⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

7 Status tekstvedtak

7.2 Tekstvedtak til oppfølging

   
1. Lyse AS33. Garderobeanlegg   65. Barnevernet  
2. Nye boligformer34. Bydelshus Eiganes og Våland 66. Et bedre tilbud for barn og unge
3. Byggemodning av boligområder for familier35. Vårt Nabolag   67. Barnas Sommer  
4. Studenter i sentrum36. Et løft for Byparken  68. Flere røykfrie områder på egen kommunal grunn  
5. Servicebygg til Domkirken37. Styrket sentrumshandel  69. Barnepass for deltakere i introduksjonsprogrammet  
6. Kvalitetssikring av prosjekter 38. Byarkitekt  70. Gode hjemmetjenester  
7. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland  39. Realisere småbåthavn og gjestehavn i indre Vågen  71. Styrket helsetilbud for LHBTIQ+befolkningen  
8. Et trygt hjem for alle   40. Prosjekt friområde innstilles  72. Flere helsesykepleiere og jordmødre  
9. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg   41. Nytt kommunalt hus på Rennesøy  73. EMbo-basen  
10. Hjertesoner rundt skoler og barnehager   42. Skateramp på Judaberg  74. Frue Aldershjem  
11. Offentlige toaletter   43. Vurdere salg av kommunale boliger på Midjord  75. Bedret kapasitet på korttidsplasser
12. Stavanger Utvikling KF   44. Rådhuset – delt entreprise/miljøkrav  76. Regionalt matsamarbeid  
13. Samfunnssikkerhet og beredskap   45. Boligsosial handlingsplan – etterlevelse  77. Prøveprosjekt 6-timersdagen  
14. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet   46. Reduksjon av pris på kollektivtransport i Stavanger  78. Ungjobb – styrking  
15. Markagrense rundt Sørmarka   47. Utrulling av flere bysykler  79. Grønnere landbruk  
16. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy    48. Fossilfrie anleggsplasser  80. Flere polutsalg  
17. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen    49. CO2-fangstanlegg på Forus  81. Folken  
18. Kommunens eiendomsportefølje   50. Redusert engangsplast  82. Kulturkalender  
19. Prosjekt friområde  51. Miljøkonsekvenser i saksdokumenter  83. Lokaler til frivillig arbeid  
20. Vernemillionen   52. Gjenåpne bekker  84. Frilager
21. Utslippsfri oppdrettsnæring   53. Pant på piggdekk, ikke på gamle vedovner  85. E-sportsatsing i Stavanger  
22. Nytt system for barnehageopptak   54. Styrke kommunens ladestrategi  86. Finansiering av kunst i offentlig rom  
23. L47-bygget   55. Helt ny skole i Kvernevik  87. Kunst i offentlig eie  
24. Oppgradering av dagsentertilbud 56. Rehabilitering av Tastaveden  88. Omorganisering av tilskudd
25. Fasit Stavanger   57. Flere natur- og friluftsbarnehager  89. Startpakke for arbeidsinnvandrere  
26. Bestiller/utfører-modellen   58. Lettere å få barnehageplass i Stavanger  90. Forsøksprosjekt fjerning av kontantstøtten  
27. Kommunalt bemanningssenter59. Økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler  91. Administrasjon av gravplasser  
28. Heltidskultur   60. Helhetlig skoledag, prøveprosjekt  92. Nulloppgjør direktører – redusert lønnsgap  
29. Flere i språkopplæring   61. Styrke laget rundt våre barn 93. Pilotprosjekt nærdemokratimidler  
30. Sjøbad og vannsportanlegg   62. Styrke rådgivningstjenesten for yrkesfag94. Områdeløft Hillevåg  
31. Skateanlegg på Rennesøy   63. Løft av SFO95. Kommunikasjon av politisk virksomhet  
32. Tennishall på Forum-området   64. Inkludering, mangfold og tidlig innsats  96. Samlet oversikt over styreverv og godtgjørelse
Tabell 7.1 Tekstvedtak
Last ned tabelldata (Excel)

Tekstvedtak fra HØP 2018-2021

 1. Lyse AS

Stavanger kommune inviterer til en dialog med Lyse og andre eierkommuner om behov og vilkår for å etablere nye lån fra eierne til Lyse.

Status per 30.04.2021:

Lyse AS og aksjonærene har vurdert behovet for å etablere nye lån og kapitalinstrumenter. Vurderingen ble foretatt som et ledd i arbeidet med revidert felles eierstrategi overfor Lyse AS. Kommunestyret behandlet eierstrategien den 19.04.2021, sak 53/21.  Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt

 1. Nye boligformer

Det bes om en sak forelagt bystyret om en mulighetsstudie for Mosheim-tomten for å avklare alternative boformer, herunder seniorboliger og bolig for funksjonshemmede.

Seniorboliger

For å møte fremtidens behov må Stavanger kommune styrke innsatsen med å etablere og utvikle et større og mer variert botilbud for eldre innbyggere. (Utviklingen av alternative, nye boformer kan omfatte incentivordninger for generasjonsboliger, videreutvikle offentlig-privat samarbeid for utvikling av seniorboliger og bofellesskap). Det fremlegges en egen strategiplan for tilrettelegging av nye boformer for eldre.

Boliger for funksjonshemmede

Bystyret ser på det som et mål at flest mulig skal gis mulighet for å eie egen bolig. Fremdrift i de ulike prosjektene og totalkostnaden både på drift og investering må gjennomgås. Bystyret ber rådmannen og Stavanger Bolig KF samarbeide om å legge frem en sak for kommunalstyret for levekår og -finans om en modell for rasjonell bygging og drift.

Status per 30.04.2021:

Saken følges opp av Stavanger utvikling KF ved gjennomføringen av Plan 2713 Rogalandsgata 44. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

Tekstvedtak fra HØP 2019-2022

 1. Byggemodning av boligområder for familier

Flertallspartiene er opptatt av at Stavanger sikrer kapasitet og boligtyper som gjør at vår kommune beholder og tiltrekker en større andel av unge i etableringsfasen. For å sikre dette skal det settes fortgang i byggemodningen av Atlanteren (Hundvåg), Madla/Revheim. og Hillevåg. Kommunen vil få tilbake disse betydelige investeringene etter hvert som områdene bygges ut. Kommunen tar rollen som pådriver for å sikre størst mulig tempo i utbyggingen.

Flertallspartiene legger inn 50 millioner kroner til fortgang i byggemodning i Hillevåg, og 50 millioner kroner til byggemodning av Madla/Revheim i 2019. Videre legges det inn samme beløp i 2020 for de to områdene. Midlene går inn i rammen for Stavanger Utvikling KF, og kan eventuelt benyttes til å opprette egne prosjektselskaper sammen med investorer i områdene.

Status per 30.04.2021:

Kommunestyret behandlet prinsippsak knyttet til utbygging av Madla/Revheim den 16.11.2020 (sak 96/20). Utbyggingen av Madla/Revheim og de øvrige områdene vil følges opp blant annet i forbindelse med framtidige rulleringer av handling- og økonomiplanen.  Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. Studenter i sentrum

Stavanger skal være en foretrukket studentby, og kommunen ønsker å legge til rette for økt studentaktivitet i sentrum. Studentaktiviteter er viktig for pulsen i sentrum, og et levende sentrum er viktig for byens attraktivitet som studentby. Kunnskapsbyen jobber tett med BI, VID og UIS for å se på hvordan vi kan jobbe sammen for å skape en attraktiv studentby i sentrum for både studentene på campus Ullandhaug, men også de 2000 heltidsstudentene i sentrumsnære strøk (BI, VID og UiS – Fakultet for utøvende kunstfag). Mediebyen Stavanger ønsker å etablere seg i sentrum og i dette prosjektet ønsker mediebedriftene å legge til rette for styrket samarbeid med medieutdanningen på UiS. Stavanger kommune er aktiv i arbeidet med en eiendomsavklaring om Folken (ref. pkt. 86).

Status per 30.04.2021:

Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere mulige eiermodeller, se tekstvedtak 80. Saken skal behandles høsten 2021. Temaplan for kunnskapsbyen skal behandles i studentrådet, kommunalutvalget og formannskapet høsten 2021.

 1. Servicebygg til Domkirken

Domkirken trenger servicebygg. Stavanger kommune må sammen med kirkelig fellesråd, arbeide for at dette planlegges og bygges senest til jubileet i 2025.

Bystyret ber om en sak til kommunalutvalget om arbeidet med planleggingen av jubileumsåret og planlegging av servicebygg til Domkirken.

Status per 30.04.2021:

Utvalg for miljø og utbygging har i sak 106/20 behandlet sak om brannsikring. Deler av behovet er søkt løst gjennom prosjekteringsarbeidet for Domkirken. Arbeidet med et servicebygg vil bli vurdert når dette er fullført.

 1. Kvalitetssikring av prosjekter

Bystyret er opptatt av at Stavanger stiller høye krav til bevaring og videreutvikling av byens arkitektoniske særpreg. For å kunne lykkes med dette bes rådmannen sikre at det i alle faser av arbeidet med kommuneplaner, reguleringsplaner og større byggeprosjekter alltid skal tas med kompetente vurderinger av økonomisk og praktisk gjennomførbarhet. Disse vurderingene skal være en del av dokumentasjonen som legges ut til høring, og saksunderlaget til den politiske behandlingen. Det er også viktig at kommunen sikrer at man har med kompetanse på økonomi og gjennomføring i dialogen med prosjekteiere.

