⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.3 Rådmannens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde / sakBudsjettjustering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Skolenes økonomiske situasjon ifm. ny finansieringsmodell, jf. FSK 62/1915 000
2Frivillighetssentraler, manglende finansiering ihht. antall sentraler950
 Delsum Oppvekst og utdanning15 950
   
 Helse og velferd 
3Helgetillegg i turnus15 000
4Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd-36 170
5Helse- og sosialkontor, vekst i antall ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester8 500
6Kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester til bruker3 000
7Dagsenter avlastning - dagtilbud1 500
8Basistilskudd fastleger4 000
9Flyktningseksjonen, husleie1 000
10Sykehjem, merinntekter fra egenbetaling -9 000
11Sykehjem: Smitte, sonde og dyre medisiner2 000
12 Hillevåg/Hinna HBT, flytting fremskyndet fra 2020 til 20191 000
13Alders hvile, tilskudd til sykesignalanlegg (teknisk justering fra investering til drift)623
14Domkirkens sykehjem, eiendomsutvikling (teknisk justering fra investering til drift)3 000
 Delsum Helse og velferd-5 547
   
 By- og samfunnsplanlegging 
15Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2018)1 450
16Områdeløft Hillevåg (teknisk justering fra investering til drift)1 000
 Delsum By- og samfunnsplanlegging2 450
   
 Bymiljø og utbygging 
17Blå grønn plan (teknisk justering fra investering til drift)350
18Treforvaltningsplan (teknisk justering fra investering til drift)300
19Statusrapport skolegårder (teknisk justering fra investering til drift)100
20Prosjekt friområde (teknisk justering fra investering til drift)2 200
21Skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift)4 000
22Barnehage uteområder (teknisk justering fra investering til drift)1 000
23Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift)3 000
24Sykkelsatsing (teknisk justering fra investering til drift)2 250
25Sunde sykehjem, fasaderehabilitering (teknisk justering fra drift til investering)-12 000
26Idrettshaller, rehabiliering (teknisk justering fra drift til investering)-3 000
27Administrasjonsbygg, utbedringer-1 500
28El-bil (teknisk justering fra drift til investering)-332
 Delsum Bymiljø og utbygging-3 632
   
 Delsum tjenesteområdene9 221
   
 Sentrale utgifter 
29Lønnsreserven34 000
30Tall ships race, medseilerprogram 2019, BYS 112/18400
31Flyttekostnader Herbarium300
32Kongress og arrangementsturisme fond, Sjakk VM500
33Play Attention - dekning av kostnader for ansatte290
34Play Attention - dekning av kostnader for ungdomsskoleelever200
35Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger, finansiering av støtte til idrettsarrangement, jf FSK 70/19106
36Nye Stavanger, fornying av IT-systemer (teknisk justering fra investering til drift)17 500
 Delsum sentrale utgifter53 296
   
 Sentrale inntekter 
37Rammetilskudd iht. RNB20193 200
38Skatteinntekter 49 000
39Inntektsutjevning -52 200
40Stavanger boligbygg KF, redusert eieruttak (teknisk justering mellom bykassen og foretak)10 000
41Frikraft -8 800
42Kommunal oppreisningsordning - tilbakeførte inntekter400
 Delsum sentrale inntekter1 600
   
 Eksterne finanstransaksjoner 
43Renteinntekt - konsernkonto-5 300
 Delsum eksterne finanstransaksjoner-5 300
   
 Interne finanstransaksjoner 
44Avsetning bundne driftsfond - korrigering av for mye avsatt Botilskudd tidligere regnskapsår-9 380
45Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Play attention)-490
46Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Tall ship race - medseilerprogram)-400
47Bruk av disposisjonsfond (generelt) ((Områdeløft Hillevåg)-1 450
48Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Økt skoleramme, jf. FSK 62/19)-15 000
49Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning økes, jf FSK 70/19-106
50Bruk av disposisjonsfond (generelt)(delfinansiering av kjøp av heldøgns bo- og omsorgstjenester) -3 000
51Overføring fra drift til investering -28 991
 Delsum interne finanstransaksjoner-58 817
   
 Budsjettbalanse -
Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettendringer - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Beskrivelse av budsjettjusteringer drift

Oppvekst og utdanning

1. Stavanger-skolene

Formannskapet vedtok i sak 62/19 å avsette kr 15 mill. til skolene i Stavanger. Rådmannen har innarbeidet dette i forslag til budsjettjusteringer.

