⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

4 Økonomisk status

4.7 Kommunale foretak og selskap

Sølvberget KF

Foretakets årsbudsjett medregnet prosjekter er på kr 98 mill., hvorav tilskudd fra kommunen utgjør kr 65,9 mill. inklusive merutgifter som følge av lønnsoppgjør og kr 0,15 mill. i ekstrabevilgning til ICORN. Ved utgangen av 2. tertial er samlet forbruk på 57,77 % og summen av inntekter på 66,18 %. Totaltallene for Sølvberget KF inneholder både drift av bibliotek, arrangementsvirksomhet og større aktiviteter som Kapittel og ICORN. Det er lagt opp til stram budsjettstyring, og det påregnes at regnskapet vil gå i balanse ved årsslutt. Aktiviteter høsten 2019 omfatter blant annet Kapittel og bokmessen i Frankfurt.

Bystyret har godkjent et investeringsbudsjett for foretaket på kr 6,7 mill. i 2019, der Kiellandsenteret utgjør den største kostnaden. Lånebehovet er satt til kr 6,2 mill. Foretaket legger opp til omdisponering innenfor budsjettrammen. Restbeløp knyttet til «Nye Sølvberget» og tilpasninger for ny leietaker på totalt kr 0,6 mill. søkes finansiert gjennom midler til nytt kjøretøy som ble anskaffet i 2018 og mindreforbruk knyttet til Kiellandsenteret.

Stavanger Parkeringsselskap KF

Foretaket har budsjettert med inntekter på kr 61,73 mill. per 2. tertial. Regnskapsført inntekt per 2. tertial er på ca. kr 66,76 mill., noe som er ca. kr 5 mill. høyere enn budsjett og ca. kr 0,4 mill. lavere enn ved 2. tertial 2018. Det er særlig to forhold som bidrar til at inntektene er høyere enn budsjettert. Det er kommet inn kr 1,3 mill. på frikjøp og parkeringsinntektene er høyere enn budsjettert på grunn av et langt høyere parkeringsbelegg enn forventet. Parkeringsbelegget har økt samlet sett, noe foretaket ikke hadde forutsett som følge av innføring av bompenger. I andre byer har dette medført det motsatte. Veksten i parkeringsbelegg skyldes en formidabel vekst i antall elbiler fra 23 % i januar til 29 % i august. Håndhevingsinntektene går ned noe som er et naturlig resultat på grunn av innføring av flere og kundevennlige betalingsløsninger. Per august har antallet kunder som har aktivisert skiltlesing i app kommet opp i over 27.000 brukere. Kostnadene per 2. tertial 2019 er på kr 44,52 mill., og er noe over budsjett blant annet på grunn ekstra uforutsette utfordringer i forbindelse med utplasseringen av et stort antall elbilladere i parkeringsanlegg. Foretaket forventer å levere resultat noe over budsjett. Foretakets likviditet er god. Sykefraværet er lavere enn målet for Stavanger kommune samlet sett.

Stavanger byggdrift KF

Foretaket har i forbindelse med rapportering per 2. tertial 2019 utarbeidet en ny årsprognose. Samlet resultat per 2. tertial 2019 er på 22,9 mill., noe som er 0,9 mill. lavere enn periodisert budsjett og 3,5 mill. lavere enn regnskap for samme periode i 2018. Foretaket forventer et netto driftsresultat i 2019 på kr 2 mill., noe som er 1,0 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Foretaket forventer noe lavere omsetning enn budsjettert. Lavere lønnsutgifter, høyere finansinntekter og redusert forventet avsetning til pensjonsfond medfører at foretaket likevel opprettholder årsprognosen.