Status per 30.04.2021:

Det er lagt fram sak 155/20 i utvalg for miljø og utbygging og sak 171/20 i utvalg for by- og samfunnsutvikling. Tekstvedtaket ansees som avsluttet etter nevnte politiske behandlinger, og følges nå opp internt i arbeidet med utvikling og behandling av planer.

 1. Dyrevernsorganisasjonene i Rogaland

I forbindelse med Dyrevernsplanen skal tilskudd dyrevernsorganisasjonene gjennomgås prinsipielt og vurderes på nytt. I dag mottar Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland midler mens Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren ikke mottar tilskudd per i dag.

Status per 30.04.2021: Forslag til dyrevelferdsplan ble lagt frem til utvalg for miljø og utbygging i sak 53/21 med intensjon om å sende denne på høring. Saken ble imidlertid tilbakesendt med en rekke føringer for endring og utdypninger av plandokumentet. Planlagt politisk behandlet høst 2021.

Tekstvedtak fra HØP 2020-2023

 1. Et trygt hjem for alle

Det er et mål for Stavanger kommune at flest mulig skal kunne eie egen bolig i tråd med målsetning fra bolig-sosial handlingsplan. En god, trygg og stabil bosituasjon er avgjørende for mestring på andre områder i livet. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal ytes nødvendig assistanse til å etablere seg i – og bli boende i en passende bolig i et godt bomiljø.

Kommunedirektøren legger fram en sak om hvordan Stavanger kommune best kan etablere et «fra leie til eie»-konsept, der innbyggere som går inn som leietakere, sparer opp egenkapital til kjøp av etablererboligen gjennom leie. Dette kan gjøres i samarbeid med boligbyggelag. I saken vises det til aktuelle tomter og fremgangsmåte for å gjennomføre dette.

Kommunedirektøren utreder og anbefaler beste alternativ for boligfinanseringsordninger som øker muligheten for at flere, både unge i etableringsfasen og eldre, kommer seg inn på boligmarkedet, for eksempel gjennom å opprette en kommunal garanti for egenkapital. I tillegg bes det om en vurdering av den såkalte tilvisningsmodellen med husbankfinansiering.

Status per 30.04.2021:

Utredning og sak vil fremmes for behandling i juni 2021.

 1. Levekårsløft Kvernevik og Hillevåg

Det skal utarbeides og gjennomføres en helhetlig plan for levekårsløft for områdene Kvernevik og deler av Hillevåg bydel. Til gjennomføring søkes også statlige midler etter modell for områdeløft Storhaug.

Status per 30.04.2021:

Oppstartsak til “Strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft” behandles i kommunalutvalget 04.05.2021. Arbeidet med strategien forventes å være ferdig innen utgangen av 2021. Temaplaner vil utarbeides når strategien er vedtatt.

 1. Hjertesoner rundt skoler og barnehager

Vi har ingen barn å miste! En hjertesone rundt skolen skal gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle. Samarbeidspartiene vil prioritere elevenes sikkerhet og ønsker å innføre hjertesoner ved kommunens skoler og prioriterer å arbeide for dette i perioden. Kommunedirektøren bes fremlegge en sak som beskriver dagens trafikksituasjon ved kommunens skoler og legge ved en fremdriftsplan for å innføre hjertesoner.

Status per 30.04.2021:

Vei og trafikk har hittil etablert hjertesone ved 13 skoler, ved tre av disse skolene er skilt/oppmerking ikke kommet på plass, men arbeidet er bestilt. Det arbeides for tiden med en trafikksikkerhetsplan ved hver av skolene som har fått etablert hjertesone. I løpet av 2. halvår 2021 vil utvalg for miljø og utbygging få en statusrapport angående arbeidet med hjertesoner og trafikksikkerhetsplaner ved skolene.

 1. Offentlige toaletter

Kommunedirektøren bes utarbeide et offentlig toalettkart i sentrum etter modell fra Bergen, der kommunen går i dialog med serveringssteder om å gjøre flere toaletter tilgjengelig. Det innledes også dialog med Stavangerregionen Havn IKS for å undersøke muligheten for å bygge et nytt offentlig toalett i havneområdet. Saken legges fram for Utvalg for miljø og utbygging.

Status per 30.04.2021:

Dialog med serveringsteder er utsatt på grunn av koronasituasjonen med skjenkestopp og nedstengte utesteder. Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021.

 1. Stavanger Utvikling KF

Stavanger kommune ønsker at Stavanger Utvikling KF tar en mer aktiv rolle som utbygger i egne prosjekter for å sikre at kommunen får en større gevinst fra utviklingen av egne områder. En sak legges fram for behandling i kommunestyret.

Status per 30.4.2021

Sak 44/21 er lagt frem for kommunalutvalget og orientert om at denne saken vil bli sett i sammenheng med oppdatering av eierskapsstrategien for Stavanger Utvikling KF.

 1. Samfunnssikkerhet og beredskap

Fra årsskiftet får Stavanger ny geografi og nye saksfelt. Dette medfører endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Det er behov for å se på ressurser til – og gjennomgå organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap når den nye kommunen etableres. Kommunedirektøren legger fram en sak for kommunalutvalget.

Status per 30.04.2021:

2021 har hittil vært krevende for beredskaps og samfunnssikkerhetsarbeidet ved avdelingen, en betydelig del av ressursene har vært bundet opp i håndteringen av koronapandemien. Det har medført at en rekke oppgaver har blitt skjøvet på, i håp om en normalisering av ressurssituasjonen i løpet av 3. og 4. kvartal 2021.

Samtidig vurderer man å sette inn konsulentbistand og nye ressurser for å avlaste de mest prioriterte områdene.  Arbeidet med en strategi for beredskap og samfunnssikkerhet pågår og skal i løpet av 2021 også resultere i en handlingsplan for helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse. Når dette er på plass, vil man legge fram den etterspurte saken for behandling. Strategien for kriminalitetsforebyggende arbeid vil også være ferdig i løpet av 3. kvartal 2021.

 1. Vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet

Samarbeidspartiene ønsker å verne mer av Stavangers natur for å ta vare på biologisk mangfold og sikre områdene for kommende generasjoner. Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for miljø og utbygging om Mosvatnet og Lille Stokkavatnet, hvor det redegjøres for hvilken vernestatus disse kan få, og når og hvordan det kan innføres.

Status per 30.04.2021:

Sak om mulighet for styrket vern av Mosvatnet og Lille Stokkavatnet ble fremmet for politisk behandling for utvalg for miljø og utbygging, sak 135/20. Det er gjennomført møte med Statsforvalteren om Mosvatnet. Foreløpig avventes det klarsignal fra Klima- og miljødepartementet for oppstart av formell verneprosess. Lille Stokkavatn er tatt ut av verneprosessen siden verneverdiene svakere og et vern gjennom plan- og bygningsloven er best egnet.

 1. Markagrense rundt Sørmarka

Det er stadig mindre grøntareal i bynære områder i kommunen. For å fortsatt være en attraktiv by for barnefamilier og bidra til helsefremmende aktivitet, er det viktig å bevare de grønne lungene i disse områdene.  Samarbeidspartiene ønsker å verne om Sørmarka og vil derfor utrede muligheten for en markagrense. Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor denne ambisjonen ivaretas.

Status per 30.04.2021:

Arbeidsplan og estimert budsjett for et videre strategi- og utredningsarbeid vil bli fremlagt i egen sak for utvalg for miljø og utbygging 16.06.2021.

 1. Offentlige bygg og områder Austre Åmøy

Bygningene på Austre Åmøy som har vært skole og barnehage, bør brukes til det beste for lokalsamfunnet. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om etterbruk, eventuelt avhending av de offentlige byggene på Austre Åmøy. Kommunedirektøren bes videre om å legge fram en sak som viser videre bruk av offentlig områder på Austre Åmøy. Dette innebærer å legge til rette for innbyggernes behov, og det vurderes spesielt om det er mulig å omregulere noe av området til bolig.

Status per 30.04.2021:

Sak er fremmet til behandling i utvalg for miljø og utvikling, sak 55/21. Det pågår nå en dialog med nærmiljøet rundt behovet. Det vil bli fremmet en ny sak til politisk behandling når dette er fullført.

 1. Området ved Mosvatnet/Bokkaskogen

Å legge til rette for uorganisert idrett og aktivitet skal være en prioritet for kommunen. Det er i dag en rekke områder som er opparbeidet, men som på grunn av dårlig vedlikehold, ikke kan benyttes fullt ut.  Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren prioritere slike tiltak i årsprogrammet til Park og vei. Spesielt bes området idrettsparken Mosvatnet/Bokkaskogen vies særskilt oppmerksomhet.

Status per 30.04.2021:

Saken er under arbeid og forventes ferdigstilt i løpet av 2. halvår 2021.

 1. Kommunens eiendomsportefølje

I en tid med stram kommuneøkonomi er det nødvendig å prioritere kjerneoppgavene. Derfor bes kommunedirektøren legge fram en sak over kommunens eierskap i bygninger og eiendom utenfor vår egen kommune. Samarbeidspartiene ønsker kommunedirektørens vurderinger rundt fortsatt eierskap til disse.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021

 1. Prosjekt friområde

Kommunen vil prioritere å opparbeide egne friområder fremfor å erverve nye friområder.

