⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.1 Forslag til vedtak

  1. Tertialrapportering per 30.04.2018 tas til orientering.
  2. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.
  3. Endring av gebyrer og egenbetalinger vedtas i tråd med rådmannens forslag i punkt 2.4.

2.3 Rådmannens forslag til budsjettjustering – investering

Nr.Kostnadsendringer/nye prosjekterBudsjettjustering
1Blidensol sykehjem, kjøp 35 000
2Lervig sykehjem, mindrekostnad -13 000
3Hagltårnet AS, innfrielse av gjeld i DNB 37 000
4Flørli, fullføring av nytt anlegg for kloak og drikkevann 522
5Kannik skole (utvidelse), merkostnad 750
6Boligprosjektet Kari Trestakkvei, merkostnad 750
7Dom ang. kaien ved Sirikjær 5 000
8Gamlingen,merkostnad 4 000
9Energitiltak på kommunale bygg 3 800
10Stavanger rådhus (mulighetstudie), merkostnad 500
11Godeset skole, midlertidige lokaler 2 000
12Langøy kai, merkostnad 2 000
13Nye Tou byggetrinn, merkostnad 3 000
14Skeie skole (modulbygg), mindrekostnad -1 300
15Bofellesskap UH 2*8, endring av prosjektet-
 Delsum 80 022
   
Nr.Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdriftBudsjettjustering
16Overføring fra investering til drift, tekniske justeringer -14 050
17Olav Kyrres gate 19, justering mht. finansiell fremdrift 43 100
18Bekkefaret kirke, justering mht. finansiell fremdrift 13 000
19Kapitalforhøyelse, Forum, justering mht. finansiell fremdrit 5 000
20Folkebadet (mulighetstudie), justering mht. finansiell fremdrift 2 700
21Hundvåg skole, justering mht. finansiell fremdrift 7 400
22Mulighetsstudie rådhuset, justering mht. finansiell fremdrift 2 000
23Korrigering av balanseføring av 2 boliger mellom boligforetaket og bykassen 5 000
24Ishockyvant, Stavanger ishall, justering mht. finansiell fremdrift 4 000
25Hundvåg kirke, justering mht. finansiell fremdrift 3 000
26Stokka barnehage (utstyr), justering mht finansiell fremdrift 1 000
 Delsum 72 150
   
 Sum endring investeringsutgifter 152 172
   
Nr.FinansieringBudsjettjustering
27Reduksjon i overføringer fra drift til investering -14 050
28Bruk av ubundne investeringsfond 11 900
29Bruk av ubrukte lånemidler 154 322
 Sum finansiering 152 172
   
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.2 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer- investeringer
Last ned tabelldata (Excel)

Beskrivelse av budsjettjusteringer for investeringene

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

1. Blidensol sykehjem, kjøp

Bystyret vedtok kjøp av Blidensol sykehjem i sak 126/17. Oppgjøret fant sted i mars 2018. Rådmannen foreslår å justere investeringsbudsjettet i tråd med den bokførte kostnaden på kr 35 mill.

2. Lervig sykehjem, mindrekostnad

Byggeprosjektet Lervig sykehjem hadde en total kostnadsramme på kr 474 mill. Den totale byggekostnaden ble kr 461 mill. og dermed kr 13 mill. lavere enn avsatt ramme. Sykehjemmet er en foregangsinstitusjon i bruken av helseteknologi, og framstår som et av landets mest moderne og framtidsrettede i sitt slag. På grunn av kompleksiteten i prosjektet samt forventet behov for tilleggsjusteringer og endringer, ble det lagt inn høy reserve. Prosjektet er nå i sluttfasen, og regnskapet viser at reserven kan reduseres med 13 mill. Det tilsvarer en mindrekostnad på 2,7 %. Sluttregnskap for byggeprosjektet legges frem for KMU i løpet av 2018.

3. Hagltårnet AS, innfrielse av gjeld i DNB

Bystyret vedtok i sak 31/17 å kjøpe selskapet Hagltårnet AS i forbindelse med anskaffelse av arealer til offentlige formål på Storhaug. Rådmannen foreslår å sette av kr 37 mill. til å innfri selskapets gjeld. Kommunen er 100 % eier av selskapet. Rådammen vurder innfrielse av selskapets gjeld som en økonomisk optimal løsning, da selskapet ikke har tilstrekkelige driftsinntekter til å betjene sin gjeld. For å dekke kostnader til videre drift, foreslås det å lage en festeavtale mellom kommunen og selskapet.

