⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Rådmannens forslag til budsjettjustering – investering

Nr.Kostnadsendring/Nytt prosjektBudsjettjustering
1Stavanger idrettshall, garderober/fasade-3 100
2Gautesete skole12 000
3Lunde skole1 400
4Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum1 400
5Bymiljøpakke - Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole300
6Nylund skole1 000
7Nytorget1 000
8Kunstgressbane Kvaleberg2 500
9Kunstgressbane Vassøy3 000
10Bekkefaret kirke, rehabilitering300
11Trådløst nettverk i barnehager og SFO1 900
12Inventar til fire rehabiliterte sykehjem5 000
13Herbarium5 000
14Erichstrupsgate, mulighetsstudie500
 Delsum32 200
   
Nr. Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdriftBudsjettjustering
15Gautesete skole7 200
16Nytt datanettverk for tekniske løsninger300
17Energitiltak - klimasatsninger950
18Lunde skole, oppgradering av skolegård4 500
19Cricketbane5 500
20Kongsgata16 000
21Gang-/sykkelsti Austre Åmøy4 700
22Elbil-lading på gatelys2 000
23Kunstgressbane Kvaleberg5 700
24Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering400
25Kunstgressbane Vassøy2 000
26Nye signalanlegg ved sykehjemmene1 100
27Hinna garderobebygg10 000
28Schancheholen brannstasjon-28 000
29Lervig brannstasjon-28 000
30Madlamark skole-58 000
31Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemning-19 000
32Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger-60 000
33Avsetning til ubundne investeringsfond132 650
34Fasaderehabilitering Sunde sykehjem12 000
35Rehabilitering av idrettshaller3 000
36Utbedring av administrasjonsbygg1 500
37El-bil332
38Blå grønn plan-350
39Treforvaltningsplan-300
40Statusrapport skolegårder-100
41Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder-4 000
42Barnehagene uteområder-1 000
43Asfaltering-3 000
44Sykkelstrategi-2 250
45Prosjekt friområde-2 200
46Oveføring fra investering til drift - tilskudd alders Hvile-623
47Kongress og arrangementsturisme fond Sjakk VM-500
48Overføring fra investering til drift - Nye stavanger-17 500
49Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem - overføring til drift-3 000
50Områdeløft Hillevåg-1 000
51Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak)-10 000
 Delsum-28 991
   
 Sum endring investeringsutgifter3 209
   
Nr.FinansieringBudsjettjustering
52Endring i overføring fra drift til investering28 991
53Tilskudd fra Husbanken10 000
54Bruk av ubrukte lånemidler-42 200
 Sum finansiering-3 209
 Udekket/udisponert -
Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

1. Stavanger idrettshall, garderober/fasade

Prosjektet har en kostnadsramme på kr 44 mill. Kostnadsoppstilling etter anbud viser at forventet prosjektkostnad blir ca. kr 3,1 mill. lavere enn først antatt. Det foreslås å nedjustere rammen med kr 3,1 mill.

2. Gautesete skole

Rehabiliteringen av Gautesete skole har medført økte kostnader grunnet uforutsette forhold. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp som medførte at fasadene måtte rives.  Melding om økte kostnader ble behandlet i KMU 19. februar 2019 sak 35/19. Rådmannen foreslår avsette kr 12 mill. til finansiering av prosjektet.

3. Lunde skole

Prosjektet har en ramme på kr 28 mill. Som følge av økte utgifter til omprosjektering av flere viktige funksjoner som bl.a. ventilasjonsanlegg og det elektriske anlegg har viser sluttregnskapet et merforbruk på kr 1,4 mill. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,4 mill. til fullfinansiering av prosjektet.

4. Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum

Rådmannen foreslår å avsette kr 1,4 mill. til gasskjele knyttet til energisentral Stavanger forum. For å ha nok kapasitet til å oppfylle inngåtte leveringsavtaler er det nødvendig å utvide anlegget med en ekstra gasskjele utover de to som er på plass.

5. Bymiljøpakke – Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole

Refusjon av utgiftene til prosjekter som finansieres gjennom bymiljøpakken er eks. mva. I Stavanger kommune er alle investeringsprosjektene bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar inntektsføres sentralt for investeringer. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Rådmannen foreslår at det settes av kr 0,3 mill. til prosjektet.

6. Nylund skole

Rehabilitering av uværskuret ved Nylund skole, var ute på anbud høsten 2018. Innkomne anbud viser at kostnadene for gjennomføring av prosjektet vil komme på kr 6,85 mill. Rådmannen foreslår å avsette kr 1 mill. til finansiering av prosjektet. 

7. Nytorget

I kjølvannet av avholdt plan- og designkonkurranse for Nytorget er det behov for å avsette midler til forberedelse av prosjektet og gjennomføring av strakstiltak i forhold til mur og trær. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 1 mill. til prosjektet i 2019. 