Status per 30.04.2021:

Det legges frem en statussak for kommunalutvalget i utvalg for miljø og utbygging 16.06.2021.

 1. Vernemillionen

Tiltaket «Vernemillionen» omdisponeres til informasjonstiltak om retningslinjer og veiledning for huseiere i trehusbyen. Midlene skal ikke brukes til individuell rådgivning, men øremerkes én-til-mange-tiltak og informasjonsverktøy.

Status per 30.04.2021:

Det legges frem en orienteringssak for utvalg for By- og samfunnsutvikling 03.06.2021.

 1. Utslippsfri oppdrettsnæring

Samarbeidspartiene vil at oppdrettsanlegg i kommunen skal ha mål om å være utslippsfrie (lus, fôrrester, kjemikalier, mikroplast, smittestoffer, avføring) – og er rømningsfrie.  Vi ber kommunedirektøren legge fram en sak for politisk behandling om hvordan og i hvilket omfang vi kan stille slike krav.

Status per 30.04.2021:

Arbeidet med temaplan klima og miljø innen havbruk er igangsatt. Sak planlegges lagt fram i 2. halvår 2021. Planprosessen skjer i samarbeid med næringsavdelingen og landbruks- og havbrukskontoret. Planen vil ha to hoveddeler – en handlingsplan med tiltak for næringsutvikling og en handlingsplan for tiltak innen klima og miljø.

Temaplan klima og miljø i landbruk er utarbeidet og legges fram for behandling i kommunestyret 31.05.21.

 1. Nytt system for barnehageopptak

Samarbeidspartiene ber om at det lages et nytt digitalt system for innsøking i barnehager. Det nye systemet må inkludere mulighet til å stå på venteliste til flere barnehager etter tildelt barnehageplass. Det skal også utredes hvordan Stavanger kommune kan gå over til barnehagekretser.  Kommunedirektøren skal også legge frem en sak for utvalg for oppvekst og utdanning som gjennomgår arealnormer, inne og ute, og synliggjør eventuelle avvik fra arealnormer og hvordan disse kan rettes.

Status per 30.04.2021:

Sak 26/21 lagt frem for utvalg for oppvekst og utdanning 24.03.2021. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. L47-bygget

L47-bygget er i dårlig forfatning, og behovet for oppgradering av botilbudet er tydelig. Samarbeidspartiene vil framskynde mulighetsstudien som skal vurdere om bygget skal rehabiliteres eller rives, slik at det blir fortgang i prosessen med å gi brukerne et bedre botilbud. Sak om framdrift legges fram for utvalg for helse og velferd.

Status per 30.04.2021:

Mulighetsstudie er startet opp og det forventes at sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021.

 1. Oppgradering av dagsentertilbud med sanseavdeling

Det gjennomføres en konkret tilstandsvurdering av dagsentertilbudet til utviklingshemmede som grunnlag for utredning av framtidig organisering. Samarbeid med nabokommunene om en sanseavdeling/sansehus bør undersøkes, men må ikke forsinke utredningen. Midler avsatt i HØP 2019 må omgående brukes til å utbedre tilgjengelighet slik at også brukere med store rullestoler får benytte seg av dagsentertilbudet.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes for politisk behandling til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021.

 1. Fasit Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker en omlegging av det regionale næringssamarbeidet, og foreslår å styrke kommunens egen næringsavdeling i perioden, inkludert et hurtigspor for næringslivet i byggesaker og lokasjonshenvendelser. Kommunedirektøren bes utarbeide en sak for kommunalutvalget hvor tiltak for å sikre dette, inkludert påkrevde ressurser, foreslås.

Status per 30.04.2021:

Konkrete aksjoner vil inngå i handlingsplan for næring som legges fram innen 4. kvartal 2021. Det jobbes kontinuerlig for å bistå bedrifter i kontakt med kommunen, samt for å få til nyetableringer.

 1. Bestiller/utfører-modellen

Samarbeidspartiene ønsker å evaluere bestiller/utfører-modellen (BUM) i kommunen med sikte på å avvikle den der hvor det er hensiktsmessig. Kommunedirektøren bes igangsette en slik evaluering. De ansattes representanter og brukerorganisasjonene skal trekkes med i evalueringen.

Status per 30.04.2021:

Kommunestyret vedtok den 14.12.2020 (sak 114/20) å tilbakeføre foretakene Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen. Det vises til kapittel 6.5.3. for informasjon om tilbakeføringen.

I Stavanger kommune er bestiller-utfører-modellen (BUM) hovedsakelig benyttet mellom tjenesteområdet BMU og foretakene Stavanger byggdrift KF og Stavanger natur- og idrettsservice KF. Tilbakeføringen vil innebære en avvikling av dagens praktisering av bestiller-utfører-modellen. Det pågår nå et arbeid med å implementere ny organisering. I kjølvannet av dette arbeidet vil det foretas en nærmere vurdering av hvordan systemer, arbeidsprosesser mv. kan innrettes for å sikre en effektiv tjenesteproduksjon og oppgaveløsning.  Gevinstrealisering knyttet til avvikling av dagens bestiller-utfører-modell vil følges opp i forbindelse med rulleringer av handlings- og økonomiplanen. Tekstvedtaket anses som ferdigstilt.

 1. Kommunalt bemanningssenter/grunnbemanning

Samarbeidspartiene ønsker å etablere kommunalt bemanningssenter på to av kommunens tjenesteområder, oppvekst og utdanning og helse og velferd.  Kommunedirektøren bes lage en sak om etableringen av slike bemanningssentere. De ansatte i bemanningssentrene skal få fast jobb og full stilling. Målet er at Stavanger skal fase ut bruken av private bemanningsbyråer innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd innen 2023.

Kommunedirektøren bes derfor gjennomgå bruken av og kostnadene ved kjøp av tjeneste fra private vikar- og bemanningsbyråer. Etableringen av kommunale bemanningssentere må sees i sammenheng med samarbeidspartienes mål om å øke grunnbemanningen innenfor tjenesteområdene oppvekst og utdanning og helse og velferd.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes 2. halvår 2021

 1. Heltidskultur

Samarbeidspartiene er bekymret over at for få av stillingene som lyses ut i Stavanger kommune er heltidsstillinger. Særlig innenfor tjenesteområdet helse og velferd lyses det ut altfor mange små deltidsstillinger. Kommunedirektøren bes lage en sak om hvordan Stavanger kommune kan etablere en heltidskultur, med mål om at 100 prosent stilling skal være det normale i kommunen.

Kommunedirektøren bes sette ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette, etter modellen fra “team heltid” i Fredrikstad og heltidsprosjektet i Sauda.

Status per 30.04.2021:

Sak om handlingsplan kommer til politisk behandling 2. halvår 2021.

 1. Flere i språkopplæring

Språk er viktig for deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Kommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan språkopplæringen ved Johannes Læringssenter kan tilbys til flere enn de som har tilbud i dag, og om det kan inngås samarbeid med Nav for å sikre flere innbyggere gode norskkunnskaper.

Status per 30.04.2021:

Sak 36/21 lagt frem for utvalg for oppvekst og utdanning 28.04.2021. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. Sjøbad og vannsportanlegg

Samarbeidspartiene er positive til private initiativ til vannsportanlegg i Møllebukta, og ber derfor om en sak til utvalg for miljø og utbygging etter dialog med initiativtakerne.

Status per 30.04.2021:

Sak 191/20 ble behandlet i utvalg for miljø og utbygging Rogaland Aktiv har etablert utstyrscontainer og kajakkstativ og Freesport er i dialog med Park og vei om plassering av brakker for utlån av utstyr og aktivitet.

 1. Skateanlegg på Rennesøy

Det er viktig å opprettholde gode tilbud for barn og unge også utenfor sentrumsnære strøk. Rennesøy har tidligere fullført byggetrinn 1 på skateanlegget.  Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge fram en sak for utvalg for miljø og utbygging hvor det skisseres muligheter for å iverksette byggetrinn 2 på skateanlegget på Rennesøy.

Status per 30.04.2021:

Sak legges frem til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021.

 1. Tennishall på Forum-området

Det er usikkert hva som skjer med bruken av tennishallen på Forum-området i dag. Kommunedirektøren får i dialog med brukerne, og utreder en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvor framtidig bruk av anlegget vurderes.

Status per 30.04.2021:

Sak 87/20 ble behandlet i kommunalutvalget, der det ble vedtatt at det skal utarbeides en mulighetsstudie for Forum-området der tennishallene skal være tema samtidig som man ber om at det blir vurdert å etablere flere tennisbaner i Bokkaskogen. Som første ledd i en mulighetsstudie vil det bli utarbeidet en behovskartlegging av idrettsanleggene i Forum, samt tomtene som er regulert, men ikke bygget ut.

 1. Garderobeanlegg

Det bes om en sak om muligheter for etablering av garderobebygg ved ny fotballbane på Kiellandsmyrå. Saken legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 30.04.2021:

Det vil bli lagt frem en kort orienteringssak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 02.06.21 vedrørende denne saken.

 Bydelshus Eiganes og Våland

Eiganes og Våland kommunedel er fortsatt uten bydelshus. Det politiske flertallet ønsker å etablere et slikt, helst i forbindelse med skole eller idrettsbygning.  Kommunedirektøren legger fram en sak om mulig plassering til utvalg for miljø og utbygging.