2. Frivillighetsentralene

I forbindelse med overgang fra øremerket tilskudd til finansiering av frivilligsentralene gjennom rammetilskuddet, har rådmannen ved en inkurie underfinansiert frivilligsentralene med et beløp tilsvarende kr 0,95 mill. Rådmannen foreslår at dette legges inn for derigjennom oppfylle intensjonen i bystyrets vedtak fra mai 2015 om opprettelse av frivilligsentralene i bydelene Madla, Hillevåg, Hundvåg og Tasta.

Helse og velferd

3. Helgetillegg i turnus

I forbindelse med hovedtariffoppgjøret i 2018 ble det fremforhandlet en ny modell for lørdags- og søndagstillegg som trådte i kraft fra 01.01.2019. Hensikten med ordningen er å stimulere ansatte til å arbeide flere helgetimer, og er særlig innrettet mot pleie- og omsorgssektoren. Den nye modellen gir Stavanger kommune økte lønnskostnader, helårseffekt av nye ulempetillegg helg er estimert til kr 15 mill. Rådmannen foreslår å kompensere de virksomhetene som i 2019 har økte kostnader knyttet til helgetillegg.

4. Ressurskrevende brukere, økt tilskudd

Rådmannen foreslår å øke inntektsanslaget for ressurskrevende tjenester påløpt i 2019 med kr 36,2 mill. utover dagens budsjett. Dette er en videreføring av nivået for 2018, samt en økning knyttet til økte kostnader av nye brukere og merutgifter som følge av økte kostnader for turnusarbeid i helg.

5. Helse og sosialkontor, vekst i antall ressurskrevende brukere og kjøp av tjenester

Som en konsekvens av det prognostiserte merforbruket på helse- og sosialkontorene, omtalt nærmere i kapittel 4, foreslår rådmannen å styrke rammen til helse- og sosialkontorene med kr 8,5 mill. Siden merforbruket er knyttet til de særlige ressurskrevende brukerne, må styrkingen sees i sammenheng med den økte refusjonsinntekten fra staten, omtalt i punkt 4.

6. Kjøp av bo- og omsorgstjenester til bruker

Stavanger kommune hadde fram til og med oktober 2018 avtale med en privat leverandør om levering av heldøgns bo- og omsorgstjenester til en bruker. Avtalen utløp da bruker fikk tilbud om opphold i et kommunalt bofellesskap. Tilbudet ble imidlertid avslått og bruker ble boende hos leverandøren.  Ved avslaget opphørte kommunens ansvar for bruker både økonomisk og juridisk. Etter klagebehandling hos fylkesmannen og behandling i to rettsinstanser er det nå enighet om overføring av bruker til kommunalt bofellesskap. Det er på denne bakgrunn inngått avtale mellom kommunen og leverandøren om dekning av leverandørens lønnsutgifter knyttet til tjenester til bruker i perioden november 2018 til mai 2019 med til sammen kr 3 mill. Kostnadene dekkes over disposisjonsfond (generelt).

7. Dagsenter og avlastning – dagtilbud

Seksjon dagtilbud har de siste årene hatt en vekst i bistandsbehovet til tjenestemottakerne, uten at budsjettrammen har vært justert tilsvarende. Økt bistandsbehov skyldes blant annet vekst i antall brukere med aldersmessige helseutfordringer, samt en økning i utfordrende atferd. Økt bistandsbehov hos brukerne av dagtilbud må også sees i sammenheng med økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Rådmannen foreslår derfor at budsjettrammen til seksjon dagtilbud styrkes med kr 1,5 mill. 