8. Kunstgressbane Kvaleberg

Prosjektet har en ramme på kr 6 mill. I sak 103/18 til KMU ble det vedtatt at det skal prøves ut kunstgress uten fyll av gummigranulat med en kostnadsramme på kr 7,5 mill. ved at spillemidler legges til rammen. Etter innhenting av anbud viser det seg at kostnadene for omlegging med anlegg for å sikre at gummigranulat ikke kommer på avveie samt lysanlegg vil komme på kr 8,5 mill., herunder kr 2,5 mill. i spillemidler. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 2,5 mill. til finansiering av prosjektet.

9. Kunstgressbane Vassøy

Prosjektet har en opprinnelig ramme på kr 4 mill. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 3 mill. til prosjektet som er forskuttering av spillemidler på kr 2,5 mill.  og en merkostnad på kr 0,5 mill. etter ny kalkyle. Prosjektet ferdigstilles i 2019 istedenfor i 2020.

10. Bekkefaret kirke, rehabilitering

Sluttregnskap for rehabilitering av Bekkefaret kirke ble lagt fram til KMU i sak 80/19. Sluttregnskapet viser et merforbruk i forhold til godkjent budsjett på kr 0,3 mill. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,3 mill. til fullfinansiering av prosjektet. 

11. Trådløst nettverk i barnehager og SFO

Det er satt av et budsjett på kr 4,8 mill. til tilrettelegging av trådløst nettverk i barnehager og SFO. I gjennomgang av alle barnehager er det avdekket at i flere av barnehagene må dataskap byttes/flyttes for at nettet skal fungere. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,9 mill. til prosjektet.

12. Inventar til fire rehabiliterte sykehjem

Rehabilitering av badene på sykehjemmene; Vågedalen, Slåtthaug, Sunde og Haugåstunet er finansiert ved statlige tiltaksmidler og prosjektet ble ferdigstilt i 2018.Det ble ikke avsatt midler til utskifting av inventar på linje med totalrehabiliteringer. Rådmannen foreslår å avsette kr 5 mill. til å ferdigstille rehabiliteringen.

13. Herbarium

Herbarium skal gi plass til om lag 220 ansatte i blant annet Støtte og utvikling, Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 5 mill. i 2019 og kr 9,85 mill. i 2020 til investeringer knyttet til flyttingen, herunder møblering, it-kostnader og diverse tilleggskostnader på bygget.

14. Erichstrupsgate, mulighetsstudie

Det forslås å gjennomføre en mulighetsstudie for bruk av Erichstrupsgate 21, hvor Stavanger hjemmehjelp tidligere hadde lokaler. Lokalene trenger omfattende rehabilitering. Rådmannen foreslår at det settes av kr 0,5 mill. til prosjektet.

Budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

15. Gautesete skole

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

16. Nytt datanettverk for tekniske løsninger

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.

Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

17. Energitiltak – klimasatsninger

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme. 

18. Lunde skole, oppgradering av skolegård

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme. 

19. Cricketbane

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme. 

20. Kongsgata

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme. 

21. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme. 

22. Elbil lading på gatelys

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.

23. Kunstgressbane på Kvaleberg

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme. 

24. Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering

Det er behov for en utbedring av heis på Blidensol sykehjem. For å ha mulighet til å dekke kostnaden foreslås det å disponere kr 0,4 mill. i 2019 mot en tilsvarende reduksjon i 2020. 

25. Kunstgressbane Vassøy

Justering i henhold til finansiell fremdrift. I HØP 2019-2020 er midlene satt av til formålet i 2020, men anskaffelsen skal foregå i 2019. Midlene foreslås disponert i 2019 mot tilsvarende reduksjon i 2020.

26. Nye signalanlegg ved sykehjemmene

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. 

27. Hinna garderobebygg

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.

Det vil disponeres midler fra prosjektene Hinna garderobebygg (kr 2 mill.)  og Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) (kr 8 mill.). Dette skyldes at tomtekostnadene i 2018 ikke ble regnskapsført på prosjektet hvor budsjettmidlene lå. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektenes totale kostnadsramme.

28. Schancheholen brannstasjon

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

29. Lervig brannstasjon

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

30. Madlamark skole

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

31. Solborg-prosjektet

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

32. Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger

Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme. 

33. Avsetning til ubundne investeringsfond (jf. linje 15-32)

Ubrukte midler jf. budsjettjusteringene i linje 15 til 32 avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023.

Overføringer mellom investering og drift

34. Fasaderehabilitering Sunde sykehjem

Rådmannen foreslår at det overføres kr 12 mill. til prosjekt Rehabilitering inst./bofellesskap for å dekke investeringskostnader for fasaderehabilitering på Sunde sykehjem. Teknisk budsjettjustering. (Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som investering).