Status per 30.04.2021:

Det har vært vurdert om behovet kunne tilpasses i forbindelse med ulike prosjekt eller initiativ i kommunedelen. Arbeidet vil bli fulgt opp i 2021.

 1. Vårt Nabolag

Samarbeidspartiene ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om hvordan Stavanger kommune kan innføre en prøveordning med aktiv innbyggerinvolvering og deltagende budsjettering etter modell fra det islandske prosjektet «Better Reykjavik». Samarbeidspartiene ønsker at en legger opp til å prøve ut dette i tre bydeler med levekårsutfordringer i første omgang.

Status per 30.04.2021:

De digitale verktøyene Decidim og YourPriorities er testet ut sammen med ungdommer i kommunen.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog behandlet saken om Decidim – prøveordning for innbyggerinvolvering og folkebudsjettering 05.05.21 . Her ble det vedtatt at Decidim skal utprøves videre med vekt på folkebudsjettering, og at det lages rollebeskrivelser, mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen skal bruke verktøyet.

Utvalget vedtok også en anbefaling om at bruk av verktøyet intensiveres i perioden før endelig utrulling, og at dette markedsføres tyngre.

Tekstvedtak fra HØP 2021-2024

 1. Et løft for Byparken

Samarbeidspartiene løfter inn midler for å oppgradere og fornye Byparken med mål om ferdigstillelse sommeren 2023. Byparken er et sentralt byrom i Stavanger. Vi vil utnytte potensialet i byparken enda bedre. Byparken skal bli en levende sentrumspark med helårsaktiviteter for barn og voksne (lek, aktivitetsanlegg, servering, oppholdsplasser m.m.). Innbyggerne tas med på idédugnad. Et viktig grep vil være å gjøre naturen villere ved å sørge for mer natur- og biomangfold, plante nyttevekster, blomster og eventuelt åpne og utnytte deler av bekkeutløpet til lek og rekreasjon. Byparkens funksjon som demokratisk arena for demonstrasjoner og markeringer skal ivaretas i arbeidet. Det legges frem en sak for fremdrift og muligheter for å utvikle Byparken til utvalg for miljø og utbygging.

Status per 30.04.2021:

Oppdragsbeskrivelse for arbeidet, inkludert fremdriftsplan og forenklet tiltaksliste, er planlagt lagt frem for politisk orientering i utvalg for miljø og utbygging 16.06.2021. I løpet av 2. halvår 2021 fremlegges saksfremlegg med vedtak, som vil omfatte forprosjekt og tiltaksplan.

 1. Styrket sentrumshandel

Samarbeidspartiene vil styrke handelen i Stavanger sentrum, og vi vil derfor utrede gratis bruk av torget på Domkirkeplassen for torghandlere. Det er ønskelig at torget forbeholdes salg av frukt, grønnsaker og landbruksprodukter. Det bes om en sak til utvalg for miljø og utbygging.

 Status per 30.04.2021:

Sak fremmes for utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021

 1. Byarkitekt

Stavanger er en by med et særpreg og en identitet som er helt unik. Arkitekturens merverdi og hvert byggeoppdrags betydning for utviklingen av byen og samfunnet er viktig for samarbeidspartiene.

Kommunedirektøren bes legge frem en sak for utvalg for by- og samfunnsplanlegging som vurderer å etablere en egen byarkitektavdeling i kommunen.

Samarbeidspartiene ønsker å styrke og synliggjøre arkitekturens rolle og betydning i by- og stedsutvikling, sette bedre mål og rammer og gi nye verktøy for framtidig plan- og byggesaksbehandling, etter modell fra Bergen og Trondheim, som sikrer at estetiske hensyn blir godt ivaretatt. God arkitektur er et verktøy for å skape det samfunnet vi ønsker, forankret i kommunens overordnede målsetninger.

Status per 30.04.2021:

Arbeidet med saken er, av kapasitetsmessige grunner, forsinket. Det forberedes en sak for politisk behandling høsten 2021.

 1. Realisere småbåthavn og gjestehavn i indre Vågen

Det er viktig for de samarbeidende partiene å bidra til økt bruk av sentrum og sentrumsnære områder. Ved bortfall av cruiseskip i indre havn i Vågen, vil det åpne seg muligheter for å kunne prioritere mindre farkoster. Det fremmes en sak til politisk behandling om lokalisering av gjestehavn for småbåter i indre havn i Vågen. I saken belyses mulig fremdrift, utfordringer og kostnader knyttet til dette. Saken skal vise muligheter for tilrettelegging av elektriske båter.

Status per 30.04.2021:

Sak 78/21 ble lagt frem for utvalg for miljø og utbygging. Stavangerregionen havn IKS har startet arbeidet med utvidelse av tilbudet til småbåter i Vågen for sesongen 2021.

 1. Prosjekt friområde innstilles

Stavanger kommune har de siste årene brukt betydelige midler på å gjøre flere områder tilgjengelige for offentligheten. Det skal inntil videre ikke erverves nye friområder utenom de som allerede er planlagte. Midler til turstien på Gausel beholdes i handlings- og økonomiplanen.

Status per 30.04.2021:

Det legges frem en statussak for kommunalutvalget 08.06.2021. Tiltak knyttet til grunnerverv og prosjektering av tursti langs Gauselvågen er lagt inn i handlingsprogrammet for Park og vei, sak 39/21.

 1. Nytt kommunalt hus på Rennesøy

De kommunale byggene og sentrumsutvikling i Vikevåg sentrum må ses i sammenheng. Mulighetsstudie for plassering av de kommunale tjenestene på Rennesøy utføres i 2021. Innbyggertorget legges til kaiområdet i Vikevåg. Livssynsnøytralt rom vurderes inkludert.

Status per 30.04.2021:

Prosjektutvikler er ansatt og arbeidet starter opp i slutten av mai 2021. Mulighetsstudie til behandling i utvalg for miljø og utbygging og formannskapet i 2. halvår 2021.

 1. Skateramp på Judaberg

Tilskuddet på kr. 700.000, – til skateramp som ble avsatt i HØP 2020-23 på Judaberg blir forventet utbetalt i 2021. Det forsøkes å få til en aktivitetspark der kommunen sammen med lokalt næringsliv tar ansvar for videre finansiering av parken.

Status per 30.04.2021:

Det utarbeides et forprosjekt i 2021. Forprosjektet vil inneholde en stedsanalyse, en helhetsplan og en overordnet kostnadskalkyle. Det vil løpende være dialog med det lokale næringslivet og brukerne i en dertil tilrettelagt medvirkningsprosess. Politisk behandling vil skje i løpet av 2. halvår 2021.

 1. Vurdere salg av kommunale boliger på Midjord

Samarbeidspartiene ønsker å skape trygge, gode og differensierte bomiljø i alle deler av kommunen. Området rundt idrettsparken og midlertidig skole på Midjord er preget av stor overvekt av kommunale boliger. Samarbeidspartiene foreslår å pusse opp og selge murhusene tegnet av stadsarkitekt Johs Westbye på det private markedet, eventuelt benytte husene i en leie-til-eie-ordning. Det leveres en sak til utvalg for helse- og velferd og utvalg for utvalg for miljø og utbygging om hvordan et salg kan gjennomføres, og hvordan kommunen kan erstatte de kommunale boligene i andre kommunedeler. Dagens beboere skal ivaretas i denne prosessen.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til utvalg for miljø og utbygging 2. halvår 2021.

 1. Rådhuset – delt entreprise/miljøkrav

Rådhuset er en viktig arbeidsplass, en møteplass og en arena for demokratiske prosesser. Rådhuset i Stavanger er og et bygg med viktige arkitektoniske kvaliteter som må videreføres. Samarbeidspartiene vil rehabilitere rådhuset med vekt på klima og lokal byggenæring. Prosjektet skal deles opp i delentrepriser. Dette vil gi lokale mindre entreprenører mulighet for sysselsetting i en krevende tid. Stavanger er en kommune med ambisiøse klimamål og de samarbeidende partiene vil også stille høye krav i kommunens byggeprosjekter. Det skal tas sikte på minimum Breeam excellent standard på byggeprosjektet.

Status per 30.04.2021:

Sak legges frem i utvalg for miljø og utbygging 16.06.21.

 1. Boligsosial handlingsplan – etterlevelse

Det er et uttalt mål at Stavanger kommune skal legge til rette for at flere skal kunne settes i en posisjon for å eie egen bolig. Spesielt gjelder dette barnefamilier. En slik satsing er blant annet viktig for å unngå at barn må flytte fra allerede etablerte oppvekstmiljø. Det bes om at sak fremmes til politisk behandling i kommunalutvalget, i samarbeid med Stavanger Utvikling.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes for utvalg for helse og velferd og kommunalutvalget 2. halvår 2021.

 1. Reduksjon av pris på kollektivtransport i Stavanger

Bilistene i Stavanger betaler bompenger for å finansiere et omfattende infrastrukturløft for kollektiv, bilisme, sykkel og gange i regionen. Som en del av byvekstavtalen med Staten, overføres det årlig 50 millioner kroner til reduksjon av kollektivsatser på Nord-Jæren – i tillegg til øvrige belønningsmidler hvor 850 millioner kroner er satt av til bedre kollektivtilbud på Nord-Jæren fram til 2029.

Det bes om en sak om hvordan innbyggerne i Stavanger i større grad enn i dag kan få prisreduksjon ved bruk av kollektivtrafikk. Sak presenteres for formannskapet.

