⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.3 Forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde / sakBudsjettjustering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Barnevernstjenesten - økte klientutgifter12 000
2Barnevernstjenesten - flyttekostnader og økt husleie2 050
3Botiltak for enslige mindreårige flytninger (Embo), reduksjon i antall brukere-3000
 Delsum Oppvekst og utdanning11 050
   
 Helse og velferd 
4Stavanger legevakt, økte utgifter knyttet til turnusordning og kompetansekrav3 000
5Stavanger legevakt, prosjekt pasientinnbetalinger350
6Sentrale midler legetjenester, finansiering av prosjektet pasientinnbetalinger ved legevakten-350
7Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse1 200
8Hjemmebaserte tjenester, økning i budsjettramme13 500
9Demenslandsbyen, prosjektleder helse og velferd600
10Private idelle sykehjem, reguleringspremie pensjon6 500
11Flyktningseksjonen, flyttekostnader1 000
12Flyktningseksjonen, kommunal finansiering av 6 årsverk tidligere finansiert av stalige midler4 800
13Flyktningseksjonen, merkostnad introstønad10 000
14Bosettingsmidler - overført til introstønad (flykningsseksjonen)-10 000
15Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata, overføres fra drift til investering-3 000
16Prosjekt ROP - tjenesteutvikling1 000
17IKART, prosjektmidler300
18IKART, prosjektmidler 2018630
 Delsum Helse og velferd29 530
   
 Bymiljø og utbygging 
19BMU stab, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-3 280
20Idrett, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-721
21Park og vei, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-995
22Stavanger eiendom, inventar og utstyr OK19, overføres til investering-4 254
 Delsum Bymiljø og utbygging-9 250
   
 Stab og støttefunksjoner 
23Digitalisering, forprosjekt Én innbygger, én journal660
24Digitalisering, Digisos, prosjektavgift nasjonal løsning1 200
25Digitalisering, DigiHelse100
26Digi Rogaland, prosjektmidler3 000
27Studenter, busskort 3 250
 Delsum stab- og støttefunksjoner8 210
   
 Delsum tjenesteområdene39 540
   
 Sentrale utgifter 
28Lønnsoppgjør kapittel 414 000
29Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte1 400
30Felleskostnader, økte kostnader ad rente på korrigerte momsoppgaver770
31Norsk pasientskadeerstatning380
32Stavanger konserthus IKS, redusert tilskudd til kapitalkostander-1 000
33Rogaland brann og redning IKS, redusert tilskudd med justert eierandel-1 000
34Stavanger boligbygg KF, økt vedlikeholdsbudsjett 5 000
 Delsum sentrale utgifter19 550
   
 Sentrale inntekter 
35Skatteinntekter - ny prognose-20 000
36Inntektsutjevning - ny prognose-33 000
37Tilskudd prosjektskjønn - Digi Rogaland-3 000
38Tilskudd prosjektskjønn - IKART-300
 Delsum sentrale inntekter-56 300
   
 Eksterne finanstransaksjoner 
39Forus Sportssenter, selvskyldnergaranti90 000
40Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån -1 400
41Kapitalkostnader, reduksjon-37 450
42Renteinntekter, konserninterne lån9 800
43Kompensasjonsordninger fra Husbanken, reduserte renteinntekter1 200
 Delsum eksterne finanstransaksjoner62 150
   
 Interne finanstransaksjoner 
44Bruk av disposisjonsfond (asyl -/integreringstilskudd)-5 800
45Bruk av disposisjonsfond (kompetanse / ansatte nye Stavanger)-1 400
46Bruk av disposisjonsfond (digitalisering)-1 960
47Bruk av disposisjonsfond (ROP)-1 000
48Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av busskort-3 250
49Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av garantiforpliktelse-90 000
50Overføring fra drift til investering (Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata skal føres i investeringsbudsjettet)3 000
51Overføring fra drift til investering (BMU / utstyr og inventar OK19)9 250
52Økt overføring fra drift til investering26 220
 Delsum interne finanstransaksjoner-64 940
   
 Budsjettbalanse0
Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

1. Barneverntjenesten – økte klientutgifter

Som en konsekvens av økningen i antall barn med tiltak fra barneverntjenesten og dermed økende klientutgifter, nærmere omtalt i kapittel 4.6, foreslår rådmannen å styrke rammen til barneverntjenesten med kr 12 mill.