35. Rehabilitering av idrettshaller

Flere av årets planlagte tiltak i idrettshaller er påkostninger, særlig i forhold til energisparing. Rådmannen foreslår å overføre kr 3 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet. Teknisk budsjettjustering. (Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som investering). 

36. Utbedring av administrasjonsbygg

Det planlegges å gjennomføre rehabilitering samt økte sikkerhetstiltak for ansatte i Kongsgt. Deler av utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering.

37. El-bil, park og vei

Det foreslås å overføre 0,332 mill. fra drift til investering til prosjekt EL-biler Park og vei. 

38.– 40.

Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre kr 0,75 mill. fra investering til drift.

41. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder

Det er avsatt kr 6 mill. på investeringsbudsjettet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).

42. Barnehagene uteområder

Det er avsatt kr 2,5 mill. på investeringsbudsjettene, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold). 

43. Asfaltering

Investeringsbudsjettet er på kr 8 mill. Deler av arbeidet er begrenset til reasfaltering som i følge regnskapsforskriften skal belastes drift. Kr 3 mill. foreslås overført til driftsbudsjettet. 

44. Sykkelstrategi

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene 

45. Prosjekt friområde

I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering i 2018 ble det avklart at lønn til 3 stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet.

Det foreslås å overføre kr 2,2 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.

46. Tilskudd Alders Hvile

For å dekke innkjøp av signalanlegg ved Alders hvile foreslås det å utbetale et tilskudd tilsvarende kostnaden på kr 0,623 mill. Midlene tas av prosjektet Nye signalanlegg ved sykehjemmene og omdisponeres til driftsbudsjettet.

47. Tilskudd til Sjakk VM

Det forslås en teknisk budsjettjustering på kr 0,5 mill. i tråd med tekstvedtak om midler til planlegging av Sjakk VM. Midlene tas fra Kongress og arrangementsfondet.

48. Nye Stavanger

Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger har samlet avsatt en investeringsramme på kr 21,25 mill. i perioden 2017-2021 til større investeringer og anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger når kommunene slås sammen. Mye av den digitale sammenslåingen var planlagt gjennomført gjennom tjenestekjøp fra systemleverandørene, men blir i stedet gjennomført ved hjelp av robotteknologi. Samtidig har det, i mindre grad enn forventet, vært nødvendig å anskaffe nye IT-systemer. Dette har ført til lavere investeringskostnader enn planlagt, men høyere kostnader til tjenestekjøp som skal belastes driftsbudsjettet. Det er derfor behov for å styrke driftsbudsjettet med deler av finansieringen som er avsatt til investeringer.

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 17,5 mill. fra investering til drift av investeringsmidlene som ble avsatt i investeringsbudsjettet til anskaffelser og fornying av IT-systemer med en totalramme på kr 20 mill.

Investeringsutgifter på kr 0,706 mill. i 2018 ble midlertidig finansiert av ubundne investeringsfond tilhørende «gamle» Stavanger kommune. Rådmannen foreslår derfor å overføre kr 0,706 mill. fra øremerkede midler tilhørende nye Stavanger til ubundne investeringsfond «gamle» Stavanger kommune for å dekke opp kostnadene fra 2018.  

49. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 3 mill. i 2019 og kr 2 mill. i 2020 til driftsbudsjettet og utbetales til Domkirkens sykehjem.

50. Områdeløft Hillevåg

Rådmannen foreslår å omdisponere kr 1 mill. til driftsbudsjettet. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter.

51. Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak)

Stavanger boligbygg KF har foreslått å omdisponere investeringsinntekter på kr 10 mill. til vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet. Denne omdisponeringen utløser et behov for tekniske budsjettjusteringer mellom foretaket og bykassen. Foretaket foreslår å overføre kr 10 mill. i investeringsinntekt til bykassens investeringsbudsjett. Dette gir grunnlag for å redusere overføringene fra drift til investering i bykassen med kr 10 mill. (jf. linje 51 og 52 i tabell 2.2.), som igjen gir grunnlag for å redusere budsjettert eieruttak med kr 10 mill. (jf. linje 38 og 47 i tabell 2.3).  Foretaket vil på denne måten kunne øke vedlikeholdsbudsjettet. Rådmannen anser ikke dette som en langsiktig løsning for å sikre nødvendig vedlikehold, og tilrår at en slik omdisponering foretas kun i 2019. Det vises til kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap for en nærmere omtale av de foreslåtte budsjettjusteringene.

Finansiering

52. Endring i overføring fra drift til investering

De totale overføringene fra drift til investering reduseres med kr 28, 991 mill.

53. Tilskudd fra Husbanken

Det er budsjettert med kr 10 mill. i inntekt for 2019 for tilskudd knyttet til Oddahagen. Midlene ble utbetalt i 2018, så budsjettet for 2019 reduseres tilsvarende.

54. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt reduksjon av forventet tilskudd fra Husbanken vil finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 42,2 mill. som rådmannen foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2018. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2019.