Status per 30.04.2021:

Sak om status mobilitet og tiltak for mer miljøvennlig transport vil bli lagt fram for utvalg for miljø og utbygging 16.06.2021.

 1. Utrulling av flere bysykler

Arbeidet med å tilrettelegge for flere bysykler må intensiveres. Flere ladestasjoner utplasseres i sentrumsnære strøk slik at tilgjengeligheten øker i takt med økt levering av bysykler.

Status per 30.04.2021:

Sak om status mobilitet og tiltak for mer miljøvennlig transport vil bli lagt fram for utvalg for miljø og utbygging i løpet av 2. halvår 2021.

 1. Fossilfrie anleggsplasser

Ambisjonen er at kommunale byggeprosjekter i Stavanger skal være fossilfrie innen 2021 og utslippsfrie innen 2030. Det er et politisk ønske at dette kravet på sikt også skal innarbeides i statlige og private prosjekter som skal gjennomføres innenfor kommunegrensen, og at det vurderes å stille kravet når nye områder skal reguleres, med hjemmel i plan- og bygningsloven. Det tas forbehold om at hvis teknologien ikke strekker til, skal de mest klimavennlige løsningene prioriteres.

Status per 30.04.2021:

Administrasjonen vil fremlegge en sak til utvalg for miljø og utbygging i 16.06.2021om fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser.

 1. CO2-fangstanlegg på Forus

Samarbeidspartiene vil sammen med eierkommunene i Lyse og IVAR jobbe for å realisere og skaffe ekstern finansiering til et CO2-fangstanlegg på IVARs forbrenningsanlegg på Forus. 90 prosent av utslippene fra anlegget kan bli fanget fra regionens største utslippspunkt, ifølge IVAR. Anlegget kan stå ferdig i 2026.

Status per 30.04.2021:

Administrasjonen vil fremlegge en sak til utvalg for miljø og utbygging 16.06.2021

 1. Redusert engangsplast

Stavanger bystyre vedtok i 2018 at «Kommunen skal innen 2020 slutte å bruke engangsemballasje/bestikk av plast i egne lokaler, bygg og virksomheter.» Kommunedirektøren bes snarest sikre at dette vedtaket følges opp for å finne alternative produkter for engangsemballasje.

 Status per 30.04.2021:

Sak om bruk av flergangsemballasje til mat og drikke i kommunens virksomhet og på arrangement, ble fremlagt til utvalg for miljø og utbygging 17.02.21, jf. sak 21/21. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. Miljøkonsekvenser i saksdokumenter

Samarbeidspartiene ønsker at det fremover i kommunens saksdokumenter skal utredes hvorvidt saken har miljøkonsekvenser. Klima og miljø skal også være synliggjort i innkjøpsavtaler.

Status per 30.04.2021:

Sak legges frem 2. halvår 2021.

 1. Gjenåpne bekker

Mange av Stavangers bekker ligger i rør. Å åpne flere av disse bekkene vil gjøre Stavanger til en mer attraktiv blågrønn by, med mulighet for lek og mer naturmangfold, samtidig som det hjelper å håndtere økte nedbørsmengder. Det er et ønske å åpne flere bekker, og det bes om en oversikt over hvilke steder, særlig i bystrøk, dette kan være aktuelt og hvordan det kan gjennomføres og finansieres.

Status per 30.04.2021:

Det foregår nå et prosjekt med gjenåpning av bekker i vassdraget Store Stokkavatn, arbeidet ble lagt frem som referatsak i utvalg for miljø og utbygging (sak 10/21). Første tiltak forventet i 2021. Kommunen støtter også pågående sjøørretprosjekt i hele kommunen.  Gjenåpning av bekker jobbes med i Grønn plan. Her vil det komme forslag til bestemmelser om kantsoner og gjenåpning av bekker i kommuneplanens arealdel.

 1. Pant på piggdekk, ikke på gamle vedovner

Kommunedirektøren legger frem en sak for utvalg for miljø og utbygging i første halvår av 2021 om en innføring av en panteordning for piggdekk etter modell fra Trondheim kommune. Ordningen skal ha en tidsbegrensing og pant pr dekk foreslås til 300 kr pr dekk. Ordningen med pant på gamle vedovner avsluttes våren 2021 og erstattes med en panteordning for piggdekk.

Status per 30.04.2021:

Sak om pant på piggdekk ble fremlagt utvalg for miljø og utbygging 10.03.21, sak 40/21. Panteordningen ble vedtatt innført (300 kr per piggdekk, altså 1200 kr i støtte for fire piggdekk som erstattes med piggfrie vinterdekk). Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. Styrke kommunens ladestrategi

De samarbeidende partiene vil at Stavanger skal være i front i arbeidet med å gjøre bilparken utslippsfri. Vi overfører midler fra lyktestolpelading til kommunens ladestrategi med formål om å bidra til en ladestruktur som benytter ny teknologi tilpasset en moderne bilpark. Vi ønsker en gjennomgang av eksisterende kommunale ladepunkt for å se på muligheter for oppgradering av strukturen.

 Status per 30.04.2021:

Sak ble lagt fram til utvalg for miljø og utbygging 20.01.21, sak 8/21 «Oppfølging av tiltak i ladestrategien – status 2020». Arbeidet med revidert ladestrategi igangsettes til høsten og vil pågå ut 2021.

 1. Helt ny skole i Kvernevik

Samarbeidspartiene ønsker en mer omfattende satsing på Kvernevik enn den tidligere skisserte tekniske rehabiliteringen av Kvernevik skole. Vi ønsker i utgangspunktet et markant løft for hele tomteområdet for å øke attraktiviteten for Kvernevik og å optimalisere tomten. Det gjøres en mulighetsstudie for kraftig oppgradering av hele skole- og idrettsområdet hvor det ses på flytting og utvidelse av skolen, dobbel flerbrukshall og styrking av øvrig idretts- og aktivitetsmiljø hvor også garderobedel og klubbhusmuligheter for Sunde IL inngår – opp mot rehabiliteringsalternativet. Skolen bygges med bydelskulturskole, i tråd med samarbeidspartienes vedtak i HØP 2020-2023. Mulighetsstudien gis øverste prioritet.

 Status per 30.04.2021:

Mulighetsstudie til behandling i utvalg for miljø og utbygging og formannskapet i 2. halvår 2021.

 1. Rehabilitering av Tastaveden

Tastaveden skole rehabiliteres som planlagt. Tastaveden er viktig for lokalmiljøet på Tasta. Den er av en slik størrelse at den ivaretar skolemiljøet og det faglige miljøet på skolen. Størrelsen på skolen gir oversikt for elever og lærere. Det betyr mye for elevers mulighet til å bli sett og føle trygghet i hverdagen.

Status per 30.04.2021:

Sak 76/21 ble lagt frem til behandling i utvalg for miljø og utbygging 12.05.21. Det er varslet en KOFA-klage etter konkurransen som kan medføre 2-3 måneder forsinkelse i prosjektet.

 1. Flere natur- og friluftsbarnehager

For de samarbeidende partiene er det helt sentralt at kommunen tilbyr varierte kvalitetstilbud til barn og unge. Vi ønsker flere friluftsavdelinger i våre barnehager og gjerne flere natur- og friluftsbarnehager på sikt. Å lære om naturen i naturen har store positive verdier for den oppvoksende generasjonen, samt gode effekter for barnas helse. Å kunne tilby varierte arbeidsmiljø kan også virke positivt på å tiltrekke seg flere menn til barnehagen. Det fremmes en sak om muligheter for å kunne opprette flere natur- og friluftsbarnehager og avdelinger i Stavangerbarnehagen.

Status per 30.04.2021:

Arbeidet med saken er noe forsinket. Det legges frem en sak til behandling 2. halvår 2021.

 1. Lettere å få barnehageplass i Stavanger

Stavanger skal være en attraktiv by å etablere seg i for barnefamilier. Da må det sikres raskere tilgang på barnehageplasser for tilflyttere. Kommunedirektøren presenterer en sak om hvordan kommunen kan organisere større løpende fleksibilitet i barnehageopptaket for de som flytter til Stavanger med barn 2 år og eldre. Det settes i første omgang av ti millioner kroner årlig til tiltaket.

Status per 30.04.2021:

Sak 14/21 lagt frem for utvalg for oppvekst og utdanning 24.02.2021. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. Økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler

Samarbeidspartiene er opptatt av å sikre barn i barnehage, skole og SFO gode muligheter for fysisk aktivitet. Kommunedirektøren bes vurdere et utvidet samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige (ikke-kommersielle) aktører for å fremme økt fysisk aktivitet i barnehage og skole. Sak om mulig prøveprosjekt fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 30.04.2021:

Planlagt sak 2. halvår 2021.

 1. Helhetlig skoledag, prøveprosjekt

Det søkes å gjennomføre et prøveprosjekt på en utvalgt skole om helhetlig skoledag i 1.klasse hvor tilbudet om gratis SFO, skolemat og leksehjelp ses i sammenheng i et slikt prøveprosjekt. Utdanningsforbundet inviteres til arbeidet med å utforme et slikt prøveprosjekt. Sak fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 30.04.2021:

Arbeidet med saken er forsinket. Det planlegges en sak til behandling 2. halvår 2021.