8. Basistilskudd til fastleger

Innbyggertilskudd til kommunene økte i statsbudsjettet for 2019 som følge av inntektsoppgjøret for fastlegene. Fastlegene ble kompensert for nye, myndighetspålagte oppgaver ved at basistilskuddet som er et årlig beløp kommunene betaler for hver listeinnbygger ble økt. Økningen ble iverksatt fra 1. juli 2018.  Midlene er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelsetjenesten. Den kommunale budsjettposten til utbetaling av basistilskuddet til fastlegene ble ikke justert for denne kostnadsøkningen. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide kr 4 mill. i 2019 til dette formål.

9. Flyktningseksjonen – husleie

Saksbehandlingen tilknyttet introprogrammet er flyttet fra Johannes læringssenter til Flyktningseksjonen, og medarbeidere som jobber i forhold til dette er flyttet organisatorisk. Dette har ført til behov for utvidet leie av lokaler. Dette gjør at husleien er ventet å øke med kr 1 mill.

10. Sykehjem – merinntekter fra egenbetaling

Regnskapsresultat per 1. tertial viser at egenbetaling sykehjem er kr 4,4 mill., høyere enn budsjettert. Det forventes derfor en merinntekt på anslagsvis kr 9 mill. ved årets slutt.

11. Sykehjem – smitte, sonde og dyre medisiner

Gjennom hele 2018 økte kostnaden til smitte, sonde og dyre medisiner. Økningen skyldes i stor grad en økning av pasienter som kommer fra sykehus med smitte, i tillegg til dyrere medisiner. I løpet av 1.tertial 2019 fortsetter økningen, og vi forventer derfor et merforbruk på kr 2 mill. per 31.12.2019. Rådmannen foreslår at budsjettet styrkes med kr 2 mill.

12. Hillevåg/Hinna HBT – flytting fremskyndet fra 2020 til 2019

I HØP 2019 –2022 tok man høyde for at Madla/Tjensvoll HBT flyttet i 2019, mens Hillevåg og Hinna flyttet i 2020, og la inn budsjettmidler deretter. Nå er skjer flyttingen i slutten av 2019 i stedet. Rådmannen foreslår derfor å styrke rammen med kr 1 mill. for å dekke utgiftene til flyttingen i 2019. Midlene som ligger i 2020 kan justeres ned i HØP 2020-2023.

13. Alders hvile, tilskudd til sykesignalanlegg (teknisk justering fra investering til drift)

For å dekke innkjøp av signalanlegg ved Alders hvile foreslås det å utbetale et tilskudd tilsvarende kostnaden på kr 0,623 mill. Midlene tas av prosjektet Nye signalanlegg ved sykehjemmene og omdisponeres til driftsbudsjettet. 

14. Domkirkens sykehjem, eiendomsutvikling (teknisk justering fra investering til drift)

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 3 mill. i 2019 og kr 2 mill. i 2020 til driftsbudsjettet og utbetales til Domkirkens sykehjem.

By- og samfunnsplanlegging

15. Områdeløft Hillevåg (prosjektmidler drift som ikke ble brukt i 2018)

Planen for «Områdeløft Hillevåg» ble vedtatt i desember 2018. Siden denne ble vedtatt sent på året, tok det tid å iverksette arbeidet og det gjensto dermed kr 1,45 mill. i driftsbudsjettet ved årets slutt. For å oppfylle planen for «Områdeløft Hillevåg» bør driftsbudsjettet for 2019 økes med tilsvarende beløp. 

16. Områdeløft Hillevåg (teknisk justering fra investering til drift)

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 1 mill. til driftsbudsjettet. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter.

