⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6 Organisasjon, lederskap og kompetanse

6.5 Organisering og omstilling

6.5.1 Bemanningssenter

I tekstvedtaket fra Handlings- og økonomiplanen 2020-2023 er kommunedirektøren bedt om å etablere bemanningssentre. På grunn av koronasituasjonen og avvikling av Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud er dette arbeidet noe forsinket Kommunedirektøren vil starte arbeidet med å etablere bemanningssenteret høsten 2021. Arbeidet med etableringen av bemanningssenteret må ses i sammenheng med den planlagte nedbemanning og omorganisering som skjer i barnehagene. Dersom det vil være mer hensiktsmessig å tilsette faste vikarer i hver enkelt virksomhet må dette vurderes.

6.5.2 «Omstilling 2025»

Kommunedirektøren har over flere år varslet at det er behov for mer grunnleggende endringer for å kunne møte fremtidige utfordringer, særlig med det økende spriket mellom veksten i inntekter og veksten i utgifter. I handlings og økonomiplanen 2021 – 2024 initierte kommunedirektøren derfor programmet «Omstilling 2025». Omstilling 2025 handler om hvordan kommunen skal bruke sine ressurser til det beste for innbyggerne, også i framtiden. Det handler om å etablere varig endring i arbeidsmåte for å ta ut gevinster som realiseres i andre og nye aktiviteter. I slutten av første tertial har kommunedirektøren startet arbeidet med etablering av dette programmet. Det ble gitt en kort orientering om formål med og organisering av arbeidet i politisk budsjettseminar i april.  I andre tertial skal programkontoret bemannes, og mandat, metode og plan for videre arbeid utarbeides. Omstilling 2025 vil legges fram for kommunalutvalget, og det foreslås at kommunalutvalget etableres som politisk programstyre for programmet.

6.5.3 «Foretak til basis»

Arbeidet med å tilbakeføre Sølvberget KF, Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF til basisorganisasjonen, er organisert i prosjektet Foretak til basis.

01.01.2021 ble foretakenes styrings- og rapporteringslinjer endret, slik at foretakslederne nå rapporterer til kommunedirektøren og ikke til foretaksstyrene. Ansvaret for alle oppgaver og tjenester som før ble ivaretatt av foretakene, ble på dette tidspunktet overført til kommunedirektøren. Samtidig med dette ble også alle ansatte overført til basisorganisasjonen. Avslutningsregnskapet per 31.12.2020 for de fire foretakene skal til behandling i kommunestyret i mai.

Omorganiseringen er delt opp i to delprosjekter. I delprosjekt 1 skal det etableres en ny organisering av tjenesteområdet bymiljø og utbygging som inneholder Stavanger boligbygg KF, Stavanger natur og idrettsservice KF og Stavanger byggdrift KF. I delprosjekt 2 overføres Sølvberget KF til tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt.

Noen av de forretningsmessige oppgavene som lå i Stavanger boligbygg KF er overført til foretaket Stavanger utvikling KF.

Prosessen med å etablere den nye organisasjonen har involvert ansatte, ledere og tillitsvalgte. Organiseringen er både drøftet lokalt, behandlet i styringsgruppen (der også tre sentrale tillitsvalgte deltar) og drøftet sentralt med hovedtillitsvalgte i Stavanger. Organiseringen ble vedtatt av kommunedirektøren i månedsskiftet april/mai. Prosjekt Foretak til basis har hittil fulgt gjeldende framdriftsplan og starter nå arbeidet med innplassering av ledere og ansatte.