 1. Styrke laget rundt våre barn – øremerkede midler miljøterapeuter

Fra august 2020 gikk livsmestring og psykisk helse inn som tverrfaglig tema i alle fag i grunnskolen. I alle fag skal elevene få kompetanse som gjør dem i stand til å forholde seg til samfunnet, være gode medborgere og kunne håndtere det livet byr på. Bruk av miljøterapeuter kan styrke dette arbeidet.

Det er i dag ulik praksis både når det gjelder antallet miljøterapeuter på den enkelte skole og arbeidsoppgavene til terapeutene i Stavangerskolen. Samarbeidspartiene ber derfor kommunedirektøren utarbeide en oversikt over bruken av miljøterapeuter i skolen, og hvordan kommunen kan ha et minstekrav for bruk av miljøterapeuter– uten å overstyre rektorene. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 30.04.2021:

Arbeidet med saken er forsinket, men ventes ferdigstilt 2. halvår 2021.

 1. Styrke rådgivningstjenesten i ungdomsskolen om yrkesfag

Det er viktig å tilby rådgivning for videregående utdanning i ungdomsskolen tilpasset den enkelte elevs behov og ønsker. Stavanger trenger flere fagarbeidere, og dette behovet vil forsterke seg i tiden framover. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. Samarbeidspartiene vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen og legge bedre til rette for at flere motiveres til å velge disse fagene, som er nødvendige for å bygge landet. Sak legges fram for utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 30.04.2021:

Planlagt sak 2. halvår 2021.

 1. Løft av SFO: Videreføring gratis SFO, flere heltidsansatte og kvalitetsutvikling

Vi ønsker å løfte SFO som den svært viktige inkluderingsarenaen Stortingsmelding 6 sier at SFO skal være. SFO må gis tilstrekkelig ramme til kvalitetsutvikling, og vi ber kommunedirektøren forsere det pågående kvalitetsarbeidet rundt SFO, og legge til rette for profesjonsutvikling gjennom videreutdanning for SFO-ledere. Kommunedirektøren bes vurdere å opprette baseledere i skolefritidsordningen. Andelen deltidsansatte i kommunal SFO er høy. Samarbeidspartiene ønsker at kommunedirektøren i større grad er bevisst på å søke å tilby faste, hele stillinger for SFO-ansatte – helst i forbindelse med annet arbeid på skolen, men eventuelt også i kommunen. Sak legges fram for utvalg for arbeidsliv og lønn, og utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 30.04.2021:

Arbeidet med saken er forsinket på grunn av kapasitetsutfordringer. Saken fremmes til utvalget 2. halvår 2021.

 1. Inkludering, mangfold og tidlig innsats

Vi vil sikre norskopplæring og morsmålsstøtte til de barna som trenger det. Samarbeidspartiene ønsker å se på en reorganisering av tilbudet på Johannes læringssenter for å tilpasse det til gjeldende behov. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 30.04.2021:

Sak legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning 09.06.2021.

 1. Barnevernet

Samarbeidspartiene har styrket antallet ansatte i barnevernstjenesten i handlings- og økonomiplan 2019-2023, og øremerket disse til kontaktpersoner.

Kommunedirektøren legger fram en sak til utvalg for oppvekst og utdanning som beskriver forholdet mellom antall saker og antall ansatte i barnevernstjenesten.

Status per 30.04.2021:

Saken innarbeides som en del av kvalitetsmeldingen for barnevernet. Kvalitetsmeldingen legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning 09.06.2021.

 1. Et bedre tilbud for barn og unge: Samarbeid og arbeidsfordeling Lenden-PPT

Kommunedirektøren bes nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra administrasjonen, Lenden, PPT, helse- og omsorgstjenesten samt tillitsvalgte, der man ser nærmere på det praktiske samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom de ulike institusjonene.

Formålet med utredningen er å finne fram til en organisering som gir det beste tilbudet til de barna og ungdommer som er berørt. Det bes om at man kikker på Lenden sine funksjoner separat, og at det gjøres en faglig prioritering ved en eventuell omorganisering. Det bes utredet om deler av Lendens arbeidsområder og PPT kan samles i en enhet, hvordan det som gjelder alternative opplæringsarenaer kan organiseres, og hvilken forankring familieveiledningsteamet bør ha.

Ved en eventuell omorganisering ber vi om plan for hvordan en ny struktur skal bygges opp, for å sikre at barn og ungdom med psykososiale vansker ikke blir skadelidende i en overgangsfase. Arbeidsgruppens arbeid legges frem i en sak til utvalg for oppvekst og utdanning. De varslede kuttene i Lenden vil også bli vurdert i denne sammenheng. Kuttet for 2022 utsettes for å gi dette arbeidet den nødvendige arbeidsro.

 Status per 30.04.2021:

Sak legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.

 1. Barnas Sommer

Ordningen «Barnas sommer» som ble innført sommeren 2020 på grunn av koronapandemien var en stor suksess. Gratisaktiviteter for barn og unge ga et større innhold i sommerhverdagen for barna og bidro samtidig til å aktivisere aktører innenfor idrett, frivillige lag og kulturlivet. Samarbeidspartiene ønsker å gjenta ordningen også neste år, og vi vurderer å gjøre ordningen permanent. Det bes om en sak til formannskapet hvor det legges opp til noe færre, men større aktører – men som samtidig sikrer aktivitet i alle kommunedeler gjennom hele sommeren, innenfor en kostnadsramme på syv millioner kroner. Det bes spesielt ses på muligheten for å få til utvidet opplæringstilbud i skolefag for de barna som ønsker dette, etter modell fra Oslo kommune.

Status per 30.04.2021:

Sak 57/21 lagt frem for formannskapet 15.04.21. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. Flere røykfrie områder på egen kommunal grunn

Som et bidrag til å bedre folkehelsen og gjøre byen vår mer attraktiv for barn og unge, ønsker samarbeidspartiene å gjøre flere offentlige områder røykfrie, og følgelig triveligere for publikum. Dette vil også være et viktig bidrag til å bedre folkehelsen, og til at færre unge starter å røyke. Barn og unge fortjener et særlig vern mot passiv røyking, og områder som brukes av disse er spesielt viktige. Aktuelle steder kan være badesteder, lekeplasser, busskur, gågater, idrettsanlegg, m.m. Vi ønsker at kommunen tar et større grep om egne uteområder. Kommunedirektøren bes legge fram en sak på hvordan og i hvilke planer dette kan implementeres for utvalg for helse og velferd.

Status per 30.04.2021:

Sak legges frem for formannskapet 2. halvår 2021.

 1. Barnepass for deltakere i introduksjonsprogrammet

Deltakere på introduksjonsprogrammet som får barn underveis i programmet får introduksjonsstønad i kun 20 virkedager etter fødsel. Kommunedirektøren bes kartlegge behovet og kostnadene for en ordning for barnepass for deltakere på introduksjonsprogrammet.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.

 1. Gode hjemmetjenester

Stavanger har i flere år hatt som mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig gjennom satsingen Leve hele livet. Samarbeidspartiene vil videreføre satsingen, og derfor reverseres de foreslåtte kuttene i hjemmetjenestene og i fysio- og ergoterapitjenestene. Prosjektet Friere faglighet og mindre byråkrati er vedtatt utvidet til å omfatte alle hjemmebaserte tjenester og samtlige helse- og velferdskontorer for å medvirke til mer brukervennlige og bedre tjenester. I det videre arbeidet skal det særlig tas sikte på å organisere hjemmetjenestene i mindre team. Både dette og erfaringene gjennom korona-perioden må konkret vurderes i evalueringsrapporten ved utgangen av 2021. Prøveprosjektet med flere ansatte på sykehjem videreføres.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.

 1. Styrket helsetilbud for LHBTIQ+befolkningen

Kommunedirektøren bes utrede hvordan et helsetilbud for LHBTIQ+ befolkningen (særlig unge) kan ivaretas bedre. Det vises særlig til arbeidet som gjøres ved Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo kommune. Sak legges fram for utvalg for helse og velferd.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til behandling 2. halvår 2021.

 1. Flere helsesykepleiere og jordmødre

Kommunedirektøren bes utarbeide en rekrutteringsplan for helsesykepleiere og jordmødre, for å sikre tilstrekkelig dekning i skolehelse- og helsestasjonstjenesten.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021

 1. EMbo-basen

Basen vurderes avviklet, men først om to år. Fram til dette vurderes hvordan dagens tilbud kan ivaretas gjennom andre kommunale tilbud. Kommunedirektøren bes særskilt gi ansatte ved EMbo god oppfølging i nedbemanningsprosessen og kommunen bør strekke seg langt for å beholde kompetansen i Stavanger kommune. Det vurderes også å slå sammen EMbo og Flyktningtjenesten.

Status per 30.04.2021:

Sak legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning 09.06.2021.

 1. Frue Aldershjem

Det bes om at kommunedirektøren snarest går i dialog med Stiftelsen Frue Aldershjem om aktuelle tiltak og virkemidler for å sikre best mulige løsninger i forbindelse med at driftsavtalen blir oppsagt, herunder å vurdere mulighet for å se avslutningen i sammenheng med ferdigstillelse av første byggetrinn på Ramsvigtunet. Vurderingene legges fram for utvalg for helse og velferd i egen sak innen utgangen av 2021. Det bes videre om at kommunedirektøren i dialog med stiftelsen også vurderer eventuelt videre samarbeid, for eksempel om utvikling av et Omsorg Pluss-konsept.

Status per 30.04.2021:

Dialog pågår. Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.