4. Flørli, fullføring av nytt anlegg for kloakk og drikkevann

Rådmannen foreslår å avsette kr 0,5 mill. til fullføring av et nytt anlegg for kloakk og drikkevann på Flørli i tråd med sak 16/18 i formannskapet for å sikre bedre vannkapasitet og vannkvalitet.

5. Kannik skole (utvidelse), merkostnad

Bystyret har i HØP 2018-2021 vedtatt en total kostnadsramme for utvidelse av Kannik skole på kr 25 mill. (eks. ballbingen som er finansiert med statlig tilskudd). Prosjektet har sin siste bevilgning i 2018. Ny informasjon tyder på at den samlede utgiften til prosjektet vil bli kr 0,75 mill. høyere. Kostnadsøkningen skyldes tilleggskrav som følge av uforutsette forhold, deriblant i grunnen, økte kostnader til intern oppfølgning og rådgivning pga. tidligere og pågående diskusjoner med totalentreprenør. Det tilsvarer en overskridelse på 3 %. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,75 mill. til fullfinansiering av prosjektet.

6. Boligprosjektet Kari Trestakkvei, merkostnad

Bystyret har i HØP 2018-2021 vedtatt en total kostnadsramme for boligprosjektet Kari Trestakkvei på kr 26,5 mill. . Det forventes en merkostnad på kr 0,75 mill. Det tilsvarer en overskridelse på 2,8 %. Rådmannen foreslår å sette av kr 0,75 mill. til fullfinansiering av prosjektet.

7. Dom ang. kaien ved Sirikjær

Det skal foretas en utbetaling på kr 5 mill. for kjøp av kaien på Siriskjær. Grunnlaget for utbetalingen fremkommer av dom fra Stavanger tingrett av 14.02.2018. Betalingen omhandler en kai som skal opparbeides som et friområde og del av strandpromenade i området. Rådmannen foreslår å sette av kr 5 mill. til formålet.

8. Gamlingen, merkostnad

Bystyret har i HØP 2018-2021 vedtatt en total kostnadsramme for Gamlingen på kr 130,5 mill.  Prosjektets totale kostnad blir kr 134,5 mill. Det tilsvarer en overskridelse på 3 %. Avviket skyldes blant annet mangelfullt anbudsgrunnlag, masseregulering, omarbeiding og skjøtsel av utomhusområder, utbedring av kjøling til lagerrom, uenighet om kontraktsavregning inklusiv grunn samt om prisnivå for VA-arbeider. Sluttregnskap for Gamlingen legges frem for KMU i løpet av 2018. Rådmannen foreslår år å sette av kr 4 mill. til fullfinansiering av prosjektet.

9. Energitiltak på kommunal bygg, merkostnad

Tiltaket er spredt på flere ulike prosjekter. Den totale vedtatte kostnadsrammen utgjør kr 76,9 mill. Det forventes en merkostnad på kr 3,8 mill. knyttet til blant annet brannsikringstiltak på sykehjem, samt prisstigning på enkelte av prosjektene. Rådmannen foreslår å sette av kr 3,8 mill. til fullfinansiering av prosjektene. Det tilsvarer en overskridelse på 5 %.

10. Stavanger rådhus (mulighetsstudie), merkostnad

Bystyret har satt av kr 2 mill. til arbeidet med mulighetsstudien for dagens rådhus, samt utvikling av arealene rundt «rådhuskvartal». Mulighetsstudien er per 30. april 2018 avsluttet og en sak er lagt frem for KMU (76/18) og FSK. Mulighetsstudien ble kr 0,5 mill. dyrere enn først antatt.  Rådmannen foreslår å sette av kr 0,5 mill. til fullfinansiering av formålet.

11. Godeset skole, midlertidige lokaler

Formannskapet har i sak 56/18 vedtatt at Soria Moria barnehage ombygges og tilrettelegges for midlertidige skolelokaler til Godset skole. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. i henhold til formannskapets vedtak i saken.

12. Langøy kai, merkostnad

Prosjektet ble igangsatt som en del av tiltakspakken som kommunen mottok fra staten i 2017, med en bevilgning på kr 6 mill. Det er forventet betydelig kostnadsøkning på om lag kr 2 mill. som følge av uforutsette utgifter knyttet til behandling av forurenset masse. Det tilsvarer en overskridelse på 33 %. Rådmannen foreslår å sette av kr 2 mill. til fullfinansiering av prosjektet.

