⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Kommunestyrets vedtak

1 Kommunestyrets vedtak i sak 78/21 av 21. juni 2021

Se sak 78/21

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørenes forslag til budsjettjusteringer i
punkt 2.2. Investeringer og punkt 2.3 Drift, med følgende endringer:

NrTiltak drift (tall i tusen kroner)Beløp
 Helse og velferd 
eSykehjem, økt grunnbemanning fra og med 1. sept. (helårseffekt 15 mill.) 5 000
 Bymiljø og utbygging 
jPark og vei, fritak leie uteareal servering, 2. halvår 2021 2 600
hPark og vei, opprustning av badestrender, badebrygger ol. 1 000
iPark og vei, blomster og skjøtsel av friområder 1 000
lPark og vei, sykkelsatsing, ny stilling fra 01.09.2021 300
 Innbygger- og samfunnskontakt 
aNæring, styrke Stavanger som energihovedstad 3 000
cNæring, styrke Stavangers arbeid med arrangement/kongresser 2 000
dKultur, tilskudd, produksjonsstøtte for filmen «Mongoland 2» 1 000
 Eksterne finanstransaksjoner 
 Renteutgifter 35
 Låneavdrag (utgifter) 100
 Interne finanstransaksjoner 
 Overføring fra drift til investering 20 115
 Bruk av disposisjonsfond- 36 150
 Delsum0
   
NrTiltak investering (tall i tusen kroner)Beløp
fEkstra rehabilitering av kommunale boliger 20 000
gPark og vei, ekstra opparbeidelse av uteområder i barnehager og skolegårder 2 000
kTasta idrettspark, Maradona-bane, tilleggsbevilgning, UMU 114/21 3 550
 Overføring fra drift til investering- 20 115
 Låneopptak, økt- 5 435
 Delsum0
   
NrØvrige fondsendringer (balanse) (tall i tusen kroner)Beløp
bStyrking av vekstfondet 2 000
 Bruk av generelt disposisjonsfond- 2 000
 Delsum0
Last ned tabelldata (Excel)

a) Styrke Stavanger som Energihovedstaden

Stavanger kommunestyre setter inntil 3 mill. disponibelt til kommunedirektøren for arbeidet med å jobbe for tiltak i og rundt «Energihovedstaden». Beløpet settes av som en engangssum. Kommunalutvalget orienteres jevnlig om arbeidet.

b) Styrking av vekstfondet

Det er viktig med en større satsning rettet mot omstilling og innovasjon i næringslivet. Kommunestyret setter av 2 mill. til å styrke kommunens vekstfond.

c) Styrke Stavangers arbeid med arrangement og kongresser

Covid-19 har fått store konsekvenser for arbeidet med å avvikle kongresser og seminarer i Stavanger, men har også påvirket det framtidige markedet og måten å jobbe med innsalg på. Kommunedirektøren får derfor til disposisjon 2 mill. til tiltak som kan styrke arbeidet med innsalg av Stavanger som foretrukken by for framtidige kongresser og seminarer. Kommunalutvalget får en rapport om bruken av midlene innen juni 2022.

d) Produksjonsstøtte «Mongoland 2»

Kommunestyret ønsker å innvilge 1 mill. i produksjonsstøtte til oppfølgeren av «Mongoland» som er under planlegging. Originalfilmen ble laget i 2001 – og i oppfølgeren er både opprinnelig besetting, men også nye generasjoner skuespillere med. Bevilgningen forutsetter at filmen blir realisert. Kommunedirektøren går i dialog med produsentene – og leverer sak om hvordan tilskuddet blir organisert til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

e) Økt grunnbemanning sykehjem

I tillegg bes kommunedirektøren levere en sak til utvalg for helse og velferd om hvordan grunnbemanningen ved sykehjem i kommunen best mulig kan økes med en tilleggsbevilgning på 15 mill. årlig. Denne satsningen skal fortrinnsvis sikre at flere ansatte kan erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger. 5 mill. (4/12) settes av i 2021 for innføring hurtigst mulig etter vedtak i utvalget.

f) Økt rehabilitering kommunale boliger

Stavanger kommune har hatt et økende vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger de siste årene. Det er derfor viktig med en større satsing her. Det settes av inntil 20 mill. i ekstraordinære midler til disposisjon for rehabilitering og utbedringer av kommunal boligmasse ut 2021.

g) Uteområder barnehager og skoler

Uteområdene i en rekke kommunale barnehager er dessverre ikke på ønsket nivå. Dette er et arbeid som må tas tak i – også utover årlige rammer på 4 mill. årlig. Kommunestyret ønsker å styrke kvaliteten på uteområdene, og ber kommunedirektøren prioritere dette i neste års HØP. Kommunestyret setter derfor av inntil 2 mill. for utbedringer i 2021 og planlegging for neste års arbeid, hvor spesielt barnehagenes uteområder prioriteres.

h) Til opprustning av badestrender, badebrygger, livbøyer ol. (tot. Økning)

Våre områder til bading er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet. Det settes av 1 mill. ekstra til dette arbeidet utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling.

