⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

Bystyrets vedtak

Bystyrets vedtak i sak 68/18, 18. juni 2018, justert i sak 78/18, 3. september 2018:

1. Tertialrapportering per 30.04.2018 tas til orientering.

2. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2

Investeringer og punkt 2.3 Drift med følgende tillegg:

Inndekningen tas ved redusert overføring fra drift til investering på kr 560.000, slik at linje 27 i tabell 2.2 og bystyrets endring blir til sammen kr 14,61 mill. Låneopptaket i investeringsbudsjettet økes som følge av dette med kr 560.000. Totalt låneopptak (ekskl. Startlån og videreutlån til kommunale foretak) i 2018 ifm. finansiering av egne investeringer, blir på kr 291,56 mill.

3. Endring av gebyrer og egenbetalinger vedtas i tråd med rådmannens forslag i punkt 2.4.

4. Bystyret ber om orientering om hvilke tiltak som er satt her for å redusere sykefraværet og hvilke nye tiltak som vurderes»

5. Investering: Det bevilges kr 0,5 mill. til innkjøp av bossdunker som Big Belly eller tilsvarende smarte løsninger jfr. Ny strategi for avfallshåndtering i parker og friområder. Inndekning tas fra ubundne investeringsfond linje 28 i tabell 2.2.

Vedtatte budsjettjusteringer drift 1.tertial 2018

Merutgifter/mindreinntekter er positive tall. Mindreutgifter/merinntekter er negative tall.

NrOmråde /sakBudsjettjustering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Grunnskole, Chromebooks 1.-4. trinn16 000
EndringGrunnskole, Chromebooks 1.-4. trinn økning4 000
 Helse og velferd 
2Helse og sosialkontorene, kjøpte tjenester16 000
3Ressurkrevende tjenester, økt tilskudd fra staten-10 000
4Velferdsteknologi, leasing av digitale trygghetslarmer (teknisk justering fra investering til drift)1 000
5Demenslandsbyen, prosjektstilling1 200
6Kommunal egenandel VTA plasser, 12 nye plasser 400
7Avsatte midler til bosetting av flyktninger-12 000
 By og samfunnsplanlegging 
8Geomatikk AS - digitalisering av bygge- og planarkivet1 000
 Bymiljø og utbygging 
9Idrett, Madlamark skolebasseng400
10Idrett, drift av Tennishallen500
11Idrett, leie SR-Bank Arena (Viking stadion)1 400
12Stavanger eiendom, endrede ansvarsforhold6 300
13Blå grønn plan, treforvaltningsplan og bykatalogen (teknisk justering fra investering til drift)850
14Brannsikringstiltak trehusbebyggelsen (teknisk justering fra investering til drift)1 500
15Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift)3 000
16Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift)3 000
17Sykkelstrategi (teknisk justering fra investering til drift)1 700
EndringOverføring til Hundvåg bydelsutvalg - leie av Rosenberghallen til idrettsformål60
   
 Innbygger og samfunnskontakt 
18Utbetaling fra vekstfondet, UIS og Nordic Edge AS3 200
19Smartby, ulike prosjekter (teknisk justering fra investering til drift)3 000
EndringStyrkning av tilskudd drift MUST500
 Delsum tjenesteområdene38 450
   
 Sentrale utgifter 
20Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet100
21Lønnsreserve, udisponerte midler fra helårseffekt av oppgjør 2017-3 000
 Delsum sentrale utgifter-2 900
   
 Sentrale inntekter 
22Rammetilskudd, økt inntekt-4 500
23Inntektsutjevning, redusert inntekt2 300
24Skjønnsmidler til Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet-100
 Delsum sentrale inntekter-2 300
   
 Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond 
25Bruk av generelt disposisjonsfond-16 000
EndringBruk av generelt disposisjonsfond-4 000
26Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)-3 200
27Redusert overføring fra drift til investering-14 050
EndringRedusert overføring fra drift til investering-560
 Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond-33 250
   
 Sum balanserte budsjettjusteringer 0
Last ned tabelldata (Excel)

Vedtatte budsjettjusteringer investering 1. tertial 2018

Nr.Kostnadsendringer/nye prosjekterBudsjettjustering
1Blidensol sykehjem, kjøp 35 000
2Lervig sykehjem, mindrekostnad -13 000
3Hagltårnet AS, innfrielse av gjeld i DNB 37 000
4Flørli, fullføring av nytt anlegg for kloak og drikkevann 522
5Kannik skole (utvidelse), merkostnad 750
6Boligprosjektet Kari Trestakkvei, merkostnad 750
7Dom ang. kaien ved Sirikjær 5 000
8Gamlingen,merkostnad 4 000
9Energitiltak på kommunale bygg 3 800
10Stavanger rådhus (mulighetstudie), merkostnad 500
11Godeset skole, midlertidige lokaler 2 000
12Langøy kai, merkostnad 2 000
13Nye Tou byggetrinn, merkostnad 3 000
14Skeie skole (modulbygg), mindrekostnad -1 300
15Bofellesskap UH 2*8, endring av prosjektet-
EndringBossdunker 500
 Delsum 80 522
   
Nr.Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdriftBudsjettjustering
16Overføring fra investering til drift, tekniske justeringer 
16aBrantiltak -1 500
16bBlå grønn plan -350
16cTreforvaltning -300
16dBykatalog -200
16eFriområder -3 000
16fAsfaltering -3 000
16gsykkelstrategi -1 700
16hVelferdsteknologi -1 000
16iSmartby -3 000
17Olav Kyrres gate 19, justering mht. finansiell fremdrift 43 100
18Bekkefaret kirke, justering mht. finansiell fremdrift 13 000
19Kapitalforhøyelse, Forum, justering mht. finansiell fremdrit 5 000
20Folkebadet (mulighetstudie), justering mht. finansiell fremdrift 2 700
21Hundvåg skole, justering mht. finansiell fremdrift 7 400
22Mulighetsstudie rådhuset, justering mht. finansiell fremdrift 2 000
23Korrigering av balanseføring av 2 boliger mellom boligforetaket og bykassen 5 000
24Ishockyvant, Stavanger ishall, justering mht. finansiell fremdrift 4 000
25Hundvåg kirke, justering mht. finansiell fremdrift 3 000
26Stokka barnehage (utstyr), justering mht finansiell fremdrift 1 000
 Delsum 72 150
   
 Sum endring investeringsutgifter 152 672
   
Nr.FinansieringBudsjettjustering
27Reduksjon i overføringer fra drift til investering -14 050
EndringReduksjon i overføringer fra drift -560
28Bruk av ubundne investeringsfond 11 900
EndringFinansiering av bossdunker ved bruk av ubudne invs.fond 500
29Bruk av ubrukte lånemidler 154 322
EndringØkt låneopptak som følge av reduksjon i overføringer fra drift 560
 Sum finansiering 152 672
   
 Udekket/udisponert0
Last ned tabelldata (Excel)