⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tertialrapportering per 30.04.2018

10 Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt – drift

Budsjettskjema 1B - driftRegnskap 30.04.2018Budsjett 30.04.2018Avvik 30.04.2018Årsbudsjett 2018Prognoseavvik 2018
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning14 29011 2283 06230 800 
Barnehage350 107349 500607992 92612 000
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud33 88129 8893 99282 1347 000
Grunnskole442 360440 8961 4641 278 6241 000
Johannes læringssenter78 69975 1193 580174 807 
Stavanger kulturskole13 38913 21117838 617 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste15 38316 332-94945 215 
Ungdom og fritid23 78924 786-99771 086 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten28 32729 206-87977 803 
EMbo23 01825 933-2 91571 685 
Barnevernstjenesten60 17958 6721 507227 5467 000
Sum Oppvekst og utdanning1 083 4231 074 7728 6513 091 24327 000
      
Helse og velferd     
Helse- og sosialkontor220 279204 23216 047601 43125 000
NAV97 51498 286-772298 7622 500
Fysio- og ergoterapitjenesten21 47622 481-1 00566 608 
Helsehuset i Stavanger8 8297 0821 74720 8501 000
Hjemmebaserte tjenester28 02125 7042 31785 040 
Bofellesskap140 225136 4013 824420 3893 000
Alders- og sykehjem271 759282 374-10 615811 98617 000
Stavanger legevakt24 86122 1302 73151 0215 000
Rehabiliteringsseksjonen15 48016 556-1 07646 562 
Arbeidstreningsseksjonen5 6725 782-11013 762 
Boligkontoret2 7122 831-1197 833 
Flyktningseksjonen10 65310 676-2328 757 
Dagsenter og avlastningsseksjonen72 61474 556-1 942211 832 
Tekniske hjemmetjenester-286144-4301 683 
Krisesenteret i Stavanger2 5072 513-612 584 
Sentrale midler levekår*166 79713 489153 308-104 502-5 600
*     
*Avviket på sentrale midler levekår skyldes anordninger av inntekter fra 2017 på ressurskrevende tjenester som blir innbetalt i juli/august i 2018     
Sentrale midler legetjeneste18 70023 894-5 19471 082 
Stab Helse og velferd12 47213 600-1 12837 714 
Sum Helse og velferd1 120 283962 731157 5522 683 39447 900
      
By- og samfunnsplanlegging     
Stab By- og samfunnsplanlegging3 7293 1026279 771 
Byggesaksavdelingen1 3441 1112332 695 
Byutvikling7 1008 020-92024 160 
Beredskap og samfunnsutvikling2 0952 976-88114 625 
Kart og digitale tjenester5 4565 4401614 248 
Sum By- og samfunnsplanlegging19 72320 649-92665 4990
      
Bymiljø og utbygging     
Stab strategi og målstyring-2 4142 264-4 6786 393 
Juridisk3 7784 307-52912 107 
Stavanger Eiendom74 44776 596-2 149269 4146 800
Park og vei53 70957 552-3 843153 7106 000
Idrett40 04736 6843 36391 78810 500
Vannverket-21 760-19 469-2 2910 
Avløpsverket-37 051-34 232-2 8190 
Renovasjon-19 915-22 0682 153140 
Plan og anlegg-4210-4210 
Miljø1 4291 377525 769 
Sum Bymiljø og utbygging91 848103 011-11 163539 32123 300
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Smartby3 0902 7833077 000 
Næring4 4805 046-56613 514 
Kommunikasjon2 5162 781-2659 667 
Kultur68 00668 017-11165 801 
Servicetorg4 2664 05820813 751 
Stab Innbygger- og samfunnskontakt124164-402 155 
Politisk sekretariat3 2583 613-35510 263 
Sum Innbygger- og samfunnskontakt85 74086 462-722222 1510
      
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner107 005113 059-6 054293 5710
      
Felles inntekter og utgifter     
Sum Felles inntekter og utgifter134 658148 074-13 416578 846-2 900
      
