonen.

HMS-kompetanse

Kommunens samlede opplæring innen HMS og arbeidsmiljø for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg er gjennomgått og forbedret. Blant annet er nye retningslinjer for HMS-gruppene og arbeidsmiljøutvalgene tatt inn i ulike kompetansehevende tiltak. For å sikre lederne nødvendig HMS-kompetanse skal denne opplæringen intensiveres.

Forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler
Med utgangspunkt i nye krav skal den enkelte arbeidsplass iverksette nødvendige og tilpassede tiltak for å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler. Arbeidet med gjennomgang og forbedring av system for kompetansehevende tiltak innen forebygging og håndtering av vold og trusler er startet opp og skal videreføres i 2018.

Nytt avviks- og forbedringssystem

I 2017 startet arbeidet med å få på plass et avviks- og forbedringssystem som er mer brukervennlig og intuitivt. Det er gjennomført kartlegging i virksomheter og medvirkningsprosesser med ansattes representanter. Mangler i dagens system og muligheter i andre systemer er identifisert. Det er gjennomført en Dialogkonferanse med systemleverandører. Kravspesifikasjonen har vært ute på høring og konkurransen ble offentliggjort i slutten av april. Prosessen med anskaffelse av et nytt system skal sluttføres innen sommeren 2018 og arbeid med implementering av et mer effektivt avviks- og forbedringssystem skal etter planen starte høsten 2018.

Oppfølging av forvaltningsrevisjon varslingsrutiner og konflikthåndtering

Forvaltningsrevisjonsrapporten Varslingsrutiner og konflikthåndtering fra Rogaland Revisjon forelå januar 2018. Rapporten viser at kommunen har gode rutinebeskrivelser for varsling og håndtering av avvik og konflikter, men at de med fordel kan forbedres. Rapporten viser også at kommunen i stor grad lykkes med å håndtere varslings- og konfliktsaker på en god måte, men at det alltid vil være forbedringsmuligheter. Videre blir det påpekt at rådmannen har stor oppmerksomhet på varslings- og konflikthåndtering og setter det på dagsorden i ulike sammenhenger. Rapporten følges opp i henhold til anbefalingene, blant annet med flere kurs i varslings- og konflikthåndtering og revidering av retningslinjer.