⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2. Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Forslag til budsjettjusteringer – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjekt Budsjettjustering
1Byomforming (tiltak avløp) 15 000
2Stavanger forum, emisjon 3 900
3Prosjekt Friområde 9 500
4Skoler, investering i IKT/Smartteknologi 2 000
 Delsum 30 400
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift  
5Energikonvertering – Skeie skole -3 500
6Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg -2 000
7Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor -2 000
8Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis -3 000
9Velferdsteknologi -15 000
10Trådløst nett i BHG og SFO -2 500
11Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel -1 800
12Auglend skole ventilasjonsanlegg -2 000
13Teknikken barnehage, tomt -25 000
14Domkirken -32 000
15Fornyelse og renovering (avløp) -8 000
16Nye signalanlegg ved sykehjemmene -5 000
17Kunst i offentlige rom (lekeplasser) -1 500
18Gatelys -2 250
19Sentrum -1 000
20Kunstgressbaner, rehabilitering -1 500
21Trafikksikkerhet -3 350
22Barnehage uteområder -1 000
23Forprosjekt uteområdet Rådhuset -1 400
24Sykkelstrategi -5 000
25Strømvik barnehage -7 100
26Finnøy helse og omsorgssenter -5 000
27Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) -5 000
28Oppgradering av uteområder Hagatoppen -800
29Sunde og Kvernevik bydelshus -2 400
30El-bil, lading på gatelys -6 000
31Kongsgata -7 000
32Tou Scene, uteområdet -3 500
33Børehaugen, rekkefølgekrav -3 000
34Nytorget -1 200
35Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand -14 970
36Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien -3 000
37Kannik skole, uteområde -3 395
38Gang og sykkelsti Austre Åmøy -2 500
39Levekårsløft Storhaug -1 400
40Fortau Vikevåg - sykehjem -3 000
41Lys ridestil Sørmarka -1 000
42Tennisbaner Sørmarka -2 250
43Lervig park -3 000
44Avsetning ubundet investeringsfond 163 915
 Delsum -30 400
 Overføringer mellom drift og investering  
45Velferdsteknologi  500
46Aktivitetsanlegg 2 000
47Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr 267
48Akropolis mulighetsstudie 1 000
49Fløyen bokollektiv, utbygging av lager -1 500
50Levekårsløft Storhaug 2 000
51Minnesmerke krigsseilere 260
 Delsum 4 527
 Sum endring investeringsutgifter 4 527
    
 Finansiering  
52Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon -4 527
 Sum finansiering -4 527
 Udekket/udisponert 0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendringer - investering
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadsendring /nye prosjekt

1. Byomforming (tiltak avløp)

Det er avsatt kr 20 mill. i år 2020 til formålet, men forventet årsforbruk er oppgitt til kr 35 mill. Differansen med kr 15 mill. har sammenheng med høyere aktivitet innen flere av byomformingsprosjektene (til bussveien, Lervig m.fl.) enn tidligere antatt. Vi minner om at det er en del usikkerhet relatert til disse prosjektene.

2. Stavanger forum, emisjon

Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av rapporten per 31.08.2020 at Stavanger kommune skal delta i emisjon i Stavanger Forum AS høsten 2020, der utsatt leie (gjeld) på inntil kr 3,9 mill. konverteres til egenkapital (økt aksjeandel for Stavanger kommune). Transaksjonen vil føres i bevilgningsregnskapet. Det foreslås å justere budsjettet tilsvarende.

3. Prosjekt Friområde

Kommunalutvalget anbefaler at Stavanger kommune kjøper en eiendom, jf. vedtak i sak 97/20. Det forventes oppgjør for kjøpet tidlig i januar 2021. Kommunedirektøren foreslår en tilleggsbevilging til friområdeprosjektet på kr 9,5 mill.

4. Skoler, investering i IKT/Smartteknologi

Prosjektet har et vedtatt årsbudsjett på kr 6 mill. Ved en inkurie er kun 4 mill. tilført prosjektet. Kommunedirektører foreslår å korrigere budsjettet i tråd ved vedtatt bevilgning.

5-43. Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift

Budsjettjusteringene i linje 5-43 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektenes ramme.

44. Avsetning ubundet investeringsfond

Ubrukte midler avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i kommende år.

Overføringer mellom drift og investering

45. Velferdsteknologi

Kr 0,5 mill. flyttes fra driftsposten for velferdsteknologi på Sentrale midler levekår til investeringer grunnet tiltakets art.

46. Aktivitetsanlegg

Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,0 mill. fra Park og veis driftsbudsjett til deres investeringsbudsjett.

47. Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr

Flytting og samlokalisering av hjemmebaserte tjenester for Hillevåg og Hinna medfører behov for nytt inventar i de nyinnflyttede lokalene. Deler av de budsjetterte flyttekostnadene i drift overføres investering som en teknisk korreksjon, jf. tiltakets art.

48. Akropolis mulighetsstudie

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1 mill. fra driftsbudsjettet til Kulturavdelingen til investeringsbudsjettet. Prosjektet er et samarbeid med BMU Byggeprosjekter for å følge opp grunnundersøkelser og starte opp arbeid med konseptstudie.

49. Fløyen bokollektiv, utbygging av lager

Fløyen bokollektiv er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemming. Beboerne har et omfattende behov for hjelpemidler og utstyr, og bofellesskapet har behov for mer lagringsplass. Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet. Arbeidet gjennomføres i regi av Stavanger boligbygg KF og midlene foreslås derfor overført til foretaket.

50. Levekårsløft Storhaug

Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsførers som investering. Kommunedirektøren foreslår at kr 2 mill. overføres fra drift til investering. Dette er et samarbeid med Park og Vei for å bygge ut og forbedre grønnstruktur/friområder, tur-, gang og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg i barnehager, i tillegg til idretts- og aktivitetsanlegg.

51. Minnesmerke krigsseilere

Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020.  Se også budsjettjustering nr. 12 og nr. 17 på drift.

Endringer i finansiering

52. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 4,527 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 45-51.