Sum fordelt til drift2 642 6812 508 758133 9237 474 02595 300
Tabell 10.1 Økonomisk oversikt drift per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt – investering

Økonomisk oversikt - investeringRegnskap 30.04.2018Budsjett 30.04.2018Regnskap i fjor
Inntekter   
Salg av driftsmidler og fast eiendom 154 54 000 893
Andre salgsinntekter 40 0 1 875
Overføringer med krav til motytelse 18 755 0 96 946
Kompensasjon for merverdiavgift 42 289 129 210 38 582
Statlige overføringer 230 195 280 195 0
Andre overføringer00 3 306
Renteinntekter og utbytte000
Sum inntekter 291 432 463 405 141 603
Utgifter   
Lønnsutgifter 8 922 0 8 791
Sosiale utgifter 2 095 0 2 042
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 259 907 998 850 231 172
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 2 010 0 2 853
Overføringer 42 289 0 38 582
Renteutgifter og omkostninger 0 00
Fordelte utgifter -38 063 0 -42 531
Sum utgifter 277 161 998 850 240 908
Finanstransaksjoner   
Avdrag på lån 45 827 114 000 25 664
Utlån 60 338 418 510 36 311
Kjøp av aksjer og andeler 5 000 56 000 1 500
Dekning av tidligere års udekket000
Avsatt til ubundne investeringsfond000
Avsatt til bundne investeringsfond 1 2 550 1
Sum finansieringstransaksjoner 111 166 591 060 63 476
 000
Finansieringsbehov 96 894 1 126 505 162 782
Dekket slik:   
Bruk av lån 41 375 709 487 24 766
Salg av aksjer og andeler 54 00
Mottatte avdrag på utlån 39 076 167 450 37 225
Overført fra driftsregnskapet 60 357 181 068 50 391
Bruk av tidligere års udisponert000
Bruk av disposisjonsfond00 1 500
Bruk av bundne driftsfond000
Bruk av ubundne investeringsfond0 68 500 0
Bruk av bundne investeringsfond 63 492 0 53 233
Sum finansiering 204 354 1 126 505 167 115
Udekket/udisponert 107 460 0 4 333
Tabell 10.2 Økonomisk oversikt investering per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 1A

Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertial 18RegnskapReg. budsjettOppr.budsjettRegnskap i fjor
Skatt på inntekt og formue 1 520 420 1 532 886 1 532 886 1 493 476
Ordinært rammetilskudd 1 065 290 1 070 263 1 070 263 1 023 804
Skatt på eiendom 130 206 132 500 132 500 132 558
Andre direkte eller indirekte skatter0000
Andre generelle statstilskudd 82 372 92 264 92 264 69 171
Sum frie disponible inntekter 2 798 288 2 827 913 2 827 913 2 719 009
     
Renteinntekter og utbytte 241 816 28 469 28 469 237 065
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 492 00 1 024
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 87 334 79 210 78 866 101 334
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 264 00 5 922
Avdrag på lån 140 809 116 976 116 976 135 857
Netto finansinnt./utg. 14 901 -167 717 -167 373 -5 023
     
Til ubundne avsetninger 20 470 16 702 0 23 551
Til bundne avsetninger0000
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk0000
Bruk av ubundne avsetninger 63 082 59 314 0 53 110
Bruk av bundne avsetninger 51 697 48 804 0 272
Netto avsetninger 94 309 91 416 0 29 831
     
Overført til investeringsregnskapet 60 357 59 752 59 752 50 391
Til fordeling drift 2 847 141 2 691 860 2 600 788 2 693 426
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 642 681 2 508 758 2 608 496 2 490 564
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 204 460 183 102 -7 708 202 862
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1A drift per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)

Budsjettskjema 1B

Budsjettskjema 1B - driftRegnskap 30.04.2018Budsjett 30.04.2018Avvik 30.04.2018Årsbudsjett 2018Prognoseavvik 2018
      
