⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2020

11 Økonomiske oversikter

Bevilgningsoversikt - drift (Skjema 1A)RegnskapReg. budsjettÅrsbudsjett
Rammetilskudd 1 260 923 1 282 813 2 802 827
Inntekts- og formueskatt 1 685 349 1 681 136 5 497 500
Eiendomsskatt 107 992 107 000 214 000
Andre generelle driftsinntekter 89 307 106 640 291 521
Sum generelle driftsinntekter 3 143 570 3 177 589 8 805 848
Sum bevilgninger drift, netto 3 253 971 3 156 245 8 550 875
Avskrivninger 166 473 111 099 333 446
Sum netto driftsutgifter 3 420 445 3 267 344 8 884 321
Brutto driftsresultat -276 874 -89 755 -78 473
Renteinntekter 29 153 66 202 242 519
Utbytter 275 957 280 133 295 600
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 3 169 00
Renteutgifter 128 044 113 026 339 077
Avdrag på lån 130 239 130 654 391 962
Netto finansutgifter 49 996 102 656 -192 920
Motpost avskrivninger 166 473 111 105 333 446
Netto driftsresultat -60 405 124 006 62 053
Disponering eller dekning av netto driftsresultat000
Overføring til investering -126 -85 580 -259 334
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond 87 789 43 982 42 785
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 81 303 158 653 154 496
Dekning av tidligere års merforbruk000
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat 168 966 117 055 -62 053
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)000
Tabell 11.1 Bevilgningsoversikt drift - Skjema 1A per 30.04 2020
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 1B - driftRegnskap
30.04.2020
Budsjett
30.04.2020
AvvikForbruk %Årsbudsjett 2020Årsprognose
ekskl. korona
Årsprognose
inkl. korona
Oppvekst og utdanning       
Stab Oppvekst og utdanning12 70313 177-47496,436 543 - -
Barnehage404 012400 1443 8681011 152 45314 30040 000
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud36 87337 296-42498,9102 0051 0001 000
Grunnskole551 244513 92237 323107,31 545 26830 00045 000
Johannes læringssenter32 53832 132406101,3115 2102 0004 500
Stavanger kulturskole13 39113 387510043 798 - -
Pedagogisk-psykologisk tjeneste18 95019 502-55297,252 312 - -
Ungdom og fritid22 63023 002-37298,457 732 - -
Helsestasjon og skolehelsetjenesten37 29737 985-68898,296 625 - -
EMbo15 83017 564-1 73490,148 807 - -
Barnevernstjenesten72 54172 778-23799,7268 7485 0005 000
Sum Oppvekst og utdanning1 218 0101 180 88937 121103,13 519 50152 30095 500
        
Helse og velferdRegnskap
30.04.2020
Budsjett
30.04.2020
AvvikForbruk %Årsbudsjett 2020Årsprognose
ekskl. korona
Årsprognose
inkl. korona
Helse- og velferdskontor100 94391 0439 900110,9278 74115 00015 000
NAV113 373104 3239 051108,7304 548 - 36 000
Fysio- og ergoterapitjenesten34 23929 6494 590115,571 659 - -
Helsehuset i Stavanger5 8235 055768115,221 118 - -
Hjemmebaserte tjenester158 134161 415-3 28098437 034 - -
Bofellesskap175 427173 3392 088101,2528 9883 0005 000
Alders- og sykehjem319 371327 064-7 69497,6947 8196 00021 000
Stavanger legevakt24 29222 2892 00310960 4663 00010 500
Rehabiliteringsseksjonen20 59022 069-1 47993,361 902 - 300
Arbeidstreningsseksjonen6 1476 10244100,715 381 - -
Boligkontoret3 0893 00188102,98 247 - -
Flyktningseksjonen39 54135 1344 407112,599 9934 0004 000
Dagsenter og avlastningsseksjonen72 08070 6541 426102208 9415 0005 000
Tekniske hjemmetjenester3 0623 493-43187,79 092 - -
Krisesenteret i Stavanger1 9882 807-81970,812 820500500
Sentrale midler levekår259 980265 777-5 79797,8-148 289 - -
Sentrale midler legetjeneste30 59631 228-63298107 917 - 8 500
Stab Helse og velferd20 92614 1596 767147,839 280 - 7 000
Sum Helse og velferd1 389 6011 368 60121 000101,53 065 65736 500112 800
        
