⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

3 Samfunnsøkonomisk utvikling

3.1 Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Stavanger har falt fra 3,6 % i januar til 3,2 % ved utgangen av april, dvs. en nedgang på 0,4 prosentpoeng. Sammenlignet med arbeidsledigheten i april i fjor, har den falt med hele 1,4 prosentpoeng. Tilsvarende utvikling har kommunene samlet i Rogaland (per april 2,9 %), mens utviklingen for landet (per april 2,4 %) har flatet mer ut.

Brutto arbeidsledigheten i Stavanger er ved utgangen av april på 4,2 %. Tilsvarende tall for Rogaland er 3,8 % brutto og for landet 3,1 % brutto.

Figur 3.1 Utvikling i arbeidsledighet

3.2 Sysselsetting

Sysselsettingsandel

Sysselsettingsandelen i Stavanger kommune økte med 0,5 prosentpoeng fra nivået året før, jf. oppdaterte tall fra 4. kvartal 2017. Sammenlignet med fallet på 2,1 prosentpoeng fra 2015 til 2016, er dette en positiv utvikling. Rogaland erfarte samme vekst som Stavanger i 2017 og ligger nå 1,2 prosentpoeng over Stavanger. Landet fikk litt mindre vekst, 0,4 prosentpoeng, og havnet på 66 % sysselsettingsandel og dermed fortsatt 0,3 prosentpoeng over Stavanger.

Tallene framkommer i figur 3.2 med antall sysselsatte i prosent av befolkningen. Det er kun tatt med data fra de siste tre år grunnet endringer i kildebruk fra 2014 til 2015.

Sammenligningen i veksten i sysselsettingsandeler fra 2016 reflekterer ikke den tilsvarende sammenligningen i utviklingen av arbeidsledige mellom de samme forvaltningsenhetene.

Figur 3.2 Prosentandel sysselsatte av befolkningen 15-74 år per 4. kvartal 2015-2017. Kilde SSB.

Sysselsatte personer etter bosted

Oppdaterte tall for 2017 viser at sysselsettingsveksten i aldersgruppen 15-74 år var på 440 personer (+ 0,7 %) i 2017 sett opp mot en nedgang på 4 092 i 2015 og ytterligere 1 946 i 2016. Utviklingen er litt ulik etter næring, og veksten har særlig skjedd innen teknisk og forretningsmessig tjenesteyting, samt offentlig administrasjon. Informasjon og kommunikasjon er også nå i vekst. Nærmere detaljer framkommer i tabell 3.1.

Sysselsatte personer etter bosted     Volumendring  Endring i prosent
1103 Stavanger2014201520162017 2014-20152015-20162016-20172016-2017
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 166 158 164 181   -8 6 17 10,4 %
05-09 Bergverksdrift og utvinning 11 269 10 103 8 913 8 607   -1 166 -1 190 -306 - 3,4 %
10-33 Industri 4 824 4 070 3 672 3 733   -754 -398 61 1,7 %
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon 496 557 592 577   61 35 -15 - 2,5 %
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 474 3 115 2 963 2 989   -359 -152 26 0,9 %
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner 7 727 7 274 7 179 7 101   -453 -95 -78 -1,1 %
49-53 Transport og lagring 3 276 3 089 2 995 2 848   -187 -94 -147 - 4,9 %
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet 2 993 2 952 2 983 3 081   -41 31 98 3,3 %
58-63 Informasjon og kommunikasjon 2 627 2 442 2 236 2 356   -185 -206 120 5,4 %
64-66 Finansiering og forsikring 1 093 1 066 1 059 1 028   -27 -7 -31 - 2,9 %
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 5 448 4 941 4 656 4 792   -507 -285 136 2,9 %
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting 4 427 3 517 3 508 3 687   -910 -9 179 5,1 %
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3 161 3 197 3 261 3 482   36 64 221 6,8 %
85 Undervisning 5 396 5 231 5 364 5 461   -165 133 97 1,8 %
86-88 Helse- og sosialtjenester 12 579 12 816 13 151 13 208   237 335 57 0,4 %
90-99 Personlig tjenesteyting 2 626 2 812 2 813 2 844   186 1 31 1,1 %
00 Uoppgitt 299 449 334 308   150 -115 -26 - 7,8 %
Sum 71 881 67 789 65 843 66 283 0 -4 092 -1 946 440 0,7 %
Prosentvis endring - 5,7 %- 2,9 %0,7 %     
Tabell 3.1 Sysselsatte personer bosatt i Stavanger kommune – etter næring. Kilde: SSB.
Last ned tabelldata (Excel)

3.3 Sosiale tjenester

Antall sosialhjelpsmottakere viser en nedgang på 2 prosent per 1. tertial 2018 sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 3.3 Antall sosialhjelpsmottakere

Antall mottakere under 25 år er redusert med 5 prosent per 1. tertial 2018 sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 3.4 Antall mottakere under 25 år

Antall langtidsmottakere med forsørgeransvar har hatt en positiv utvikling gjennom året, men det er likevel en økning på to prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Figur 3.5 Antall langstidsmottakere med forsørgeransvar

De samlede sosialhjelpsutbetalingene økte med 4,5 prosent i samme periode.

Figur 3.6 Sosialhjelp utbetalt i mill. kr

3.4 Befolkning

Folkevekst

Folkeveksten i første kvartal 2018 var på 169 personer og klart bedre enn i fjor. Dette skyldes et fødselsoverskudd på 155 personer og nettoinnflytting på 14 personer. Folkeveksten i samme periode i 2017 var på kun 61 personer, herav en negativ nettoinnflytting på 62 personer og et fødselsoverskudd på 123 personer.

Figur 3.7 Fødselsoverskudd, nettoflytting og samlet folkevekst i Stavanger

Boligbygging

Det er 82 boliger som er tatt i bruk hittil i år, 20 færre enn i samme periode i fjor. En økning i igangsettingen av nye boliger sammenlignet med de siste år viser imidlertid at det er et grunnlag for en økning i ferdigstillingen av nye boliger i 2018.

ÅrIgangsatt (tillatelser)
hittil i år inklusiv april
Igangsatt
hele året
Tatt i bruk hittil i år
inkl april
Tatt i bruk
hele året
200983421212668
2010158781144477
2011440802105559
2012337979115650
20133059012151028
2014429725288846
20151265012631149
2016129357122392
2017106447102371
2018142 82 
Tabell 3.2 Boliger tatt i bruk og igangsatt
Last ned tabelldata (Excel)

3.5 Folkehelse

Via Folkehelseloven er Stavanger kommune pålagt å ha en oversikt over innbyggernes helsetilstand, og de positive og negative faktorer som påvirker denne. Ved hjelp av over 60 måleindikatorer følger kommunen helse- og levekårsutviklingen. Et utvalg av disse inngår i kommunens tertialrapporter. Den totale oversikten over utviklingen i innbyggernes helse og levekår blir hvert år presentert i «folkehelsemeldingen» til bystyret.

I folkehelsearbeidet benyttes i stor grad Folkehelseprofilene som publiseres av Folkehelseinstituttet årlig. Folkehelseprofilen for Stavanger 2018 inneholder nøkkeltall knyttet til befolkning, levekår, miljø, skole, levevaner, helse og sykdom.