13. Nye Tou 1. byggetrinn, merkostnad

Sluttregnskap for Nye Tou 1. byggetrinn ble lagt frem for KMU i sak 42/18. Den totale kostnaden utgjorde kr 100,5 mill. som er kr 3 mill. høyere enn den avsatte rammen. Overskridelsen er knyttet til Atelierhusets andre etappe. Atelierhuset har vært et utfordrende prosjekt med mange tilpasninger underveis i byggetiden. Overskridelsene er først avdekket i forbindelse med sluttoppgjør og mengderegulering av poster i kontraktene. Det tilsvarer en overskridelse på 3 %. Rådmannen foreslår å sette av kr 3 mill. til fullfinansiering av prosjektet.

14. Skeie skole (modulbygg), mindrekostnad

Sluttregnskap for modulbygg ved Skeie skole ble lagt frem for KMU i sak 45/18. Den totale kostnaden utgjorde kr 16,6 mill. som er kr 1,3 mill. lavere enn vedtatt rammen. Mindrekostnaden skyldes at det ikke oppsto uforutsette utfordringer med økonomisk konsekvens, slik at det ikke ble behov for beløpet avsatt til risikomargin. I tillegg ble totalentreprenørens administrative leveranse utført med kommunens egne ressurser til en lavere kostnad, som reduserte kontraktsbeløpet. Mindrekostnaden utgjør 8 % av kostnadsrammen. Rådmannen foreslår budsjettjustering iht. avlagt regnskap for prosjektet.

15. Endring av prosjektet «Bofelleskap for personer med utviklingshemming 2*8, vedtatt i HØP 2018-2021»

Bystyret har ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 avsatt kr 80 mill. til oppføring av et bofelleskap med 2×8 plasser til personer med utviklingshemming, med planlagt ferdigstillelse i 2020. Tomt til dette bofellesskapet er foreløpig ikke identifisert, og prosjektet har ikke startet opp. Med planlagt ferdigstillelse i 2020 er det viktig at prosjektet kommer i gang så snart som mulig.  Rådmannen tilrår derfor å realisere dette prosjektet ved å dele prosjektet opp i to bofelleskap med 7 og 8 plasser samt personalbase. Rådmannen vil i forbindelse med HØP 2019-2022 utarbeide nye kostnadskalkyler. Den avsatte rammen på opprinnelig prosjekt for ett bofellesskap med 2×8 plasser foreslås omdisponert slik:

Bofellesskapet Fredrikke Quams gate med 8 boenheter rehabiliteres, gis universell utforming og tilrettelegges for 8 personer med utviklingshemming av lettere grad, men behov for tilsyn 24/7. Udisponerte midler fra prosjektet «ombygging av Fredrikke Quams gate» avsatt i HØP 2018-2021 på kr 6,6 mill. omdisponeres i 2018 til det nye formålet. Gjenstående budsjettbehov dekkes fra rammen til prosjektet «Bofelleskap for personer med utviklingshemming 2*8 plasser» når kalkylen er utarbeidet. Rådmannen vil i forbindelse med HØP 2019-2022 foreslå nødvendige budsjettjusteringer.

Det iverksettes et nytt samarbeidsprosjekt med en gruppe som kaller seg «Foreldregruppe 2». Gruppen representerer 7 ungdommer/unge voksne med utviklingshemming som har behov for plass i bofellesskap. Samarbeidsprosjektet innebærer at kommunen bygger et bofellesskap med 7 boenheter pluss en personalbase på en kommunal tomt. Når boligen er ferdig dannes et borettslag og 7 andeler selges til brukerne, dvs. barna til Foreldregruppe 2, mens en andel beholdes av kommunen som personalbase. Rådmannen vil i forbindelse med HØP 2019-2022 foreslå nødvendige budsjettjusteringer.

Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift

16. Overføring fra investering til drift, tekniske justeringer

Enkelte av vedtatte investeringsprosjekter er regnskapsmessig av en karakter som må betraktes som driftsutgift. Rådmannen foreslår derfor en total reduksjon av investeringsutgifter med tilsvarende økning av driftsutgifter på kr 14 mill. Resultatet av det er at de totale overføringene fra drift til investering i 2018 reduseres fra kr 181 mill. til kr 167 mill. Overføringene fra investering til drift gjelder følgende prosjekter:

ProsjektBeløp
Branntiltak 1 500
Blå grønn plan 350
Treforvaltningsplan 300
Bykatalogen 200
Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder 3 000
Asfaltering 3 000
Sykkelstrategi 1 700
Velferdsteknologi 1 000
Smartby 3 000
Sum 14 050
Tabell 2.3 Investeringsbudsjett for disse prosjekter overføres til driftsbudsjettet
Last ned tabelldata (Excel)

17. Olav Kyrres gate 19, justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

18. Bekkefaret kirke, justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

19. Kapitalforhøyelse, Forum, justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

20. Folkebadet (mulighetsstudie), justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

21. Hundvåg skole- justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

22. Stavanger rådhus, justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

23. Korrigering av balanseføring av 2 boliger mellom boligforetaket og bykassen

Stavanger boligbygg KF har ved en inkurie fått aktivert kr 5 mill. i balansen knyttet til boliger (Rennesøygata 16 C og D, samt Høyebakken 14 A) som allerede inngikk i foretakets åpningsbalanse. Balansen må korrigeres og tilhørende investeringsinntekt for bykassen på kr 5 mill. i 2017 må tilbakeføres til foretaket i 2018. For årene 2017 og 2018 gir dette en samlet effekt på kr 0 både for bykassen og foretaket»

24. Ishockyvant, Stavanger ishall, justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

25. Hundvåg kirke, justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2018.

26. Stokka barnehage (utstyr), justering mht. finansiell fremdrift

Justering iht. finansiell fremdrift. I HØP 2018-2019 er midlene satt av til formålet i 2019, men anskaffelsene skal foregå i 2018. Midlene foreslås disponert i 2018 mot tilsvarereduksjon i 2019.

Finansiering

27. Reduksjon i overføringer fra drift til investering

Se linje 16.

28. Bruk av ubundne investeringsfond

Det er per 30. april kr 80,4 mill. på ubundne investeringsfond. Kr 68,5 mill. er foreslått disponert i HØP 2018-2021. Rådmannen foreslår å disponere gjenstående saldo på kr 11,9 mill. til finansiering av investeringstiltak som er nevnt i denne saken.

29. Bruk av ubrukte lånemidler

Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt bruk av ubundne fond vil netto finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 154,3 mill. som rådmannen foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2017. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2018.

 

2.3 Rådmannens forslag til budsjettjustering – drift

NrOmråde /sakBudsjettjustering
 Tjenesteområdene 
 Oppvekst og utdanning 
1Grunnskole, Chromebooks 1.-4. trinn16 000
 Helse og velferd 
2Helse og sosialkontorene, kjøpte tjenester16 000
3Ressurkrevende tjenester, økt tilskudd fra staten-10 000
4Velferdsteknologi, leasing av digitale trygghetslarmer (teknisk justering fra investering til drift)1 000
5Demenslandsbyen, prosjektstilling1 200
6Kommunal egenandel VTA plasser, 12 nye plasser 400
7Avsatte midler til bosetting av flyktninger-12 000
 By og samfunnsplanlegging 
8Geomatikk AS - digitalisering av bygge- og planarkivet1 000
 Bymiljø og utbygging 
9Idrett, Madlamark skolebasseng400
10Idrett, drift av Tennishallen500
11Idrett, leie SR-Bank Arena (Viking stadion)1 400
12Stavanger eiendom, endrede ansvarsforhold6 300
13Blå grønn plan, treforvaltningsplan og bykatalogen (teknisk justering fra investering til drift)850
14Brannsikringstiltak trehusbebyggelsen (teknisk justering fra investering til drift)1 500
15Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift)3 000
16Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift)3 000
17Sykkelstrategi (teknisk justering fra investering til drift)1 700
   
 Innbygger og samfunnskontakt 
18Utbetaling fra vekstfondet, UIS og Nordic Edge AS3 200
19Smartby, ulike prosjekter (teknisk justering fra investering til drift)3 000
 Delsum tjenesteområdene38 450
   
 Sentrale utgifter 
20Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet100
21Lønnsreserve, udisponerte midler fra helårseffekt av oppgjør 2017-3 000
 Delsum sentrale utgifter-2 900
   
 Sentrale inntekter 
22Rammetilskudd, økt inntekt-4 500
23Inntektsutjevning, redusert inntekt2 300
24Skjønnsmidler til Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet-100
 Delsum sentrale inntekter-2 300
   
 Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond 
25Bruk av generelt disposisjonsfond-16 000
26Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet)-3 200
27Redusert overføring fra drift til investering-14 050
   
 Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond-33 250
   
 Sum balanserte budsjettjusteringer 0
Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettjustering – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Merutgifter/mindreinntekter er positive tall. Mindreutgifter/merinntekter er negative tall.