2. Barneverntjenesten – flyttekostnader og økt husleie

Barnevernstjenesten har vokst ut av sine lokaler i St. Olav. I juni 2019 ble det inngått leiekontrakt om leie av Hesbygata 5 (tidligere BI bygget). Rådmannen foreslår å øke rammen til barnevernet med kr 2 mill. for å dekke kostnader knyttet til flytting.

3. Botiltak for enslige mindreårige flyktninger (Embo), reduksjon i antall brukere

Som en følge av færre enslige mindreårige flyktninger enn forventet ble det besluttet å avvikle et bofelleskap på Hundvåg. Dette vil føre til en reduksjon i kostnader tilsvarende kr 3 mill.

Helse og velferd 

4. Stavanger legevakt, økte utgifter knyttet til turnusordning og kompetansekrav

Det forventes et merforbruk ved Stavanger legevakt på kr 7 mill. ved årets slutt. Det er engasjert ekstern bistand for å vurdere driften, nærmere omtalt i kapittel 4.6. Det foreslås å øke rammen til Stavanger legevakt med kr 3 mill. for å redusere virksomhetens avvik. 

5. Stavanger legevakt, prosjekt pasientinnbetalinger

Det er igangsatt et prosjekt hos Stavanger legevakt der formålet er å få en bedre oversikt, kontroll og rutine på pasientinnbetalingen. Kostnaden på prosjektet i 2019 er på kr 0,35 mill. Rådmannen foreslår at dette prosjektet finansieres av kvalitetsutviklingsmidler legetjenester.

6. Sentrale midler legetjenester, finansiering av prosjektet pasientinnbetalinger ved legevakten

Jamfør linje 5.

7. Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse

Stavanger kommune tilbyr fra og med skoleåret 2019/2020 gratis vaksine mot meningokokksykdom til alle elever fra Stavanger som går i videregående skole. For skoleåret 2019/2020 gjennomføres vaksinen av alle tre årskull i videregående skole. Fra og med skoleåret 2020/2021 gjennomføres vaksinen av VG1. Kostnaden for 2019 vil være kr 1,2 mill., herav ut vaksinekostnaden kr 1 mill. og lønnskostnadene kr 0,2 mill. 

8. Hjemmebaserte tjenester, økning i budsjettramme

Det forventes et merforbruk på hjemmebaserte tjenester på kr 25 mill. I 2019. Dette er nærmere omtalt i kapittel 4.6. Det foreslås å øke rammen til hjemmebaserte tjenester med kr 13,5 mill. for å redusere virksomhetsområdets avvik. Øvrig avvik forventes dekket innenfor eksisterende ramme.

9. Demenslandsbyen, prosjektleder i Helse og velferd

Det foreslås å sette av midler tilsvarende en stilling til planlegging og utvikling av tjenestene i demenslandsbyen. Totale lønnskostnader i 2019 utgjør kr 1,2 mill., og fordeles med henholdsvis kr 0,6 mill. i driften (nytt) og kr 0,6 mill. innenfor kostnadsrammen på investeringsprosjektet demenslandsbyen. 

10. Private, ideelle sykehjem – reguleringspremie pensjon

I henhold til gjeldene driftsavtale med de private ideelle alders- og sykehjemmene dekker kommunen de årlige kostnadene til KLP reguleringspremie. Reguleringspremien er kr 6,5 mill. høyere enn budsjettert og rådmannen foreslår å styrke budsjettet med tilsvarende beløp. 

11. Flyktningseksjonen, flyttekostnader

Flyktningseksjonen har flyttet inn i nytt bygg i Tinngata 8 i løpet av 2019. Kostnaden var ikke budsjettert for i opprinnelig budsjett, og foreslås dekket av midler fra disposisjonsfond (integreringsmidler) med totalt kr 1,0 mill.