i) Til blomster, økt naturmangfold og skjøtsel av friområder

Våre friområder er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet slik at enda flere bruker sentrum og våre turområder. Det sette av 1 mill. ekstra til dette utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling.

j) Gateleie – fritak

Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringsteder for 2. halvår 2021 med bakgrunn i smittevernsrestriksjoner under koronapandemien.

k) Tasta idrettspark, Maradona-bane, tilleggsbevilgning

Kommunestyret øker bevilgningen til Tasta idrettspark, Maradona-banen, med kr 3,55 mill. i investeringsmidler. Jf. sak 114/21 i utvalg for miljø og utbygging.

l) Park og vei, sykkelsatsing, ny stilling fra 01.09.2021

Det opprettes en ny stilling dedikert til sykkel og opparbeidelse og klargjøring av sykkeltraseer i Stavanger kommunes administrasjon. Det settes av kr 300 000 i 2021, med planlagt oppstart for ny ansatt 1. september 2021.

Tekstforslag:

Natur i Stavangerskolen

Vi ser en negativ utvikling innen mental helse blant barn og unge, og svært mange sliter med stress, press og inaktivitet. Trygg av naturs Naturskole er et 12-ukers forebyggende tiltak i grunnskolen, som tilrettelegger for mestring og gode opplevelser i nærnatur, og gir elever nye mønstre for å ta gode og selvstendige beslutninger i hverdagen. I tillegg tilbyr Trygg av natur kompetanseheving og etterutdanning i naturbasert livsmestring, som gir ansatte i skole- og helsevesen nye verktøy i møtet med utfordringene i oppvekstsektoren. Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut dette tiltaket, gjerne i kommunedeler med levekårsutfordringer. Det er også ønskelig å inngå samarbeid med eksterne aktører om finansiering. Det bes om at dette legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning.

Ekstrainnsats mot barn og unges psykiske helse

Koronasituasjonen har forverret psykisk helse hos store deler av befolkningen, spesielt hos barn og unge. I tillegg til kommunedirektørens «KADÅITTEPÅ»-satsning på 23,6 mill., ber samarbeidspartiene kommunedirektøren om å legge frem en oversikt over de psykiske helsetilbudene som finnes for barn og unge i aldersgruppen 13 til 18 år i kommunen, samt åpningstider og tilgjengelighet. I saken vises det til arbeidet som kommunedirektøren skisseres at settes i gang: Miljøveiledere i ungdomskolen, Ambulant team, styrking av PPT, Uteseksjonen og skolehelsetjenesten. I tillegg skal ung jobb utvides, og «foreldre spør» tjenesten videreutvikles.

Gang- og tursti langs sjøen i nordlig retning fra sentrum

Stavanger kommunestyre ønsker å se på mulighetene for å utvide promenaden som i dag går langs sjøen fra Storhaug bydel til sentrum – også i nordlig retning. Kommunedirektøren bes gå i dialog med utbyggere for å se mulighetsrommet for en gjennomgående gang- og tursti rundt neset ved Stavanger Offshore tekniske skole (SOTS) langs sjøen sentrum til Byfjordparken. Det er en forutsetning at finansieringen i all hovedsak blir ekstern.

Gang- og sykkelsti Nådå-Fåhadlet

Stavanger kommune er positive til å vurdere forskuttering av gang og sykkelsti fra Nådå til Fåhadlet, etter at finansieringen av denne falt bort som følge av regjeringens budsjettvedtak, under forutsetning av at fylkeskommunen kan garantere at finansieringen er på plass.

Sykkelsatsingen

Kommunestyret har store ambisjoner for sykkelbyen Stavanger. Vi ber derfor om en sak om sykkelsatsingen i Stavanger hvor organisering, budsjett og behov for å innfri målsetningen om å bygge 50 kilometer sykkelvei i perioden 2019-23 skisseres. Saken leveres formannskapet så fort som mulig.

 

2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av lån til finansiering av egne investeringer med inntil kr 5,435 mill. Avdragstid 30 år. Ny låneramme for lån til egne investeringer vil etter dette utgjøre kr 795 mill.

3. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 200 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2021.

4. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.8 Kommunale foretak og selskap.

5. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere kommunens budsjetter i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 114/20 om framtidig organisering av kommunale foretak, jf. prosjektet Foretak til basis, og gjeldende budsjetter i aktuelle kommunale foretak. Endringene legges fram til orientering i Tertialrapporten per 31. august 2021. Eventuelle prinsipielle spørsmål blir lagt fram til vurdering.

6. Stavanger kommune deltar i emisjon i Marin Energi Testsenter AS (MET) med inntil kr 2 mill.

7. Tertialrapport per 30. april 2021 tas ellers til orientering.

8. Endring av punkt 11 i driftstabell. Kommunedirektøren legger i tråd med vanlig praksis frem en egen sak til politisk behandling knyttet til lønn- og driftsutgifter til sekretariatsfunksjonen for kommisjonen for ungt utenforskap. I saken drøftes kostnadene og spørsmålet om økonomisk bevilgning avgjøres i saken.