1. Grunnskole, Chromebooks 1.-4. trinn

I gjeldende handlingsplan for pedagogisk IKT-strategi i stavangerskolen er det vedtatt at alle elever i grunnskolen skal ha sin egen digitale enhet i løpet av 2019. Rådmannen foreslår å fremskynde denne prosessen og anbefaler innkjøp av de resterende bærbare digitale enhetene til elevene på 1.-4. trinn i 2018 slik at tiltaket ferdigstilles i løpet inneværende år. Dette forslaget vil gi kostnad på kr 22 mill. Det er budsjettmidler på skolerammen tilsvarende kr 6 mill. til IKT tiltak som kan benyttes til innkjøp av de digitale enhetene. Det gjenstår en finansiering på kr 16 mill., som rådmannen i denne saken foreslår å finansiere med avsatte fondsmidler.

2. Helse- og sosialkontorene, kjøpte tjenester

Med utgangspunkt i påløpte kostnader ved utgangen av april og framskriving av disse, forventes det et merforbruk på helse- og sosialkontorene ved utgangen av året i størrelsesorden kr 25 mill. Det er særlig innenfor avlastnings- og heldøgnstjenester at avviket er størst. I tillegg er det en vekst i utgiftene knyttet til den kommunale hjemmetjenesten (pleie i hjemmet – PIH). Rådmannen tilrår at budsjettrammen innenfor helse- og sosialkontorene økes med kr 16 mill. og vil vurdere behovet på nytt ved neste tertialbehandling.

3. Ressurskrevende tjenester, økt tilskudd fra staten

Nytt anslag på ressurskrevende tjenester viser at tilskuddet kan økes med kr 10 mill., jf. også økning i utgiftene innenfor Helse- og sosialkontorene.

4. Velferdsteknologi, leasing av digitale trygghetsalarmer

Avdeling for velferdsteknologi på Helsehuset belastes kostnader knyttet til nye digitale trygghetsalarmer. Helårseffekten av dette er beregnet til kr 1,8 mill. Rådmannen foreslår å overføre kr 1 mill. fra investeringsbudsjettet til drift på avdeling for velferdsteknologi for å delfinansiere dette.  Resten dekkes innenfor eksisterende ramme i driften.

5. Demenslandsbyen, prosjektstilling

Oppføring av demenslandsby ble vedtatt i bystyret ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Bystyret har avsatt midler til selve byggeprosjektet i investeringsbudsjettet, men ingen driftsmidler. Rådmannen foreslår i denne saken å budsjettere kr 1,2 mill. til prosjektstilling knyttet til planlegging og utvikling av det fremtidige tjenestetilbudet i demenslandsbyen.

6. Kommunal egenandel VTA-plasser, 12 nye plasser

I FSK-sak 27/18 er det orientert om at Stavanger kommune tildeles statlige ressurser til 9 VTA-plasser i forbindelse med et pilotprosjekt for kommunal drift av VTA. Forutsetningen er at kommunen dekker kostnaden til den kommunale egenandelen på kr 53.000 per plass. I tillegg ble det orientert om at NAV Rogaland oppretter tolv nye VTA-plasser i Stavanger, under forutsetning av at Stavanger kommune dekker egenandelen. Helårsvirkningen av egenbetaling for 21 nye VTA-plasser er kr 1,1 mill. Oppstart vil skje gradvis i løpet av 2018. Det forventes helårsvirkning først i 2019. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet for å dekke de økte utgiftene ved drift av de nye plassene tilsvarende kr 0,4 mill. i 2018.

7. Avsatte midler til bosetting av flyktninger

Det vises til HØP 2018 – 2021, linje 205; «Bystyret vedtok i Handlings og økonomiplanen for 2017 – 2020 å avsette kr 166 mill. i 2017, kr 128 mill. i 2018, kr 95 mill. 2019 og kr 76 mill. i 2020 av forventede tildelte integreringstilskudd for å kunne imøtekomme økt bosetting av flyktninger. Kr 52 mill. av denne avsetningen ble fordelt ut til aktuelle virksomheter ved inngangen til 2017. Rådmannen foreslår videre å fordele ut kr 43,8 mill. for 2018.» Etter tildelinger til Johannes læringssenter (introstønad) og flyktning seksjonen gjenstår det fremdeles kr 12 mill. som rådmannen i denne saken foreslår å omdisponere.

