⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

4 Økonomisk status

4.3 Sentrale inntekter

Frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

Skatteinngangen

Etter andre tertial 2019 gir den samlede skatteinngangen en vekst på kr 99,9 mill. (+3,2 %) sammenlignet med tilsvarende periode i fjor for Stavanger kommune. Skatteinngangen i Stavanger kommune er på kr 3 258,4 mill. hittil i år. Sammenlignet med budsjett er skatteinngangen kr 15,9 mill. høyere. Budsjettert årsvekst for Stavanger fra 2018 til 2019 er 2,1 %.

Samlet viser forskuddstrekket (av løpende ytelser mv.) en vekst på 3,2 % sammenlignet med fjorårets tertial, og forskuddsskatten en vekst på 6,0 %. Restanse-innbetalingene er 10,8 % lavere enn på samme tid i fjor og ligger kr 16,1 mill. lavere enn forventet i budsjettet. Årsaken ser ut til å ligge i senere utkjøringer av skatteoppgjør etter sommeren, samt lavere nivå etter første runde med skatteoppgjør.

 Skattevekst i kommunene

Skatteveksten for kommunene ble på 3,6 % per august og viser vekst på både forskuddstrekk (3,8 %) og forskuddsskatt (3,7 %), mens restanseinngangen er litt lavere (-1,2 %).

Den samlede veksten er betydelig høyere enn den anslåtte årsveksten på 1,2 % fra regnskap 2018 (jf. oppjustert i RNB2019). Utviklingen lokalt og nasjonalt er illustrert i figur 4.2.

Nabokommunene Sandnes og Sola erfarer vekst per i andre tertial i intervallet 3,9-4,5 %.

Figur 4.2 Skattevekst hittil i år for Stavanger og landet satt opp mot budsjettert årsvekst for Stavanger og landet.

Prognose og vurdering av skatteutviklingen 2019: 

Den samlede veksten for kommunene (p.t. 3,6 %) er høyere enn anslaget på 1,2 % årsvekst fra regnskap 2018 (jf. oppjustert i RNB2019). Nye signaler har kommet fra finansdepartementet om at kommunene vil få kr 5 mrd. mer i skatteinngang i 2019 grunnet lav arbeidsledighet og høy sysselsetting. Dersom dette legges på fjorårets skattenivå, utgjør det en vekst på 3,1 % i 2019. I påvente av neste skatteanslag, som først kommer i forslag til statsbudsjett 2020 (7. oktober), har rådmannen tatt omsyn til dette i sine prognoser for året.

Skatteveksten per august for Stavanger er 3,2 % og opprettholdes av god vekst i forskuddstrekk på 3,2 %. Arbeidsledigheten i Stavanger er lavere enn i 2018 og bidrar positivt til høyere skatteinngang i 2019. Høyere nivåer på verdiskapning og sysselsetting i vår region i 2019, jf. også sterkere vekst i arbeidsgiveravgiften enn skatteveksten, gjenspeiler seg ikke i samme grad i skatteinntektene. Dvs. veksten skjer med bakgrunn i arbeidssted, ikke bosted. Deler av den økte arbeidskraften kommer i større grad enn før i form av midlertidig opphold eller pendling (skattyter beskattes på sitt hjemsted fortsatt), samt utenlandsk arbeidskraft som i større grad medfører at staten overtar skatteinntektene i stedet for kommunen (herunder kildeskatt).

Dette vises også igjen på boligmarkedet i Stavanger; stigende priser på leide boliger siste par år, mens prisindeksen på boligverdier (kjøp av brukte boliger) fortsatt er på om lag samme nivå som i 20151. Igangsatte boliger siste år har vært betydelig lavere de siste årene, på lik linje med innbyggerveksten og særlig veksten i innbyggere i arbeidsaktiv alder (utenom studenter).

I 2018 erfarte Stavanger kommune spesielle «sprell» i skatteinngangen grunnet en omlegging og opprydding i skattemanntallet (i skatteetatens systemer). Skattytere (arbeidstakere) tilknyttet utland (sokkel) ble stående blanke – uten skattekommune – og forskuddstrekket på disse tilfalt derfor kontorkommunen, spesielt i januar 2018. Noen ble rettet i mai 2018, mens flere ble korrigert for dette først i november 2018. Følgelig vil Stavanger i år erfare lav/negativ vekst i januar (jf. graf 4.2) og forhåpentlig en økt vekst i november da korreksjonen skjedde motsatt veg.