12. Flyktningseksjonen, , styrking av Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt tilbud til flyktninger og asylanter som varer i opp til to år, og inneholder blant annet opplæring i norsk, samfunnsfag og arbeidsrettet praksis. Driftskostnadene til programmet økte parallelt med økningen i antall flyktninger i 2016. I tråd med den senere utviklingen knyttet til færre nyankomne flyktninger, har finansieringsbehovet også gått ned, noe som er forutsatt i vedtatt budsjett for 2019.

Med bakgrunn i regnskapstall per 2.tertial og informasjon om antall deltakere i programmet, kan det tyde på at behovet har vedvart noe lengre enn det som opprinnelig var anslått, og rådmannen foreslår å dekke merforbruket knyttet til totalt 6 årsverk fra disposisjonsfond (asyl-/integreringsmidler). Nedtrapping fra dagens nivå vurderes inn mot Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

13. Flyktningseksjonen, merkostnad introstønad

Antallet deltakere på introduksjonsprogrammet som mottar introstønad har steget jevnt fra omtrent 200 deltakere i 2016 opp til om lag 400 deltakere i 2019. Det forventes et merforbruk på utbetaling av introstønad ved flyktningseksjonen på kr 10 mill. sett opp mot vedtatt budsjettramme. Budsjettrammen har de siste årene blitt styrket med avsatte bosettingsmidler for å dekke inn merforbruket, og rådmannen foreslår at dette gjøres også i år.

14. Bosettingsmidler – overført til introstønad (Flyktningsseksjonen)

Jamfør linje 13.

15. Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata, overføres fra drift til investering

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 avsatt kr 3 mill. til flyttekostnader for helse- og sosialkontor og NAV Hundvåg/Storhaug i driftsbudsjettet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak investeringskostnader og midlene foreslås overført fra driftsregnskapet.

16. Prosjekt ROP – tjenesteutvikling

Bystyret vedtok i sak 53/18 «årsrapport og årsregnskap 2017» å avsette kr 10 mill. til FOU-prosjekter knyttet til personer med ROP-lidelse. Rådmannen har igangsatt et forsknings- og utviklingsprosjekt som har til formål å utvikle nye måter å gi tjenester til disse brukerne på. Prosjektet strekker seg over flere år, men rådmannen foreslår bruk av disse fondsmidlen på inntil kr 1 mill. i 2019.

17. IKART, prosjektmidler

IKART (Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam) tilknyttet Helsehuset ble av Fylkesmannen tildelt kr 300 000 i innovasjonmidler i 2019.

 18. IKART, prosjektmidler 2018

Fylkemannen har beviglet kr 630 000 til prosjekt IKART. Disse midlene ble ikke brukt i 2018 og er ikke overførbare som øremerket midler. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide skjønnsmidlene i budsjettet for 2019.

Bymiljø og utbygging

19. BMU stab, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

Rådmannen foreslår å overføre kr 4,080 mill. fra drift til investering på grunn av innkjøp av innventar og utstyr i OK19. 

20. Idrett, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

Rådmannen foreslår å overføre kr 0,721 mill fra drift til investering på grunn av innkjøp av inventar og datautstyr i svømmehallen. 

21. Park og vei, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

Rådmannen foreslå å overføre kr 0,995 mill. fra drift til investering på grunn av innkjøp av inventar og datautstyr i administrasjonsbygget. 

22. Stavanger eiendom, inventar og utstyr OK19, overføres til investering

Rådmannen foreslår å overfør kr 4,254 mill. fra drift til investering på grunn av  innkjøp av inventar og datautstyr i administrasjonsbygget og svømmehallen. 

Stab og støttefunksjoner

23. Digitalisering, forprosjekt Én innbygger, én journal

Prosjektet  er både et tiltak som skal gi ny journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester og løsninger som knytter fastlege, legevakt, hjemmetjenester og andre tjenester bedre sammen med resten av helse-Norge.

24. Digitalisering, Digisos, prosjektavgift nasjonal løsning

Digisos er et samarbeidsprosjekt mellom KS, kommuner og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet skal utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no. Prosjektavgiften er kr 1,2 mill. 