8. Geomatikk AS – digitalisering av bygge- og planarkivet

Det er utbetalt et ekstraordinært beløp på kr 1,9 mill. til Geomatikk AS som utfører digitaliseringsarbeidet for kommunen. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1 mill. Resten dekkes innenfor eksisterende ramme.

9. Idrett, Madla skolebasseng

Idrettsavdelingen overtar drift av Madlamark skolebasseng f.o.m. 01.08.2018. Årsaken til overtakelsen er at Tasta varmtvannbasseng må rehabiliteres og derfor holdes stengt. Det er mange utsatte grupper som har behov for at kommunen tilbyr et varmtvannbasseng.  Rådmannen foreslår derfor å øke budsjettrammen til idrett med kr 0,4 mill.

10. Idrett, drift av Tennishallen

Idrett overtok driftsansvar for Tennishallen i 2018 og utgiftene til å drifte anlegget er anslått til kr 0,5 mill.

11. Idrett, leie av SR-bank Arena (Viking stadion)

Stavanger kommune har inngått en leieavtale om å leie banetid på SR-Bank Arena., jf vedtak i formannskapet sak 26/18. Leiesummen er satt til kr 2 mill. per år. For 2018 vil dette utgjøre kr 1,4 mill. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen til idrett med kr 1,4 mill.

12. Stavanger eiendom, drift og vedlikehold nye bygg

Forvaltningsavdelingen har fått flere nye bygg som medfører økte utgifter på kr 6,3 mill. til drift og vedlikehold i år.

13. Blågrønn plan, treforvaltningen og bykatalogen (teknisk justering fra investering til drift)

I 2018 er det flere planlagte aktiviteter som er finansiert på investeringsbudsjettet, men som nå viser seg å gjelde driftsbudsjettet i tråd med forskrift. Rådmannen foreslår av den grunn å omdisponere midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Dette gjelder følgende:

Blågrønn plan kr 0,35 mill.

Treforvaltningen kr 0,3 mill.

Bykatalogen kr 0,2 mill.

14. Brannsikringstiltak trehusbebyggelsen (teknisk justering fra investering til drift)

Rådmannen foreslår å overføre midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet tilsvarende kr 1,5 mill. Dette gjelder brannsikringstiltak i trehusbebyggelsen i Stavanger. Det viser seg at tiltakene må defineres som drift og dermed bokføres i tråd med forskrifter.

15. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift)

Rådmannen foreslår å overføre midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet tilsvarende kr 3 mill. Det viser seg at tiltakene må defineres som drift og dermed bokføres i tråd med forskrifter.

16. Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift)

Rådmannen foreslår å overføre midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet tilsvarende kr 3 mill. Det viser seg at tiltakene må defineres som drift og dermed bokføres i tråd med forskrifter.

17. Sykkelstrategi (teknisk justering fra investering til drift)

Rådmannen foreslår å overføre midler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet tilsvarende kr 1,7 mill. Det viser seg at tiltakene må defineres som drift og dermed bokføres i tråd med forskrifter.

18.Utbetaling fra vekstfondet

Fra vekstfondet er det utbetalt kr 3,2 mill. per 30. april 2018. Kr 1,2 mill. er tildelt Universitetet i Stavanger, og kr 2 mill. er tildelt Nordic Edge AS iht. tidligere politiske vedtak.

19. Smartby, ulike prosjekter (teknisk justering fra investering til drift)

Smartby-kontoret har et driftsbudsjett på kr 7 mill. og et investeringsbudsjett på kr 10 mill.  Det viser seg at de fleste prosjektene Smartby setter i gang hører inn under drift, og det vil dermed være behov for å flytte kr 3 mill. av investeringsmidlene over til drift.

20. Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet

Nye Stavanger er innvilget kr 100 000 i skjønnstilskudd som i sin helhet skal brukes til arbeidet med å utvikle og fornye lokaldemokratiet for den nye kommunen.

21. Lønnsreserve, udisponerte midler fra helårseffekt av oppgjør 2017

Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2017 ble kr 3 mill. lavere enn forutsatt budsjettmessig, og rådmannen foreslår derfor å omdisponere disse til andre formål.