        
By- og samfunnsplanleggingRegnskap
30.04.2020
Budsjett
30.04.2020
AvvikForbruk %Årsbudsjett 2020Årsprognose
ekskl. korona
Årsprognose
inkl. korona
Stab By- og samfunnsplanlegging3 6702 987683122,98 062 -  
Byggesaksavdelingen-6771 160-1 836-58,36 760 -  
Byutvikling7 8186 4111 40712224 941 -  
Beredskap og samfunnsutvikling-2 450-4 1561 70658,913 918 - 1 100
Kart og digitale tjenester5 7896 596-80687,817 301 -  
Sum By- og samfunnsplanlegging14 15112 9971 154108,970 982 - 1 100
        
        
Bymiljø og utbyggingRegnskap
30.04.2020
Budsjett
30.04.2020
AvvikForbruk %Årsbudsjett 2020Årsprognose
ekskl. korona
Årsprognose
inkl. korona
Stab Bymiljø og utbygging1 6692 942-1 27356,78 236 - -
Juridisk3 8604 860-1 00079,413 564 - -
Stavanger Eiendom104 031106 800-2 76997,4324 378 - 5 900
Park og vei65 57069 077-3 50794,9173 899 - 1 100
Idrett48 64446 9641 680103,6107 355 - 3 300
Vannverket-37 436-30 978-6 458120,8 - - -
Avløpsverket-54 766-50 379-4 387108,7 - 350350
Renovasjon-16 436-24 2187 78267,914010 00010 000
Plan og anlegg5 572 - 5 5720 - - -
Miljø4 3085 976-1 66872,111 036-1 000-3 000
Triangulum-2 746 - -2 7460 - - -
Sum Bymiljø og utbygging122 271131 045-8 77493,3638 6089 35017 650
        
Innbygger- og samfunnskontaktRegnskap
30.04.2020
Budsjett
30.04.2020
AvvikForbruk %Årsbudsjett 2020Årsprognose
ekskl. korona
Årsprognose
inkl. korona
Næring3 2174 057-83979,314 531 -  
Smartby6 6158 407-1 79278,727 102 -  
Politisk sekreteriat3 5633 617 - 98,510 116 -  
Kommunikasjon85 87285 875 - 100187 799 - 330
Innbyggerdialog9 40011 025 - 85,335 819 - 200
Stab Innbygger- og samfunnskontakt1 2511 326-7594,43 871 -  
Kultur3 9384 759-82182,715 923 -  
Sum Innbygger- og samfunnskontakt113 857119 066-5 20995,6295 161 - 530
        
Stab og støttefunksjonerRegnskap
30.04.2020
Budsjett
30.04.2020
AvvikForbruk %Årsbudsjett 2020Årsprognose
ekskl. korona
Årsprognose
inkl. korona
Kommunedirektør-9 7212 063-11 784-471,15 090  
Kommuneadvokat2 3142 610-29788,67 244  
Stab og støtte136 956139 538-2 58298,1342 386 - 8 000
Stab og støttefunksjoner129 549144 212-14 66389,8354 720 - 8 000
        
        
Netto renter og fond ført tjenesteomr.-78 840-45 29334174-45 717  
        
Felles inntekter og utgifter       
Sum Felles inntekter og utgifter187 694154 143-33 551122560 530  
        
Sum fordelt til drift3 175 2103 110 997-64 1801028 505 204  
Tabell 11.2 Skjema 1B per 30.04.2020
Last ned tabelldata (Excel)
 Regnskap per 30. 04.2020Budsjett 2020Oppr.budsjettRegnskap i fjor
Investeringer i varige driftsmidler183 4821 178 4581 178 458236 775
Tilskudd til andres investeringer - - 00
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper - 23 63223 632-80
Utlån av egne midler - 270 760270 76080 228
Avdrag på lån - - 047 738
Sum investeringsutgifter183 4821 472 8501 472 850364 660
     
Kompensasjon for merverdiavgift15 956136 462136 46222 154
Tilskudd fra andre9 88947 10047 1006 846
Salg av varige driftsmidler40 636132 000132 000200
Salg av finansielle anleggsmidler - - 0227
Utdeling fra selskaper - - 00
Mottatte avdrag på utlån av egne midler9565 92765 92742 165
Bruk av lån83 569637 041637 041155 017
Sum investeringsinntekter150 1461 018 5301 018 530226 609
     
Videreutlån81 372220 000220 0000
Bruk av lån til videreutlån81 372220 000220 0000
Avdrag på lån til videreutlån44 386126 220126 2200
Mottatte avdrag på videreutlån44 386126 220126 2200
Netto utgifter videreutlån--00
     
Overføring fra drift126259 334259 33463 371
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond4 21100-1
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond29 000194 986194 9860
Dekning av tidligere års udekket beløp0000
Sum overføring fra drift og netto avsetninger33 337454 320454 32063 370
     
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)0000
Tabell 11.3 Hovedoversikt investering per 30.04.2020
Last ned tabelldata (Excel)