25. Digitalisering, DigiHelse

Digihelse tilrettelegger for at brukere av hjemmebaserte tjenester enkelt og trygt kan kontakte helsetjenesten i kommunen. 

26. Digi Rogaland, prosjektmidler

Digi Rogaland ble av Fylkesmannen tildelt kr 3 mill. i innovasjonsmidler i 2019 til å videreføre  samordningen av digitaliseringsarbeidet for 20 kommuner i Rogaland. Ny digitaliseringsstrategi operasjonaliseres nå og flere underliggende prosjekter er i gang. 

27. Studenter, busskort

Bystyret behandlet sak 74/18 i fjor om insentiver til studenter for å melde flytting til Stavanger kommune. Det ble vedtatt en toårig prøveordning med busskort til en samlet kostnad på kr 5 mill., finansiert fra disposisjonsfondet. Som omtalt i 1. tertial er det behov for ytterligere kr 3,25 mill. for å finansiere tiltaket ut prøveperioden.

Sentrale utgifter

28. Lønnsoppgjør kapittel 4

Kostnadene til årets lønnsoppgjør for kapittel 4 antas å bli om lag kr 14 mill. høyere enn budsjettert i 2019. I årets lønnsoppgjør ble den sentrale garantilønnen hevet for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning i flere stillingsgrupper. Stavanger kommune har en høy andel med høyskoleutdannede, og økningen i garantilønnen gjør at kostnadene ved årets lønnsoppgjør blir kr 14 mill. høyere enn tidligere antatt.

29. Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte

Medio januar 2020 gjennomføres en felles kompetansebygging for alle ansatte i Finnøy, Rennesøy og Stavanger. Felles identitet og kultur skal bygges inn i én organisasjon. Dette blir samtidig en viktig markering av at alle går inn i nye Stavanger kommune fra 01.01.2020. Målet er å nå ut til så mange ansatte som mulig både mht. tid og sted. Rammen for arrangementet er satt til kr 1,75 mill. og rådmannen foreslår at dette finansieres av tidligere avsatte midler på disposisjonsfond i Stavanger kommune. Forpliktende avtaler for om lag kr 1,4 mill. gjøres alt i 2019 og budsjettet foreslås justert tilsvarende.

Stavanger utvikling KF har ved etableringen i 2016 overtatt det kommunale ansvaret for å utvikle Jåttåvågen fra industriområde til område for boliger, kontor/næring og store offentlige grøntområder og veiareal. Deponering av steinmasser i dokkene i Jåttåvågen er gjort både for områder til offentlige formål og byggeområder. Det er tidligere krevd kompensasjon for merverdiavgift også for deler av utfyllingskostnadene som kan henføres til byggeområdene. Korreksjon av tidligere terminer i 2015 og 2016 medfører rentekostnader på om lag kr 0,77 mill. som belastes bykassen. Rådmannen tilrår en budsjettjustering for å ta dekke inn merkostnadene.

30. Norsk pasientskadeerstatning

Utbetalingen av pasientskadeerstatning i offentlig helsetjeneste dekkes av de regionale helseforetakene, fylkeskommunene og kommunene. Beløpet svinger noe fra år til år. I 2019 ble Stavanger kommunes tilskuddsbeløp kr 0,38 mill høyere enn budsjettert.

31. Stavanger konserthus IKS, redusert tilskudd, kapitalkostnader

Stavanger kommune yter i 2019 et tilskudd på kr 50,6 mill., hvorav kr 9,5 mill. i driftstilskudd og kr 41,1 mill. som skal dekke kapitalkostnader knyttet til nytt konserthus. På bakgrunn av oppdatert renteprognose tilrår rådmannen å justere ned tilskuddet til kapitalkostander med kr 1 mill.

32. Rogaland brann og redning IKS, redusert tilskudd med justert eierandel

Rådmannen tilrår å justere ned driftstilskuddet til Rorgaland brann- og redning IKS med kr 1 mill. som følge av bl.a. justeringer i eierandeler ved innfasing av Stand kommune som deltaker i selskapet.