22. Rammetilskudd, økt inntekt

Rammetilskuddet (inntekt) økes med kr 4,5 mill. og gjelder endringer i vedtatt statsbudsjett 2018 som kom etter budsjettbehandlingen i Stavanger samt endringer i RNB 2018. Endringene gjaldt blant annet ytterligere midler til opptrappingsplan rus og helsestasjon/skolehelsetjeneste, oppdaterte beregningstall for kompensasjon for gratis kjernetid i barnehagene, samt fradrag med bakgrunn i økt skatteanslag.

23. Inntektsutjevning, redusert inntekt

Inntektsutjevningen (utgift) økes med kr 2,3 mill. som følge av oppdaterte innbyggertall per 01.01.2018 og regjeringens nye anslag på skattenivå for kommunene i Norge.

24. Skjønnstilskudd til Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet

Nye Stavanger er innvilget kr 100 000 i skjønnstilskudd som i sin helhet skal brukes til arbeidet med å utvikle og fornye lokaldemokratiet for den nye kommunen. Midlene er øremerket formålet.

25. Bruk av generelt disposisjonsfond

Rådmannen foreslår at chromebooks til 1.-4. trinn finansieres av generelt disposisjonsfond.

26. Bruk av vekstfondet, UIS og Nordic Edge AS

Det er utbetalt totalt kr 3,2 mill. fra vekstfondet per 30.04.2018. Se også budsjettjustering nr 18.

27. Redusert overføring fra drift til investering

Redusert overføring fra drift til investering gjelder prosjekter som må regnskapsføres i driften, jf. forskrifter. Omtale av prosjektene er gitt ovenfor.

2.4 Rådmannens forslag til endring av gebyrer og egenbetalinger

Endring av gebyrregulativ for byggesaksbehandling

Bystyret har vedtatt at byggesaksområdet skal drives på selvkost. Administrasjonen skal jobbe effektivt og i tråd med kommunens målsetninger. Bystyrets ansvar ligger i å fastsette gebyrer slik at avdelingens økonomi går i null. De siste årene har utgiftene med driften oversteget inntektene. Siden 2005 har antall til- og påbygg på eksisterende bygg overskredet antall nybygg (bortsett fra i 2010).  I den utbygde by er det flere dispensasjoner, og merknader og klager fra omgivelsene, enn ved nybygging i utbyggingsområder. Dette gir lavere gebyrinntekter, mens arbeidsmengden ikke reduseres tilsvarende. Dette tilsier at gebyrene for de mindre byggene og utvidelsene bør settes opp noe.

Rådmannen anbefaler å øke satsene slik at de ligger på nivå med nabokommuner som Sandnes og Rennesøy.

De gebyrsatsene som foreslås endret, gjeldende fra 01.07.2018 er som følger:

 Tiltaksklasse 1Tiltaksklasse 2
01. BOLIGER  
   
a. Enebolig24 000 
b. Enebolig med leilighet29 000 
c. Tomannsbolig29 000 
   
g. Tilbygg pkt. a-d  
mindre enn 50 m25 6009 000
større enn 50 m28 00013 350
   
h. Påbygg pkt. a-d  
mindre enn 50 m25 6009 000
større enn 50 m28 00013 350
   
Fasadeendring (pr fasade)2 100 
Innhegning/gjerde/støyskjerm2 100 
   
02. ANDRE NYBYGG  
a. Garasje og uthus til bolig, naust4 200 
Tilbygg til a.4 200 
Påbygg til a.4 200 
Tabell 2.4 Endring av gebyrregulativ for byggesaksbehandling
Last ned tabelldata (Excel)

Reduksjon av betalingssatsene for Fiks Ferrige Ferie (FFF)

Bystyret vedtok ved behandling av HØP 2018-2021 å øke betalingssatsene for FFF med kommunal deflator på 2,6 %. Rådmannen foreslår å redusere betalingssatsene for FFF for 2018, dette gjøres som ett av flere tiltak for å bekjempe barnefattigdom i Stavanger.

 Pris i 2017Pris i 2018Forslag justert pris 2018
Ferieklubb 1 789 1 835 1 290
Sommerleir Vier 2 844 2 918 2 345
Tabell 2.5 Endring av betalingssatser for Fiks Ferrige Ferie
Last ned tabelldata (Excel)