Oppvekst og utdanning     
Stab Oppvekst og utdanning14 29011 2283 06230 800 
Barnehage350 107349 500607992 92612 000
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud33 88129 8893 99282 1347 000
Grunnskole442 360440 8961 4641 278 6241 000
Johannes læringssenter78 69975 1193 580174 807 
Stavanger kulturskole13 38913 21117838 617 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste15 38316 332-94945 215 
Ungdom og fritid23 78924 786-99771 086 
Helsestasjon og skolehelsetjenesten28 32729 206-87977 803 
EMbo23 01825 933-2 91571 685 
Barnevernstjenesten60 17958 6721 507227 5467 000
Sum Oppvekst og utdanning1 083 4231 074 7728 6513 091 24327 000
      
Helse og velferd     
Helse- og sosialkontor220 279204 23216 047601 43125 000
NAV97 51498 286-772298 7622 500
Fysio- og ergoterapitjenesten21 47622 481-1 00566 608 
Helsehuset i Stavanger8 8297 0821 74720 8501 000
Hjemmebaserte tjenester28 02125 7042 31785 040 
Bofellesskap140 225136 4013 824420 3893 000
Alders- og sykehjem271 759282 374-10 615811 98617 000
Stavanger legevakt24 86122 1302 73151 0215 000
Rehabiliteringsseksjonen15 48016 556-1 07646 562 
Arbeidstreningsseksjonen5 6725 782-11013 762 
Boligkontoret2 7122 831-1197 833 
Flyktningseksjonen10 65310 676-2328 757 
Dagsenter og avlastningsseksjonen72 61474 556-1 942211 832 
Tekniske hjemmetjenester-286144-4301 683 
Krisesenteret i Stavanger2 5072 513-612 584 
Sentrale midler levekår*166 79713 489153 308-104 502-5 600
*     
Avviket på sentrale midler levekår skyldes anordninger av inntekter fra 2017 på ressurskrevende tjenester som blir innbetalt i juli/august i 2018     
Sentrale midler legetjeneste18 70023 894-5 19471 082 
Stab Helse og velferd12 47213 600-1 12837 714 
Sum Helse og velferd1 120 283962 731157 5522 683 39447 900
      
By- og samfunnsplanlegging     
Stab By- og samfunnsplanlegging3 7293 1026279 771 
Byggesaksavdelingen1 3441 1112332 695 
Byutvikling7 1008 020-92024 160 
Beredskap og samfunnsutvikling2 0952 976-88114 625 
Kart og digitale tjenester5 4565 4401614 248 
Sum By- og samfunnsplanlegging19 72320 649-92665 4990
      
Bymiljø og utbygging     
Stab strategi og målstyring-2 4142 264-4 6786 393 
Juridisk3 7784 307-52912 107 
Stavanger Eiendom74 44776 596-2 149269 4146 800
Park og vei53 70957 552-3 843153 7106 000
Idrett40 04736 6843 36391 78810 500
Vannverket-21 760-19 469-2 2910 
Avløpsverket-37 051-34 232-2 8190 
Renovasjon-19 915-22 0682 153140 
Plan og anlegg-4210-4210 
Miljø1 4291 377525 769 
Sum Bymiljø og utbygging91 848103 011-11 163539 32123 300
      
Innbygger- og samfunnskontakt     
Smartby3 0902 7833077 000 
Næring4 4805 046-56613 514 
Kommunikasjon2 5162 781-2659 667 
Kultur68 00668 017-11165 801 
Servicetorg4 2664 05820813 751 
Stab Innbygger- og samfunnskontakt124164-402 155 
Politisk sekretariat3 2583 613-35510 263 
Sum Innbygger- og samfunnskontakt85 74086 462-722222 1510
      
Rådmann, stab og støttefunksjoner     
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner107 005113 059-6 054293 5710
      
Felles inntekter og utgifter     
Sum Felles inntekter og utgifter134 658148 074-13 416578 846-2 200
      
Sum fordelt til drift2 642 6812 508 758133 9237 474 02596 000
Tabell 10.4 Budsjettskjema 1B per 30.04.2018, tall i 1000 kr
Last ned tabelldata (Excel)