 1. Bedret kapasitet på korttidsplasser for å unngå dagbøter til sykehuset

Kommunedirektøren har foreslått å gjøre tre dobbeltrom om til enkeltrom ved Rennesøy helse- og omsorgssenter. Disse dobbeltrommene er ikke dobbeltrom i tradisjonell forstand, men leiligheter på ca. 50 m2 med stue, soverom, bad og kjøkken. Leilighetene kan bygges om til seks enkeltrom ved å bygge om tre kjøkken til tre bad. Et slikt tiltak vil gjøre det mulig å opprettholde kapasiteten og videreføre korttidsavdelingen, og må ses i sammenheng med samlet behov for slike plasser for å unngå dagbøter knyttet til at utskrivningsklare pasienter på sykehuset må vente på plass. Det bes om en sak med vurdering av kapasiteten på korttidsplasser opp mot utgiftene til dagbøter de siste to-tre årene, og med konkret vurdering av kostnadene ved å gjøre om leilighetene på Rennesøy i denne sammenhengen.

Status per 30.04.2021:

Vurdering av kapasitet og kostnader påbegynt. Sak fremmes til behandling i 2. halvår 2021.

 1. Regionalt matsamarbeid

Rogaland er matfylket, og Stavanger er matbyen. Mat som næring blir stadig viktigere, knyttet både til landbruk og havbruk, og som et strategisk tema som krever tett samarbeid i regionen. I påvente av ny strategi for næringsutvikling bes kommunedirektøren forsere arbeidet med et tettere regionalt samarbeidet om mat. Varaordfører gis en særlig funksjon i å koordinere dette arbeidet, som vil innebære tett dialog med aktører innen landbruk og havbruk, restaurantnæringen, og kontakt opp mot nasjonale myndigheter.

Status per 30.04.2021:

Det har vært gjennomført møte med varaordfører for å avklare rolle og informert om forsering av et tettere regionalt samarbeid. Det er etablert tett dialog med aktørene og varaordfører holdes orientert. Det blir ikke fremmet egen politisk sak. Tekstvedtaket ansees som ferdigstilt.

 1. Prøveprosjekt 6-timersdagen

Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut nye modeller for å sikre bedre tjenester gjennom økt bemanning. Vi ber om en sak om et prøveprosjekt med 6-timersdag i en av kommunens virksomheter. Prøveprosjektet må være forankret i den aktuelle virksomheten. Saken kommer til utvalg for arbeidsliv og lønn.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.

 1. Ungjobb – styrking

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for at unge i større grad kan få erfaring fra arbeidslivet. Prosjektet UNGJOBB utvides til flere kommunedeler. Det er spesielt viktig å sikre at unge som ikke er under utdanning eller i arbeid, kan tilbys jobbmuligheter. Sak om utvidelse av tilbudet til flere kommunedeler presenteres i utvalg for arbeidsliv og lønn.

 Status per 30.04.2021:

Sak legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning 09.06.2021.

 1. Grønnere landbruk

Å kutte utslipp innen landbruket er helt avgjørende for å nå klimamålene. Stavanger er en stor landbrukskommune, og samarbeidspartiene ønsker å gjøre det enkelt og attraktivt for landbruket å gå over til mer klimavennlige løsninger. Derfor skal kommunen bidra til å legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge klimavennlig drift, og klimavennlige løsninger gjennom tilskudd fra klimafondet. I tillegg inngås det en dialog med landbrukskontoret, fylket og staten for å finne andre relevante tilskuddsordninger.

Status per 30.04.2021:

Temaplanen klima og miljø i landbruket har vært på høring i 1. tertial og legges fram til behandling i kommunestyret 31.05.21.

 1. Flere polutsalg

Det sendes en henvendelse fra Stavanger kommune til Vinmonopolet hvor det bes om at virksomheten vurderer etablering av flere polutsalg i kommunedelene, for eksempel Hundvåg. Dette som i ledd av kommunens strategi om «timinuttersbyen» og for å redusere unødig privatbilisme.

Status per 30.04.2021:

Det er sendt henvendelse til Vinmonopolet og avtalt møte onsdag 5. mai. Det blir orientering i kommunalutvalget.

 1. Folken

Studenthuset Folken har behov for nye eiere. Stavanger kommune skal være aktive i arbeidet med å sikre at studenthuset får eiere fra utdanningsmiljøene. Stavanger kommune er villige til å bidra med økonomisk støtte i forbindelse med etablering av nytt eierselskap.

 Status per 30.04.2021:

Utvalg for kultur idrett og samfunnsdialog vedtok sak 21/21 at Stavanger kommune vil ha en pådriverrolle i arbeidet med mulig nytt eierskap av lokalene til studentenes kulturhus Folken. Kommunedirektøren har nedsatt en arbeidsgruppe sammen med stiftelsen Folken for utredning av mulige eiermodeller. Andre interessenter som UiS og SiS vil også involveres. Sak legges fram for studentråd, utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, formannskapet og kommunestyret høsten 2021. Framtidige økonomiske behov søkes innarbeidet i kommende handlings- og økonomiplan.

 1. Kulturkalender

Kommunedirektøren bes gjennom smartbyavdelingen legge fram en sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog om en kulturkalender. Dette kan være en digital kalender som bistår kulturlivet i å spre informasjon om konserter og arrangement i Stavanger. Andre kommuner i byregionen inviteres til samarbeid. Målet er en portal som når regionens befolkning uten at de selv aktivt må̊ søke opp arrangementsoversikter på̊ ulike portaler. Et viktig premiss er at aktørene unngår å publisere informasjon i mange forskjellige verktøy og kanaler, men kan gjøre det ett sted som så spres videre automatisk.

Status per 30.04.2021:

Smartbyen gjennomfører nå en pilot hvor en felles løsning testes ut sammen med Sandnes kommune. Sak planlagt til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2021.

 1. Lokaler til frivillig arbeid

Norsk Folkehjelp Stavanger disponerer i dag lokaler eid av kommunen i tilfluktsrommene med inngang fra Paradisveien. Det er behov for et mer hensiktsmessig tilholdssted, særlig med tanke på tilgjengelighet, men også for bedre lagring av utstyr og kjøretøy. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Norsk Folkehjelp for å vurdere alternative lokasjoner, særlig i Hillevåg bydel. Dette arbeidet kan også vurderes sett i sammenheng med behovet for et livssynsnøytralt seremonirom.

Status per 30.04.2021:

Det er etablert dialog med Norsk folkehjelp og sak fremmes i 2. halvår 2021.

 1. Frilager

Frilager tilbyr leie av turutstyr til foreninger, lag, skoler, private og bedrifter og legger til rette for å få innbyggere i aktivitet og ut i naturen. Stavanger kommune gir i dag tilskudd til opplegget gjennom flere ordninger. Kommunedirektøren bes legge fram en sak for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som foreslår en samlet innretning for tilskudd til Frilager. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Frilager og legge fram en avtale om tilskudd som regulerer at kommunale avdelinger og frivillige organisasjoner kan leie gratis utstyr.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 02.06.21.

 1. E-sportsatsing i Stavanger

Samarbeidspartiene ønsker å legge til rette for, og være en aktiv medspiller til, at Stavanger tar en ledende posisjon på e-sport, både som idrett, fritidsaktivitet og til bruk i undervisning, men også kommersielt. Stavanger kommune har vært en pådriver for å samle alle ideelle og kommersielle lokale krefter i miljøet til en felles satsing gjennom Stavanger E-sport, støttet av Nordic Edge. Både næringsavdeling, idrettsavdeling og skoleavdelingen i kommunen kobles på dette arbeidet. Sak for hvordan Stavanger kan ta en ledende nasjonal posisjon på E-sport fremmes for kommunalutvalget.

Status per 30.04.2021:

Administrasjonen ved næring, skole og idrett har hatt avklaringsmøter, og hatt møte med eksterne parter for diskusjon og innspill. Sak vil fremmes 2. halvår 2021.

 1. Finansiering av kunst i offentlig rom

Kommunestyret vedtok i høst nye rammebetingelser for kunst i offentlig rom. Vedtaket innebærer at det årlig skal settes av 1 prosent av kommunens investeringsbudsjett (unntatt avgiftsfinansierte investeringer) til kunstformål. Midlene sikrer forutsigbarhet i planlegging og gjennomføring av større kunstprosjekter der kommunen har prosjektansvar. Midlene vil også̊ brukes til særskilt vedlikehold eller større rehabiliteringer. Kunstprosenten finansieres innenfor vedtatt investeringsbudsjett.

Status per 30.04.2021:

Det skal fra 2021 årlig avsettes 1 prosent fra kommunens samlede investeringsbudsjett (eks. avgifts finansierte investeringer) til finansiering av kunst i offentlige rom i tråd med vedtak i kommunestyret sak 69/20.

Frem til 2021 har midler til kunstnerisk utsmykning blitt innarbeidet i kostnadsoppstillingen til det enkelte prosjekt. Det vil bli en overgangsordning hvor prosjekter som allerede har avsatt midler vil gjennomføres etter «gammel ordning» mens for nye prosjekter vil midler tas fra prosjektet som foreslås i 1. tertial.