Stavanger Natur- og idrettsservice KF

Foretaket hadde per 2. tertial 2019 et netto driftsresultat på kr 9,8 mill., og et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 4,4 mill. Netto inntekter utgjør kr 120,0 mill., og netto kostnader utgjør kr 110,2 mill. Foretaket har budsjettert med et nullresultat i 2019. Årsaken til avviket sammenlignet med budsjett skyldes flere forhold., herunder periodiseringsavvik på AFP og reguleringspremie KLP, reduserte kostnader knyttet til reparasjoner av utstyr, biler og maskiner, samt lavere lønnsutgifter grunnet ubesatte vakante stillinger. Reduksjonen i reparasjonskostnadene har foretaket fått til ved målrettede investeringer knyttet til erstatning av utrangerte biler og maskiner. Dette er utstyr det er svært dyrt å vedlikeholde/reparere. Kr 3,0 mill. er overført fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å delfinansiere årets investeringer, i tråd med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2019-2022, jf. bystyresak 116/18. Dette forholdet er ivaretatt av periodisert budsjett. Det forventes ingen budsjettavvik ved årets slutt.

Stavanger boligbygg KF

I det følgende gis det en kort oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Per 31.08. har foretaket mottatt om lag 68 % av budsjetterte driftsinntekter, mens påløpte driftskostnader utgjør om lag 69 % av budsjett. I 2019 er det avsatt kr 166,8 mill. til boligforvaltningsutgifter. Her inngår faste utgifter (kr 91,2 mill.), straksvedlikehold (kr 10 mill.), inn- og utflyttingskostnader (kr 40 mill.), serviceavtaler (kr 1,3 mill.) og vedlikehold (kr 24,3 mill.). Det er ingen vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap med unntak av inn- og utflyttingskostnader. Fortekst har allerede disponert om lag kr 38,7 mill. av rammen på kr 40 mill. i 2019, i tillegg til et avvik på kr 5 mill. knyttet til anordning fra 2018. Foretaket anmoder derfor bystyret om å øke budsjettrammen for inn- og utflytting med kr 8 mill.

I rapporten per 2. tertial foreslås rammen for låneopptak ytterligere nedjustert med kr 34,1 mill., for å tilpasse finansieringen til prosjektenes framdrift. Det er imidlertid også foreslått å avsette kr 4 mill. til rehabilitering av bolig i Vidars gate 16 som følge av at vedlikeholdsarbeidet har vist seg å være mer omfattende enn tidligere antatt. Foretaket vil med dette ha en låneramme i 2019 på kr 30,2 mill.

Rådmannens tilrådning

Rådmannen vil på bakgrunn av tidligere politiske saker vedrørende foretakets vedlikeholdsbudsjett og foretakets forslag til budsjettjusteringer i rapporten per 2. tertial 2019, tilrå en generell styrking av foretakets vedlikeholdsbudsjett med kr 5 mill. i 2019. Rådmannen tilrår videre, i tråd med styrets forslag, at lånerammen for 2019 justeres ned til kr 30,2 mill.

Stavanger utvikling KF

I det følgende gis det en oppsummering av foretakets rapport per 2. tertial. Per 31.08. er det ikke vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett. Foretaket foreslår imidlertid å justere opp leieinntekter med kr 4,7 mill. og kostnadene med kr 3,8 mill. som følge av nødvendige korrigeringer i balansen. Årets vedtatte brutto investeringsutgifter utgjør kr 172 mill. Det foreslås å redusere investeringsnivået til kr 141,5 mill., hvorav kr 28,5 mill. skyldes forskyvning av kostnader mellom budsjettår og kr 2 mill. er knyttet til avsatte midler til bygging av seniorboliger. Foretaket foreslår videre å justere budsjetterte refusjoner med kr 28,5 mill. og låneopptak med kr 2 mill. Rådmannen tilrår i tråd med styrets innstilling, at foretakets låneramme i 2019 justeres ned til kr 135 mill.