Bymiljø og utbygging

17. Blå grønn plan (teknisk justering fra investering til drift)

Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre 0,35 mill. fra investering til drift.

18. Treforvaltningsplan (teknisk justering fra investering til drift)

Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre 0,30 mill. fra investering til drift.

19. Statusrapport skolegårder (teknisk justering fra investering til drift)

Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre 0,1 mill. fra investering til drift.

20. Prosjekt friområder (teknisk justering fra investering til drift)

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering i 2018 ble det avklart at lønn til 3 stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet.

Det foreslås å overføre kr 2,2 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

21. Skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift)

Det er avsatt kr 6 mill. på investeringsbudsjettet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

22. Barnehage uteområder (teknisk justering fra investering til drift)

Det er avsatt kr 2,5 mill. på investeringsbudsjettene, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

23. Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift)

Investeringsbudsjettet er på kr 8 mill. Deler av arbeidet er begrenset til reasfaltering som i følge regnskapsforskriften skal belastes drift. Kr 3 mill. foreslås overført til driftsbudsjettet. 

24. Sykkelsatsing (teknisk justering fra investering til drift)

I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene.

25. Sunde sykehjem, fasaderehabilitering (teknisk justering fra investering til drift)

Rådmannen foreslår at det overføres kr 12 mill. til prosjekt Rehabilitering inst./bofellesskap for å dekke investeringskostnader for fasaderehabilitering på Sunde sykehjem. Teknisk budsjettjustering. (Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som investering). 

26. Idrettshaller, rehabilitering (teknisk justering fra investering til drift)

Flere av årets planlagte tiltak i idrettshaller er påkostninger, særlig iforhold til energisparing. Rådmannen foreslår å overføre kr 3 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet. Teknisk budsjettjustering (Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som investering). 

27. Administrasjonsbygg, utbedringer

Det planlegges å gjennomføre rehabilitering samt økte sikkerhetstiltak for ansatte i Kongsgt. Deler av utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering. 

28. El-bil (teknisk justering fra investering til drift)

 Det foreslås å overføre 0,332 mill. fra drift til investering til prosjekt EL-biler Park og vei.

Sentrale utgifter

29. Lønnsreserven

Det er budsjettert med en lønnsvekst på 3,15 % i 2019, men årets lønnsoppgjør vil trolig komme på 3,25 %. Videre har det kommet ny informasjon som gjør at anslag for lønnsoverheng brukt ved beregning av lønnsreserven reduseres fra 1,6 % til 0,6 %. Reduksjon av lønnsoverheng fører til økt finansieringsbehov. Ut over oppjustert lønnsvekst og redusert lønnsoverheng, ble det ved behandling av HØP 2019-2022 vedtatt reduksjon i lønnsreserven som det nå er behov for å reversere. Rådmannen foreslår å øke lønnsreserven som er satt av til lønnsoppgjøret 2019 med kr 34 mill., for å sikre et kompensasjonsnivå i driftsrammene som er i tråd med forventet lønnsvekst.

30. The Tall Ship Race

I forbindelse med årsavslutningen 2018, har rådmannen avsatt midler til medseilerprogram. Medseilerprogrammet administreres av Ungdom og Fritid, og det er laget en plan på bruk av disse midlene i perioden 2019 til 2022. For 2019 innebærer planen at det brukes kr 0,4 mill. av midlene på medseilerfondet, resten av midlene vil trolig benyttes i 2022. Rådmannen foreslår derfor å innarbeide bruk av kr 0,4 mill. til medseilerprogrammet i 2019.

31. Flyttekostnader Herbarium

Administrasjonsbygget «Herbarium» vil være klart til innflytting ved årsskiftet 2019/2020. Bygget skal gi plass til 220 ansatte i blant annet Støtte og utvikling, Strategi og styring og Oppvekst og utdanning. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 0,3 mill. til foreløpige flyttekostnader i 2019.