Beregning for 2021 tilsier at det avsettes et beløp på kr 8,3 mill. til formålet Midler til kommende planperiode vil beregnes og innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. Ved behov vil beløp for inneværende år justeres i 2. tertialrapport. Beregningen tar utgangspunkt i planlagte byggeprosjekter, og for inneværende år er det ikke avsatt midler til kunst i uterom og større rehabiliteringer av kunst, slik vedtak om nye rammebetingelser forutsetter. Budsjettendringen er innarbeidet i kap. 2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering.

 1. Kunst i offentlig eie

Stavanger kommune har en betydelig samling av kunst som er tilkommet kommunen gjennom oppdrag til kunstnere, gaver, konkurranser, direkte innkjøp og andre kanaler. Det finnes imidlertid ingen oversikt over kunst i offentlig eie, og samarbeidspartiene ønsker å kartlegge denne. Kommunedirektøren bes foreta en registrering av kunst som er i kommunens eie og vurdere hvordan denne best kan tilgjengeliggjøres for offentligheten.

Status per 30.04.2021:

Tilgang på kommunens bygg har vært krevende grunnet koronapandemien (skoler, sykehjem osv.). Registrering av kunst i offentlig uterom og samlingen Håvardstein på Rennesøy ferdigstilles våren 2021. Registrering av kunst i administrasjonsbygg og lager begynner i løpet av høsten 2021.

 1. Omorganisering av tilskudd til idrettslag og idrettsorganisasjoner

Samarbeidspartiene er opptatt av det er idrettslagene, også gjennom sine lovfestede organ, som skal bestemme hvordan kommunens årlige tilskudd til idrett for barn og unge best kan ivaretas.

Stavanger kommune skal årlig finansiere en sekretariatstilling til Idrettsrådets styre. Idrettslagene kan velge å finansiere ytterlige administrativ drift av idrettsrådet gjennom kontingent.

Det gjøres en gjennomgang av øvrige tilskuddspotter til idrett, hvor man ser på hvordan øremerkede tilskudd til idrett+, Åpen hall, idrettspatruljen, anleggstilskudd, stipender og andre tilskuddsposter, faste eller tidsbestemte, best mulig kan organiseres. Og på den måten skape forutsigbarhet for idrettslag, idrettsråd og kommunens idrettsavdeling. Sak legges fram for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Status per 30.04.2021:

Administrasjonen har gjennomført flere arbeidsmøter med Idrettsrådet, samt sendt ut en spørreundersøkelse til idrettslagene i kommunen. Det legges frem en sak for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 2. halvår 2021.

 1. Startpakke for arbeidsinnvandrere

Samarbeidspartiene vil sikre at kommunen er en offensiv pådriver for et seriøst arbeidsliv. Derfor bes kommunedirektøren lage en startpakke for arbeidsinnvandrere og andre grupper som trenger dette, med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår. Denne utarbeides sammen med partene i arbeidslivet og andre relevante aktører.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til kommunalutvalget 2. halvår 2021.

 1. Forsøksprosjekt fjerning av kontantstøtten

Stavanger kommune skal søke regjeringen om adgang til et prøveprosjekt der kontantstøtten fjernes. Gratis barnehageplass gis som kompensasjon for bortfall av kontantstøtte. Det ønskes også sysselsettingstiltak som en del av dette prosjektet. Det søkes innen 4. kvartal 2021. Sak fremmes i utvalg for oppvekst og utdanning.

Status per 30.04.2021:

Planlagt sak for utvalg for oppvekst og utdanning 2. halvår 2021.

 1. Administrasjon av gravplasser

Kommunen dekker i dag utgifter til anlegg, forvaltning og drift av gravplasser via kirkelig fellesråd. Kommunen har plikt til å stille arealer til disposisjon til gravplasser slik at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, og gravplassene i kommunen er tilgjengelig for alle, uavhengig av tro eller livssyn. Fellesrådet står i dag for forvaltning, anlegg og drift av gravplassene med tilhørende bygninger. I henhold til Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) § 23 kan kommunen overta dette ansvaret etter avtale med fellesrådet.

Kommunedirektøren bes om en sak til utvalg for arbeidsliv og lønn som belyser hvorvidt forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens gravplasser kan utføres i kommunal regi.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes til utvalg for arbeidsliv og lønn 2. halvår 2021.

 1. Nulloppgjør direktører – redusert lønnsgap

Samarbeidspartiene er glade for at kommunedirektøren har besluttet å fryse lederlønningene for kommunedirektørene i 2021. For samarbeidspartiene er det viktig å redusere forskjeller i samfunnet. Det er derfor viktig at kommunen er svært bevisst på å minske lønnsforskjellene mellom ledere og ansatte også i det videre arbeidet. Samarbeidspartiene ber om en sak der det redegjøres for lønnsforskjeller i kommunen og skisseres hvordan disse kan reduseres. Kommunedirektøren bes særlig vurdere virkningene av å gå over fra prosenttillegg til kronetillegg for utvalgte grupper i lokale lønnsoppgjør. Saken legges fram for utvalg for arbeidsliv og lønn.

Status per 30.04.2021:

Det vil bli lagt fram sak 07.06.21 i utvalg for arbeidsliv og lønn.

 1. Pilotprosjekt nærdemokratimidler

Kommunedelsutvalgene er viktige for det lokale engasjementet og for å involvere innbyggerne i politisk arbeid. I Hillevåg kommunedel og i Storhaug kommunedel gjennomføres områdesatsinger.

På Finnøy og Rennesøy er det etablert innbyggertorg og foregår en prøveperiode med utvidet innstillingsrett til kommunedelsutvalgene. For å utvikle kommunedelsutvalgenes rolle, ønsker samarbeidspartiene å teste ut økt økonomisk handlingsrom. Kommunedirektøren bes gjennomføre et pilotprosjekt der Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg tildeles ekstra midler. Disse skal brukes som bidrag til utvikling og gjennomføring av de prosjekter utvalget, sammen med frivilligsentral og aktive innbyggere, ønsker å prioritere i kommunedelen med hovedvekt på prosjekter i Kvernevik. «Nærdemokratimidlene» kan finansiere inntil halvparten av foreslåtte prosjekter, dvs. at det i alle prosjekter og tiltak også̊ skal innhentes ekstern finansiering. Kommunedirektøren bes legge fram en sak til Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog som skisserer opplegg for pilotprosjektet. Det igangsettes så raskt som mulig og senest høsten 2021.

Status per 30.04.2021:

Madla og Kvernevik kommunedelsutvalg har vært involvert i arbeidet med å definere en prosjektramme. Kommunedelsutvalget har også nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal samarbeide med Madla og Kvernevik frivilligsentral og demokratirådgiverne. I oppstarten har det vært lagt vekt på å dra veksler på erfaringer fra tilsvarende prosjekter, som eksempelvis de pågående områdeløftene på Storhaug og i Hillevåg. Arbeidsgruppen jobber nå med å lage en prioritering over hvordan midlene best kan benyttes. Politisk sak legges frem høsten 2021.

 1. Områdeløft Hillevåg

Samarbeidspartiene viderefører områdeløftet i Hillevåg i perioden 2021-2023. Det søkes også statlige midler, etter modell fra områdeløft Storhaug. Sak om finansiering og organisering leveres til kommunalutvalget, og konkrete midler til områdeløftet innarbeides i handlings- og økonomiplan etter politisk vedtak.

Status per 30.04.2021:

Videreføring av områdeløft 2021-2023 er vedtatt i HØP 2021-2024, og saken behandles i kommunalutvalget 4.5.21. En handlingsplan for 2022-2023 vil bli utarbeidet høsten 2021 basert på den sosiokulturelle stedsanalysen, strategi for nærmiljøutvikling og områdeløft og de tre satsingsområdene i Plan for områdeløft Hillevåg 2018-2020. I 2021 avsluttes og videreføres tiltak fra første planperiode.

 1. Kommunikasjon av politisk virksomhet

For samarbeidspartiene er det svært viktig å formidle bedre ut til byens innbyggere hva som vedtas i de ulike utvalgene, og konsekvensene av vedtak, i form av lett delbare nettsaker og strømming av utvalgsmøter via nettsider og sosiale medier, for eksempel som nylig innført i Bergen kommune. Dette utføres i regi av kommunens kommunikasjonsavdeling. Kommunedirektøren bes vurdere hvordan dette kan utføres i en egen sak for kommunalutvalget. Det legges til rette for strømming av alle utvalgsmøter.

Status per 30.04.2021:

Sak fremmes kommunalutvalget 2. halvår 2021.

 1. Samlet oversikt over styreverv og godtgjørelse for politikere

Samarbeidspartiene ønsker større meroffentlighet og åpenhet om verv og godtgjørelser enn inneværende praksis. Kommunedirektøren bes utarbeide en oversikt over alle folkevalgte verv, styreverv, representantskapsplasser, årsmøteplasser, styringsgrupper, forum, og tilsvarende, eksempelvis som Rogaland Fylkeskommunes Oversikt over alle verv («gul bok»). Videre ønsker Stavanger kommune en oversikt over alle honorarer/møtegodtgjørelser i de ulike vervene, og at denne samlede oversikten gjøres lett tilgjengelig og søkbar for kommunens innbyggere».

Status per 30.04.2021:

Kommunedirektøren har startet arbeidet med å etablere en digital oversikt over styreverv og godtgjørelser for politikere. Det er en målsetting å koble dette til den eksisterende plattformen Finn politiker. Det er inngått et samarbeid med selskapet Solve som skal bidra med teknisk tilrettelegging. Løsningen er planlagt ferdigstilt før sommere