33. Stavanger boligbygg KF, økt vedlikeholdsbudsjett

Stavanger boligbygg KF har anmodet om en økning i budsjettrammen for inn- og utflytting med kr 8 mill. Rådmannen tilrår en generell økning av vedlikeholdsbudsjettet med kr 5 mill. i 2019 gjennom overføring fra bykassen. Det vises til kapittel 4.7 og bystyresak 68/19Stavanger boligbygg KF – Forvaltning av boligmassen for ytterligere informasjon.Sentrale inntekter

34. Skatteinntekter – ny prognose

Oppdatert lokal prognose for årets skatteinngang utgjør kr 5 068 mill. for Stavanger kommune og rådmannen tilrår å øke budsjetterte skatteinntekter med kr 20 mill. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

35. Inntektsutjevning – ny prognose

Oppdaterte prognoser for lokal og nasjonal skatteinngang 2019 medfører endring i inntektsutjevningen for Stavanger kommune. Med en redusert skatt per innbygger til nivået 120,2 % av landsgjennomsnittet gir dette en inntektseffekt på kr 33,0 mill. Se nærmere omtale i kapittel 4.3.

36. Tilskudd prosjektskjønn – Digi Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Stavanger kommune prosjektskjønnsmidler til Digi Rogaland. Dette mottas på vegne av flere kommuner. Se også motpost på tiltak 25.

37. Tilskudd prosjektskjønn – IKART

Fylkesmannen i Rogaland har tildelt Stavanger kommune prosjektskjønnsmidler til IKART. Prosjektet er interkommunalt og tilskuddet mottas på vegne av flere kommuner. Se også motpost på tiltak 16. 

Eksterne finanstransaksjoner

38. Forus Sportssenter – selvskyldnergaranti

Rådmannen tilrår at det tas høyde budsjettmessig for en eventuell innfrielse av kommunens garantiforpliktelse på inntil kr 93,7 mill. knyttet til Forus Sportssenter. Basert på en hovedstol på kr 85,2 mill. og eventuelle påløpte renter, anses kr 90 mill. som tilstrekkelig. Det vises til kapittel 4.7 og sak 67/19 – «Forus Sportssenter – Garantier, eierskap og drift» for ytterligere informasjon.

39. Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån

Det tilrås at budsjetterte renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse AS, justeres opp med kr 1,4 mill.  basert på oppdatert renteprognose. 

40. Kapitalkostnader, reduksjon

Rådmannen foreslår å justere ned netto kapitalkostnader med totalt kr 37,45 mill. Det vises til kapittel 4.5. for en nærmere omtale. 

41. Renteinntekter, konserninterne lån

Rådmannen tilrår å nedjustere renteinntekter fra konserninterne lån med kr 9,8 mill., som følge av lavere enn budsjettert utlån til kommunale foretak i 2018 og 2019. 

42. Kompensasjonsordninger fra Husbanken, reduserte renteinntekter

Renteinntekter fra kompensasjonsordninger foreslås nedjustert med kr 1,2 mill. basert på oppdatert renteprognose fra Husbanken.

Interne finanstransaksjoner

43. Bruk av disposisjonsfond (asyl-/integreringstilskudd)

Jamfør linje 11 og 12. Rådmannen tilrår å benytte tidligere oppsparte midler fra tilskudd til asylmottak (vertskommune) fullt ut med kr 2,3 mill. og integreringsmidler med kr 3,5 mill. Rest etter dette er kr 33,5 mill. på integreringsfondet. 

44. Bruk av disposisjonsfond (kompetanse/ansatte nye Stavanger)

Jamfør linje 29. 

45. Bruk av disposisjonsfond (digitalisering)

Jamfør linje 23, 24 og 25. 

46. Bruk av disposisjonsfond (ROP)

Jamfør linje 16. 

47. Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av busskort

Jamfør linje 27.

48. Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av garantiforpliktelse

Jamfør linje 38. 

49. Overføring fra drift til investering (Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata føres i investeringsbudsjettet)

Jamfør linje 15 

50. Overføring fra drift til investering (BMU/utstyr inventar OK19)

Jamfør linje 19, 20, 21, og 22.

51. Overføring fra drift til investering