32. Kongress og arrangementsturisme, sjakk VM

Det foretas en teknisk justering på kr 0,5 mill.  ifm. strategi/prosjektplan for sjakk VM-2020 til Stavanger, jf. tekstvedtak i HØP 2019-2022.

33. Play Attention – dekning av kostnader for ansatte og ungdomsskoleelever

Arrangement Play Attention ble gjennomført 4. januar i år, jf. FSK 128/18. Finansieringen ble avklart i tertialrapporten per 31.08.2018 gjennom dekning fra disposisjonsfondet merket «Tiltak rettet mot ansatte i Nye Stavanger» med inntil kr 0,3 mill. ad rabatterte konsertbilletter for ansatte, og med midler i egen budsjettramme ad skolekonsert. Faktura ble bokført i 2018-regnskapet med hhv. kr 0,29 mill. og kr 0,2 mill. og deretter anordnet til 2019. Fondet ble imidlertid redusert i 2018 og skolens oppsparte midler i 2018 inngikk i kommunens mindreforbruk ved regnskapsavleggelsen. Følgelig foreslår rådmannen å disponere mindreforbruket i 2018 i 2019 med kr 0,49 mill. fra disposisjonsfondet til å dekke disse utgiftene.

34. Play Attention – dekning av kostnader for ungdomsskoleelever

Se beskrivelse i budsjettjustering nr 33.

35. Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning, støtte til idrettsarrangement

Formannskapet behandlet 23. mai 2019 sak 70/19 om støtte til idrettsarrangement. Den samlede støtten er kr 106.000 større enn disponibelt beløp. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen slik at formannskapets tilleggsbevilgninger er fullfinansiert.

36. Nye Stavanger, fornying av IT-systemer (teknisk justering fra investering til drift)

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger har avsatt en investeringsramme på kr 21,25 mill. i perioden 2017-2021 til større investeringer og anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingen.  I forbindelse med den digitale sammenslåingen av kommunene er det benyttet robotteknologi samtidig som det i mindre grad enn forventet har vært nødvendig å anskaffe nye IT-systemer. Dette har ført til lavere investeringskostnader enn planlagt, men medfører at arbeidet i stedet gjennomføres gjennom tjenestekjøp som skal belastes driftsbudsjettet. Det er derfor behov for å styrke driftsbudsjettet med deler av finansieringen som er avsatt til investeringer. Rådmannen foreslår å omdisponere kr 17,5 mill. fra investering til drift av investeringsmidlene som ble avsatt i investeringsbudsjettet til anskaffelser og fornying av IT-systemer med en totalramme på kr 20 mill.

Investeringsutgifter på kr 0,706 mill. i 2018 ble midlertidig finansiert av ubundne investeringsfond tilhørende «gamle» Stavanger kommune. Rådmannen foreslår derfor å overføre kr 0,706 mill. fra øremerkede midler tilhørende nye Stavanger til ubundne investeringsfond «gamle» Stavanger kommune for å dekke opp kostnadene fra 2018.

Sentrale inntekter

37. Rammetilskudd i henhold til RNB2019

Rådmannen foreslår å justere budsjettet iht. foreliggende endringer slik at rammetilskuddet netto reduseres med kr 3,2 mill.

38. Skatteinntekter

Med bakgrunn i informasjonen i foreliggende stund, og som er nærmere redegjort for i kapittel 4.3, foreslår rådmannen en samlet nedjustering av skatteinngangen med kr 49 mill., hvilket vil gi en skattevekst i 2019 på 2,1 %.

39. Inntektsutjevning

Oppdaterte innbyggertall per 01.01.2019 og regjeringens nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge vil redusere inntektsutjevningen med om lag kr 23 mill. dersom skattebudsjettet i Stavanger kommune videreføres som opprinnelig vedtatt. Rådmannens nye lokale skatteprognose vil redusere inntektsutjevningen ytterligere med vel kr 29 mill. Samlet innebærer oppdaterte prognoser lokalt og sentralt en nedjustering på kr 52,2 mill.

