⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

1 Sammendrag

Bystyret har gitt rammer for drift og utvikling av Stavanger kommune i 2018 gjennom blant annet å vedta Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Denne rapporten gir en status per 30. april og prognoser for 2018 innenfor økonomi, menneskelige ressurser, brukerundersøkelser, innovasjon, tilsyn og kontroll.

Konjunkturnedgangen i regionen snudde i løpet av 2017, og den positive utviklingen har fortsatt i 1. tertial 2018. Kommunen må imidlertid fortsatt ha stor oppmerksomhet på innovasjon, dimensjonering og kostnadskontroll. Prognosene for tjenesteområdene viser et mulig merforbruk på omlag kr 98,2 mill. i 2018. Prognosene for driftsinntektene ut året tilsier kun mindre inntektsjusteringer. Selv om prognosene er usikre tidlig på året, så tilser dette et behov for god kostnadskontroll innenfor alle tjenesteområder.

Samfunnsøkonomisk utvikling

Befolkningsveksten i Stavanger var på 0,13 % (169 personer) i første kvartal 2018. Arbeidsledigheten i Stavanger har falt fra 3,6 % i januar til 3,2 % ved utgangen av april. Sammenlignet med arbeidsledigheten i april i fjor, har den falt med hele 1,4 prosentpoeng. Sysselsettingsandelen har også hatt en positiv utvikling i Stavanger, med en større vekst enn for landet. Antall sosialhjelpsmottakere viser en nedgang på 2 % per 1. tertial 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. De samlede utbetalingene til sosialhjelp har imidlertid økt med 4,5 %.

Positiv skatteinngang

Skatteveksten for Stavanger er på 3,4 %, ved utgangen av april, mens budsjettert årsvekst er på 2,3 %. Skatteveksten for landet er på 4,6 %. Det forventes foreløpig ingen vesentlige endringer i skatteinngangen i Stavanger i forhold til gjeldende årsprognose. Frie inntekter foreslås justert marginalt på bakgrunn av revidert nasjonalbudsjett 2018.

Stramme økonomiske rammer i driften

Prognoser for tjenesteområdene viser at det ved utgangen av året kan oppstå et merforbruk på om lag kr 98,2 mill., hvilket utgjør ca. 1,5 % av netto driftsbudsjett på tjenesteområdene. De største forventede avvikene er innenfor barnehage, helse- og sosialkontorene, sykehjem, legevakten og idrett. Årsprognose for driftsinntektene tilsier kun mindre inntektsjusteringer. Rådmannen foreslår i denne rapporten å justere om lag kr 45,55 mill. gjennom å flytte midler mellom tjenesteområdene og ved å bruke redusert overføring fra drift til investering og disposisjonsfond i driften. Rådmannen vil presisere at prognosene krever fortsatt god kostnadskontroll innenfor alle tjenesteområder.

Nye investeringer

Rådmannen foreslår budsjettjusteringer innenfor investeringsbudsjettet for totalt kr 152 mill., hvorav kr 72 mill. er budsjettjusteringer som følger av prosjektenes finansielle fremdrift og forskyvinger mellom 2017 og 2018, mens kr 80 mill. er knyttet til nye investeringsprosjekter eller endret kostnadsbilde på enkelte prosjekter. Oppgjør for kjøp av Blidensol sykehjem (kr 35 mill.) og tomt til offentlige formål på Lervig (kr 37 mill.) utgjør de største endringene. Økte investeringsutgifter foreslås finansiert med ubrukte lånemidler, samt disponering av ubundne investeringsfond fra tidligere år.

Lavt netto driftsresultat

Bystyrets opprinnelige budsjettvedtak for 2018 innebar et netto driftsresultat på 1,6 % (langsiktig mål på 3 %). Med bakgrunn i opprinnelig budsjett, justering av budsjettrammer med +/- 3 % fra 2017 og bruk av bundne driftsfond (øremerkede midler fra 2017), utgjør netto driftsresultat 0,2 % før rådmannens forslag til budsjettjusteringer i 1. tertial. Framlagt forslag til budsjettjusteringer vil gi et netto driftsresultat på -0,2 %.

Fortsatt økning i sykefraværet

Det samlede sykefraværet for 1. kvartal 2018 er på 9,7 % og er 0,9 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2017. Det er en økning både på korttids- og langtidsfravær. Alle tjenesteområder har hatt en økning i sykefraværet i den aktuelle perioden. Det er klare sesongmessige variasjoner i sykefraværet, og sykefraværet for første kvartal er ofte høyere enn resten av året. Sykefraværsutviklingen må derfor ses over tid. Sykefraværet overvåkes kontinuerlig på ulike nivåer i organisasjonen og utover allerede igangsatte tiltak på system- eller individnivå, vurderes det kontinuerlig nye løsninger eller tiltak.

Nye Stavanger

Arbeidet med etableringen av Nye Stavanger er i full gang. Fellesnemnda har i 1. tertial 2018 vedtatt prinsipper for program- og prosjektorganiseringen. Fellesnemnda har videre godkjent prosjektmandat for de fleste delprosjektene, herunder flere tjenesteutviklingsprosjekter som skal utarbeide forslag til harmonisering av kommunenes tjenestetilbud. Prosjektene vil gjennomføres primært i 2018.