Stavanger Forum AS

Bystyret vedtok den 11.02.2019 (sak 18/19) at kommunen skal yte et likviditetslån på inntil kr 15 mill. til Stavanger Forum AS (SF).  En klar forutsetning for å yte lånet var at det umiddelbart ble igangsatt et arbeid med vesentlige kostnadskutt og omstrukturering av selskapet. Bystyret behandlet den 27.05.2019 sak 47/19 – «Stavanger Forum AS – status i arbeidet med omstrukturering». I den aktuelle saken ble det gitt en orientering om status i arbeidet med å omstrukturere SF. Eksterne konsulenter har bistått aksjonærene og selskapet i omstruktureringen. Sluttrapporten fra konsulenten avgis innen utgangen av september. I rapporten vil det trolig anbefales at det bl.a. foretas en kapitalforhøyelse ved at kommunens likviditetslån på kr 15 mill. og fylkeskommunens lån på kr 2,5 mill. konverteres til egenkapital. Dette for å sikre en forsvarlig egenkapital og likviditet, samt grunnlaget for videre drift.

Rådmannen vil høsten 2019 fremme en politisk sak som gir en samlet status for arbeidet med å omstrukturere Stavanger Forum AS, herunder en redegjørelse for konsulentens tilrådninger i sluttrapporten og forslag til håndtering av salgsfunksjonen. Rådmannen arbeider nå sammen med Stavanger Forum AS og andre relevante aktører på Forum-området for å sikre grunnlaget for videre drift av selskapet, samt et høyest mulig aktivitetsnivå og en best mulig kapasitetsutnyttelse av anleggene på området. Selv om det vil fremmes egen politisk sak, så tilrår rådmannen at det allerede nå tas høyde budsjettmessig for en ev. konvertering av likviditetslånet på kr 15 mill. til egenkapital.

Forus Sportssenter

Forus Sportssenter er et bedriftsidrettsanlegg lokalisert i Sola kommune. Anlegget består av 5 seksjoner som er eid av Forus Flerbrukshaller AS (idrettshall), Forus Bedriftsidrettsarena AS (fellesareal), Forus Folkehelsesenter AS (treningssenter) og Sola kommune (skyteanlegg). De tre driftsselskapene er heleid av Rogaland Bedriftsidrettskrets (RBIK). Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola har stilt garantier i forbindelse med RBIKs oppføring av Forus Sportssenter. Kommunene Stavanger og Sandnes har stilt selvskyldnergarantier på inntil kr 93,7 mill. (Forus Flerbrukshaller AS) og kr 28,7 mill. (Forus Folkehelsesenter AS). Sola kommune har stilt garanti for spillemidler som utgjør kr 23 mill.

Den økonomiske situasjonen for driftsselskapene er svært alvorlig. Basert på selskapenes egne prognoser er det vesentlig usikkerhet knyttet til grunnlaget for videre drift. Styrene vil vurdere å begjære oppbud om få uker, med mindre eksterne aktører bidrar med å finne en løsning. Aksjonær i selskapene har begrenset mulighet til å skyte inn mer kapital. Det er følgelig risiko for en snarlig innfrielse av kommunenes garantiforpliktelser. Rådmannen tilrår derfor at det i rapporten per 2. tertial tas høyde budsjettmessig for en innfrielse av kommunens garantiforpliktelse på inntil kr 93,7 mill. Basert på en hovedstol på kr 85,2 mill. og ev. påløpte renter, anses kr 90 mill. som tilstrekkelig.

Bystyret behandlet den 17.06.2019 sak 67/19 – «Forus Sportssenter – Garantier, eierskap og drift». I saken er det redegjort nærmere for risikoen knyttet til innfrielse av garantiforpliktelsen. Ved behandlingen av sak 67/19 ba bystyret rådmannen begrense kommunens eventuelle tap i størst mulig grad, og sikre kommunens verdier på best mulig måte. Bystyret ba videre rådmannen vurdere, i samråd med øvrige garantikommuner, hvorvidt det er grunnlag for å sikre videre drift av Forus Sportssenter gjennom en interkommunal løsning. Rådmannen arbeider nå sammen med de øvrige kommunene for å bl.a. vurdere grunnlaget for en interkommunal drift av anlegget.