I november skjer også oppgjør for alle avsetninger til utbetalinger av til gode-skatt, samt effekten av hvordan skatteoppgjørene påvirker fordelingen av skatte mellom kommunene og staten. Med fjorårets erfaringer ad både skatteåret 2017 og 2018 friskt i minnet, er det vanskelig å si noe på forhånd om utfallet av alle oppgjørene i år.

Med bakgrunn i informasjonen i foreliggende stund, og særlig veksten hittil i år ad forskuddstrekk, foreslår rådmannen en samlet oppjustering av skatteinngangen med kr 20 mill., hvilket vil gi en skattevekst i 2019 på 2,5 %. Dette vil gi skatt per innbygger på 120,2 % av landsgjennomsnittet, ett prosentpoeng lavere enn nivået som ble oppnådd i 2018.

Inntektsutjevningen

Inntektsutjevningen er avhengig av både skatteinngangen lokalt og nasjonalt, samt innbyggertall. Den er løpende og avhengig av den kontantstrømmen som til enhver tid kommer inn. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til nasjonale og lokale anslag på skatt og inntektsutjamning.

Nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil redusere inntektsutjamningen med om lag kr 33,0 mill. Rådmannen tilrår å innarbeide dette i budsjettjusteringene som følger tertialrapporten.

Rammetilskudd

Budsjettert rammetilskudd (innbyggertilskudd og øvrige tilskudd) er i tråd med endringene i RNB 2019 og ingen nye avviksprognoser foreligger.

Skjønnstilskudd og søknader

Skjønnstilskudd er midler som skal dekke særskilte faktorer eller hendelser som inntektssystemet ikke tar høyde for og/eller hvor tilfellene er ekstraordinære og hvor det er urimelig at kommunen tar hele finansieringsansvaret. I tillegg finnes søknadsbaserte prosjektkjønnsmidler for innovasjon og fornying i kommunene.

Stavanger kommune har sendt inn prosjektskjønn-søknader til Fylkesmannen i Rogaland for videreføring av prosjekter hvor flere kommuner i Rogaland samarbeider og hvor Stavanger har prosjektlederansvaret. Prosjektene er DigiRogaland og IKART – Interkommunalt ambulerende rehabiliteringsteam. Søknadene er imøtekommet med kr 3,0 mill. til DigiRogaland og kr 0,3 mill. til IKART. Se nærmere omtale i kapittel 2.

Rådmannen tilrår at frie inntekter økes med tildelingen og at tilsvarende prosjektkostnader budsjetteres opp.

Oppsummering frie inntekter

Frie inntekter foreslås justert med kr 20 mill. i høyere lokal skatteinngang, kr 33,0 mill. i lavere inntektsutjevning og kr 3,3 mill. i prosjektskjønn. Samlet gir dette kr 56,3 mill. i økte frie inntekter i 2019.

Stavanger kommune, endringer i frie inntekter, forslag til 1. tertialRegnskap 2018Vedtatt budsjett 2019Justert budsjett 2019Prognose basert på lokalt forslag 2019Prognoseavvik 2019Forslag til budsjett-endring 2019
Skatt -4 944 822 -5 097 000 -5 048 000 -5 068 000 -20 000 -20 000
       
Rammetilskudd inkl inntektsutjevn.      
Rammetilskudd -2 891 502 -3 037 114 -3 033 914 -3 033 945 00
Inntektsutjevning 562 935 649 000 596 800 563 723 -33 157 -33 000
Prosjektskjønn -3 630 00 -3 300 -3 300 -3 300
Delsum -2 332 197 -2 388 114 -2 437 114 -2 473 522 -36 457 -36 300
       
Sum frie inntekter -7 277 019 -7 485 114 -7 485 114 -7 541 522 -56 457 -56 300
Sum endring i prosent av regnskap 2018 2,9 % 3,6 %  
Tabell 4.5 Oversikt over vedtatt og justert budsjett for frie inntekter. Alle tall i hele tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Inntekter fra eiendomsskatt

Budsjettert nivå for 2019 er kr 266 mill. Utfaktureringen ligger like i overkant av budsjettet. Rådmannen tilrår at nivået opprettholdes.