40. Stavanger boligbygg KF, redusert eieruttak (teknisk justering mellom foretaket og bykassen)

Stavanger boligbygg KF har foreslått å omdisponere investeringsinntekter på kr 10 mill. til vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet. Denne omdisponeringen utløser et behov for tekniske budsjettjusteringer mellom foretaket og bykassen. Foretaket foreslår å overføre kr 10 mill. i investeringsinntekt til bykassens investeringsbudsjett. Dette gir grunnlag for å redusere overføringene fra drift til investering i bykassen med kr 10 mill. (jf. linje 51 og 52 i tabell 2.2.), som igjen gir grunnlag for å redusere budsjettert eieruttak med kr 10 mill. (jf. linje 38 og 47 i tabell 2.3).  Foretaket vil på denne måten kunne øke vedlikeholdsbudsjettet. Rådmannen anser ikke dette som en langsiktig løsning for å sikre nødvendig vedlikehold, og tilrår at en slik omdisponering foretas kun i 2019. Det vises til kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap for en nærmere omtale av de foreslåtte budsjettjusteringene.

41. Frikraft

Det er budsjettert med kr 14 mill. i refusjon knyttet til disponering av frikraft i 2019. Frikraften disponeres i 1. og 4. kvartal. Per 1. kvartal er det mottatt kr 11,5 mill. i refusjon. På bakgrunn av revidert prognose for kraftpriser foreslås det å øke budsjettert refusjon i 2019 med kr 8,8 mill.

42. Kommunal oppreisningsordning – tilbakeførte inntekter

Stavanger kommune har stått ansvarlig for det interkommunale sekretariatet for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Ordningen ble avsluttet i 2018 og deltakerkommunene sluttfakturert. Anordnede inntekter i 2015 og 2016 ble ikke tilbakeført. Dette er gjort nå i 2019 og framkommer således som en netto kostnad i 2019 mot tidligere mindreforbruk i regnskapet. Rådmannen foreslår å dekke dette inn gjennom en budsjettjustering på kr 0,4 mill. i første tertial 2019.

Eksterne finanstransaksjoner

43. Renteinntekt – konsernkonto

Renteutviklingen er av betydning for kommunens renteinntekter/-utgifter. I Handlings- og økonomiplan 2019-2022 er det budsjettert med netto kapitalkostnader på kr 536 mill. i 2019. Rådmannen tilrår å justere opp renteinntekter fra konsernkonto med kr 5,3 mill., med utgangspunkt i prognose for gjennomsnittlig likviditet i 2019.

Interne finanstransaksjoner

44. Avsetning bundne driftsfond – korrigering av for mye avsatt botilskudd tidligere regnskapsår

Tilskudd fra Husbanken til etablering og tilpasning ble ved en inkurie avsatt to ganger ved regnskapsavslutningen 2018. Dette har medført at regnskapsmessig mindreforbruk 2018 ble kr 9,4 mill. for lavt. Feilen er korrigert i regnskap 2019 og rådmannen foreslår å disponere disse midlene i denne tertialrapporten.

45. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Play attention)

Jamfør linje 33 og 34.

46.  Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Tall ship race – medseilerprogram)

Jamfør linje 29.

47. Bruk av disposisjonsfond (generelt) ((Områdeløft Hillevåg)

Jamfør linje 14.

48. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Økt skoleramme, jf. FSK 62/19)

Jamfør linje 1.

49. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Formannskapets reserverte tilleggsbevilgning)

Jamfør linje 35

50. Bruk av disposisjonsfond (generelt) (Kjøp av bo- og heldøgnsomsorgstjenester)

Jamfør linje 6.

51. Overføring fra drift til investering

De totale overføringene fra drift til investering reduseres med kr 28, 991 mill.